Binance Square
LIVE
LIVE
BuerOnomics
--85 views
Dịch
$LDO performed exceptionally well, just as expected. The price made a bullish movement, and I'm pleased to see the changes favoring us. As mentioned in a previous post about profit and loss, my final P&L for the day stands at 114%, and I believe we had a successful day. You can always check my previous posts for confirmation. Follow me for more updates." #LDOTrading

$LDO performed exceptionally well, just as expected. The price made a bullish movement, and I'm pleased to see the changes favoring us. As mentioned in a previous post about profit and loss, my final P&L for the day stands at 114%, and I believe we had a successful day. You can always check my previous posts for confirmation.

Follow me for more updates."

#LDOTrading

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@BuerOnomics

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện