Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
placeholder
English
USD
Xem chi tiết
Giá phát hành
20 BUSD
Số lượng đã phát hành
25,000
Ngày phát hành
2021-10-06
Người tạo
NFKings
Mạng lưới
BSC
Địa chỉ hợp đồng
0x7451...8613
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Formula-E Championship NFT
0

Green

Bán với giá
10 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
This is Formula E
Số lượng phát hành
3
Xác suất
0.01%
A Cleaner Future
Số lượng phát hành
1,199
Xác suất
4.79%
Drive the Future
Số lượng phát hành
1,198
Xác suất
4.79%
Accessible
Số lượng phát hành
1,900
Xác suất
7.60%
Sustainable
Số lượng phát hành
1,900
Xác suất
7.60%
Innovative
Số lượng phát hành
1,900
Xác suất
7.60%
Technological
Số lượng phát hành
1,900
Xác suất
7.60%
Passion
Số lượng phát hành
3,000
Xác suất
12.00%
Green
Số lượng phát hành
3,000
Xác suất
12.00%
Social
Số lượng phát hành
3,000
Xác suất
12.00%
Electric
Số lượng phát hành
3,000
Xác suất
12.00%
Intense
Số lượng phát hành
3,000
Xác suất
12.00%