Binance Live
ba-Download
English
PHÁT LẠI
4.8k lượt xem
Player version:
__VERSION__
Video url:
Video volume:
Video time:
Video duration:
Video resolution:
x
[x]
×
NFT METAVERSE GAMEFI 2022 ( PART 2 )
2022-05-01 12:00
COINVOICE
COINVOICE
người tổ chức
First-Ever Largest NFT, GameFi, and Metaverse 2022 Event in Southeast Asia Is Happening at Cove Manila Philippines.
Bình luận trực tiếp
Buổi phát trực tiếp đã kết thúc, Cảm ơn bạn đã theo dõi!