Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Testnet Sepolia Của Ethereum Đã Chuyển Đổi Thành Công Sang Proof-Of-Stake

Margaux Nijkerk - COindesk
2022-07-18 03:04
Việc hợp nhất mạng môi trường thử nghiệm (testnet) trước khi Ethereum thực hiện quá trình chuyển đổi từ proof-of-work sang proof-of-stake đã được tiến hành thành công.
  • Sepolia là testnet thứ hai trong số ba testnet công khai thực hiện quá trình Merge. Sau đó, Goerli được mong đợi sẽ tiếp tục quá trình thử nghiệm này.
  • Mạng đã chuyển sang proof-of-stake (PoS) khi Terminal Total Difficulty (TTD) - Độ khó tổng thể cuối cùng (TTD) vượt quá 17.000.000.000.000.000.000. Điều này xảy ra lúc 17:00 giờ UTC.
  • Trong vài giờ kể từ khi quá trình hợp nhất testnet diễn ra, không có trục trặc đáng kể nào được báo cáo.
  • Việc hợp nhất Sepholia là một quá trình gồm hai bước. Ethereum đã thông báo rằng trước tiên các nhà khai thác cần cập nhật lớp đồng thuận và các khách hàng lớp thực thi của họ cùng nhau. Sau đó, điều này kích hoạt hai giai đoạn: giai đoạn đầu tiên ở độ cao epoch trên Beacon Chain và giai đoạn thứ hai khi đạt đến giá trị độ khó tổng thể trên lớp thực thi.
  • Việc hợp nhất testnet đưa dự án tiến gần hơn một bước tới sự kiện nâng cấp mạng chính của Ethereum vào cuối năm nay. Việc hợp nhất testnet đầu tiên, Ropsten, đã được hoàn thành vào ngày 8 tháng 6.
Xem toàn bộ nội dung