Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
placeholder
USD
Xem chi tiết
Giá phát hành
20 BUSD
Số lượng đã phát hành
20,000
Ngày phát hành
2021-09-27
Người tạo
Binance Mystery Box
Mạng lưới
BSC
Địa chỉ hợp đồng
0x0e66...C025
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
KHL Mystery Box
0

Hit #v021hit

Bán với giá
4.5 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Cup #p001cup
Số lượng phát hành
3
Xác suất
0.01%
Champions of the 20/21 season #p021сao
Số lượng phát hành
7
Xác suất
0.03%
Game Moment of the 20/21 season #p001aab
Số lượng phát hành
7
Xác suất
0.03%
Goal #v001gol
Số lượng phát hành
7
Xác suất
0.03%
Hit #v001hit
Số lượng phát hành
7
Xác suất
0.03%
Save #v001sav
Số lượng phát hành
7
Xác suất
0.03%
Goal #v002gol
Số lượng phát hành
67
Xác suất
0.33%
Goal #v003gol
Số lượng phát hành
67
Xác suất
0.33%
Goal #v004gol
Số lượng phát hành
67
Xác suất
0.33%
Hit #v002hit
Số lượng phát hành
67
Xác suất
0.33%
Hit #v003hit
Số lượng phát hành
67
Xác suất
0.33%
Hit #v004hit
Số lượng phát hành
67
Xác suất
0.33%
Goal #v006gol
Số lượng phát hành
390
Xác suất
1.95%
Goal #v008gol
Số lượng phát hành
390
Xác suất
1.95%
Hit #v007hit
Số lượng phát hành
390
Xác suất
1.95%
Hit #v011hit
Số lượng phát hành
390
Xác suất
1.95%
Goal #v013gol
Số lượng phát hành
4,500
Xác suất
22.50%
Goal #v015gol
Số lượng phát hành
4,500
Xác suất
22.50%
Hit #v014hit
Số lượng phát hành
4,500
Xác suất
22.50%
Hit #v021hit
Số lượng phát hành
4,500
Xác suất
22.50%