Binance Square
LIVE
LIVE
Nicole
--3.9k views
Dịch
发文的时候$FTT 1.8U刚刚涨到了2.4U,33个点。 点赞关注,免费分享下一个财富密码。 回到上文,ftt成为顶流meme的逻辑到底能不能成立呢? 从消息面角度是没问题的,关键还是看币安,如果把$FTT 移入meme板块,那这叙事结构就起来了。 换句话说,如果ftt现在有合约,那么它就是下一个$TRB 了,不过币安现在给它上线合约基本不可能。

发文的时候$FTT 1.8U刚刚涨到了2.4U,33个点。

点赞关注,免费分享下一个财富密码。

回到上文,ftt成为顶流meme的逻辑到底能不能成立呢?

从消息面角度是没问题的,关键还是看币安,如果把$FTT 移入meme板块,那这叙事结构就起来了。

换句话说,如果ftt现在有合约,那么它就是下一个$TRB 了,不过币安现在给它上线合约基本不可能。

LIVE
Nicole
--
#FTX重启 宣布取消,不会再开业,$FTT 正式宣布成为一个meme币了,以后大家都当meme币玩就行。

之前炒作#ftx 重启,所以$FTT 的预期是平台币估值,按3亿枚总量计算,ftt按20U一个也不算贵,这也是为什么之前能拉到6U。

那么现在ftt是一个meme,那按流通量算,ftt的真实流通其实只有2000万个左右,算上币安卖掉ftx股权时收到的ftt,总流通量不超过5000万个,现价1.8U,也就是说这个顶流meme市值不超过1亿刀,对标$LUNC 6亿流通市值的话,有差不多5倍的空间。

为什么我说它是顶流meme币,因为你会在一个个ftx和sbf的消息中听到它,虽然它已经和ftx没关系了,但这不就正好是meme了吗?

在这里建议币安可以把它转移到meme币专区,不为别的,可以羞辱一下sbf出一口气,哈哈哈,“当年你的宠儿,如今成为了我大cz的一个meme。”

当然,以上是建立在ftt是一个meme的前提下,如果哪天ftx又抽风说有买家收购了,那就是另一个故事了。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 1
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4b9e99442

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện