CoinVoice gần đây đã biết rằng theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, địa chỉ nắm giữ DWF Labs đã gửi 500 triệu SPELL (37% số cổ phần nắm giữ) cho Binance hai phút trước, tương đương khoảng 498.000 USD.

Được biết, cùng lúc đó, DWF Labs cũng gửi 700.000 LIT (khoảng 900.000 USD) cho Binance. [liên kết gốc]