Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
placeholder
English
USD
Xem chi tiết
Giá phát hành
20 BUSD
Số lượng đã phát hành
41,734
Ngày phát hành
2021-06-24
Người tạo
NFKings
Mạng lưới
BSC
Địa chỉ hợp đồng
0xC019...0f46
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Tokidoki 1
0

MISS TROPICOOL

Bán với giá
10.5 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
BLACK BNB SALARYMAN
Số lượng phát hành
1,714
Xác suất
4.10%
MISO
Số lượng phát hành
2,451
Xác suất
5.87%
BISCOTTI
Số lượng phát hành
2,450
Xác suất
5.87%
ATENA
Số lượng phát hành
2,450
Xác suất
5.87%
TOKIMEKI
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.91%
LIBERTY
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
MEKACORNO U9
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
KAIJU TOKIMON
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
ACQUARIA
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
MISS TROPICOOL
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
DONUTELLA
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
BIANCO LATTE
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
SNEAKY SNACKER
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%
SANDy
Số lượng phát hành
3,267
Xác suất
7.82%