Binance Square
LIVE
LIVE
吴说区块链
--316 views
Dịch
吴说获悉,据 Arkham 数据,在 2 月 22 日 22:26 UTC+8,Grayscale 将 2315.5 枚 BTC 转移至 Coinbase Prime Deposit 的地址,价值约 1.18 亿美元;将 1650.1 枚 BTC 转移至新地址,疑似是 Grayscale 的新托管地址。  

吴说获悉,据 Arkham 数据,在 2 月 22 日 22:26 UTC+8,Grayscale 将 2315.5 枚 BTC 转移至 Coinbase Prime Deposit 的地址,价值约 1.18 亿美元;将 1650.1 枚 BTC 转移至新地址,疑似是 Grayscale 的新托管地址。  

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-45ff24533

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện