IGO
Bộ Sưu Tập
NFT-Fi
/
Xem chi tiết
Giá phát hành
30 BUSD
Số lượng đã phát hành
5,000
Ngày phát hành
2022-03-24
Người tạo
X-Metaverse
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0xd0Ad...97e0
Phí bản quyền
0.5%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
X-Metaverse Box
1
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Mankind-Byrd

Giá gần nhất
27.99 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Alien Guardians-Casey
Số lượng phát hành
58
Xác suất
1.16%
Mankind-Selma
Số lượng phát hành
58
Xác suất
1.16%
AI Shells-Morgan
Số lượng phát hành
116
Xác suất
2.32%
AI Shells-Noah
Số lượng phát hành
116
Xác suất
2.32%
Alien Guardians-Brian
Số lượng phát hành
116
Xác suất
2.32%
Alien Guardians-Libby
Số lượng phát hành
116
Xác suất
2.32%
Mankind-Oliver
Số lượng phát hành
116
Xác suất
2.32%
Mankind-Byrd
Số lượng phát hành
116
Xác suất
2.32%
AI Shells-Lisa
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
AI Shells-Lorna
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
AI Shells-Lynn
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
AI Shells-Molly
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
AI Shells-Melinda
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
AI Shells-Tex
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
AI Shells-Gordon
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
AI Shells-Kevin
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Alien Guardians-Reggie
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Alien Guardians-Matt
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Alien Guardians-Janet
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Alien Guardians-Boris
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Alien Guardians-Barry
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Alien Guardians-Cade
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Alien Guardians-Dale
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Mankind-Jeff
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Mankind-Gaye
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Mankind-Patty
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Mankind-Alex
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Mankind-Arnold
Số lượng phát hành
190
Xác suất
3.80%
Mankind-Arthur
Số lượng phát hành
194
Xác suất
3.88%
Mankind-Allen
Số lượng phát hành
194
Xác suất
3.88%