Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
placeholder
English
USD
Xem chi tiết
Số lượng đã phát hành
3,000,000
Ngày phát hành
2022-02-07
Người tạo
BinanceNFT
Mạng lưới
BSC
Địa chỉ hợp đồng
0x3612...376f
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
#BitcoinButton Mystery Box
0

Bronze Coin

Xin lưu ý rằng không thể niêm yết NFT này để giao dịch.
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Orange Coin
Số lượng phát hành
200,000
Xác suất
6.66%
Gold Coin
Số lượng phát hành
300,000
Xác suất
10.00%
Silver Coin
Số lượng phát hành
500,000
Xác suất
16.66%
Bronze Coin
Số lượng phát hành
2,000,000
Xác suất
66.66%