Grid Trading
BUSD Bonus
New
English
USD
Quy định Giao dịch
Quy định Giao dịch
Đòn bẩy và ký quỹ
* Mỗi người dùng chỉ được mở đồng thời tối đa 10 lệnh có điều kiện (bao gồm Lệnh dừng giới hạn, Lệnh Dừng thị trường và Lệnh dịch chuyển cắt lỗ tự động) cho một mã giao dịch. Các lệnh có điều kiện đang mở được tính trong số lệnh mở tối đa.
Ký hiệu
Số tiền giao dịch tối thiểu
Giá đặt lệnh tối thiểu / Biến động giá tối thiểu
Tỷ lệ trần/sàn của Giá Vào lệnh Giới hạn
SL tối đa Lệnh Market / Lệnh Limit
Số lượng lệnh đang mở tối đa
Ngưỡng bảo vệ giá
Giá trị danh nghĩa tối thiểu
Phí thanh lý
BTCUSDT Vĩnh cửu0.001 BTC
556.72 /0.01 USDT
5% / 5%
100 /1000 BTC
2005%5 USDT0.60%
ETHUSDT Vĩnh cửu0.001 ETH
39.86 /0.01 USDT
5% / 5%
1000 /10000 ETH
2005%5 USDT1.00%
BCHUSDT Vĩnh cửu0.001 BCH
13.93 /0.01 USDT
5% / 5%
850 /10000 BCH
2005%5 USDT1.00%
XRPUSDT Vĩnh cửu0.1 XRP
0.0143 /0.0001 USDT
5% / 5%
500000 /1000000 XRP
2005%5 USDT1.00%
EOSUSDT Vĩnh cửu0.1 EOS
0.111 /0.001 USDT
10% / 10%
120000 /1000000 EOS
2005%5 USDT1.00%
LTCUSDT Vĩnh cửu0.001 LTC
3.61 /0.01 USDT
5% / 5%
3000 /10000 LTC
2005%5 USDT1.00%
TRXUSDT Vĩnh cửu1 TRX
0.00132 /0.00001 USDT
5% / 5%
5000000 /10000000 TRX
2005%5 USDT1.00%
ETCUSDT Vĩnh cửu0.01 ETC
1.051 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /100000 ETC
2005%5 USDT1.00%
LINKUSDT Vĩnh cửu0.01 LINK
0.464 /0.001 USDT
5% / 5%
20000 /100000 LINK
2005%5 USDT1.00%
XLMUSDT Vĩnh cửu1 XLM
0.00648 /0.00001 USDT
5% / 5%
1000000 /10000000 XLM
2005%5 USDT1.00%
ADAUSDT Vĩnh cửu1 ADA
0.01740 /0.00010 USDT
5% / 5%
200000 /2000000 ADA
2005%5 USDT1.00%
XMRUSDT Vĩnh cửu0.001 XMR
4.36 /0.01 USDT
5% / 5%
2000 /10000 XMR
2005%5 USDT1.00%
DASHUSDT Vĩnh cửu0.001 DASH
3.82 /0.01 USDT
10% / 10%
3000 /10000 DASH
2005%5 USDT1.50%
ZECUSDT Vĩnh cửu0.001 ZEC
2.85 /0.01 USDT
10% / 10%
5000 /10000 ZEC
2005%5 USDT1.50%
XTZUSDT Vĩnh cửu0.1 XTZ
0.064 /0.001 USDT
5% / 5%
100000 /1000000 XTZ
2005%5 USDT1.00%
BNBUSDT Vĩnh cửu0.01 BNB
6.600 /0.010 USDT
5% / 5%
1500 /100000 BNB
2005%5 USDT1.00%
ATOMUSDT Vĩnh cửu0.01 ATOM
0.251 /0.001 USDT
5% / 5%
20000 /100000 ATOM
2005%5 USDT1.50%
ONTUSDT Vĩnh cửu0.1 ONT
0.0241 /0.0001 USDT
10% / 10%
250000 /1000000 ONT
2005%5 USDT1.50%
IOTAUSDT Vĩnh cửu0.1 IOTA
0.0205 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 IOTA
2005%5 USDT1.50%
BATUSDT Vĩnh cửu0.1 BAT
0.0134 /0.0001 USDT
10% / 10%
600000 /1000000 BAT
2005%5 USDT1.50%
VETUSDT Vĩnh cửu1 VET
0.002080 /0.000010 USDT
5% / 5%
2500000 /10000000 VET
2005%5 USDT1.50%
NEOUSDT Vĩnh cửu0.01 NEO
1.093 /0.001 USDT
5% / 5%
10000 /100000 NEO
2005%5 USDT1.50%
QTUMUSDT Vĩnh cửu0.1 QTUM
0.246 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /500000 QTUM
2005%5 USDT1.50%
IOSTUSDT Vĩnh cửu1 IOST
0.000587 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 IOST
2005%5 USDT1.50%
THETAUSDT Vĩnh cửu0.1 THETA
0.1070 /0.0010 USDT
5% / 5%
100000 /1000000 THETA
2005%5 USDT1.50%
ALGOUSDT Vĩnh cửu0.1 ALGO
0.0141 /0.0001 USDT
5% / 5%
500000 /1000000 ALGO
2005%5 USDT1.50%
ZILUSDT Vĩnh cửu1 ZIL
0.00219 /0.00001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 ZIL
2005%5 USDT1.50%
KNCUSDT Vĩnh cửu1 KNC
0.03200 /0.00100 USDT
10% / 10%
300000 /5000000 KNC
2005%5 USDT1.50%
ZRXUSDT Vĩnh cửu0.1 ZRX
0.0179 /0.0001 USDT
10% / 10%
500000 /1000000 ZRX
2005%5 USDT1.50%
COMPUSDT Vĩnh cửu0.001 COMP
8 /0.01 USDT
5% / 5%
1000 /10000 COMP
2005%5 USDT1.50%
OMGUSDT Vĩnh cửu0.1 OMG
0.1055 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 OMG
2005%5 USDT1.50%
DOGEUSDT Vĩnh cửu1 DOGE
0.002440 /0.000010 USDT
5% / 5%
2500000 /10000000 DOGE
2005%5 USDT1.50%
SXPUSDT Vĩnh cửu0.1 SXP
0.0454 /0.0001 USDT
10% / 10%
10000 /1000000 SXP
2005%5 USDT1.50%
KAVAUSDT Vĩnh cửu0.1 KAVA
0.0593 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 KAVA
2005%5 USDT1.50%
BANDUSDT Vĩnh cửu0.1 BAND
0.1647 /0.0001 USDT
10% / 10%
80000 /1000000 BAND
2005%5 USDT1.50%
RLCUSDT Vĩnh cửu0.1 RLC
0.1029 /0.0001 USDT
10% / 10%
17500 /1000000 RLC
2005%5 USDT1.50%
WAVESUSDT Vĩnh cửu0.1 WAVES
0.3420 /0.0010 USDT
10% / 10%
16000 /1000000 WAVES
2005%5 USDT1.50%
MKRUSDT Vĩnh cửu0.001 MKR
50 /0.10 USDT
10% / 10%
100 /10000 MKR
2005%5 USDT1.50%
SNXUSDT Vĩnh cửu0.1 SNX
0.164 /0.001 USDT
10% / 10%
40000 /1000000 SNX
2005%5 USDT1.50%
DOTUSDT Vĩnh cửu0.1 DOT
0.373 /0.001 USDT
5% / 5%
15000 /1000000 DOT
2005%5 USDT1.00%
DEFIUSDT Vĩnh cửu0.001 DEFI
33.8 /0.1 USDT
10% / 10%
200 /10000 DEFI
2005%5 USDT1.50%
YFIUSDT Vĩnh cửu0.001 YFI
667 /1 USDT
10% / 10%
20 /500 YFI
2005%5 USDT1.50%
BALUSDT Vĩnh cửu0.1 BAL
0.630 /0.001 USDT
10% / 10%
20000 /1000000 BAL
2005%5 USDT1.50%
CRVUSDT Vĩnh cửu0.1 CRV
0.031 /0.001 USDT
10% / 10%
300000 /1000000 CRV
2005%5 USDT1.50%
TRBUSDT Vĩnh cửu0.1 TRB
1.230 /0.010 USDT
10% / 10%
10000 /1000000 TRB
2005%5 USDT1.50%
YFIIUSDT Vĩnh cửu0.001 YFII
31.1 /0.1 USDT
10% / 10%
50 /500 YFII
2005%5 USDT1.50%
RUNEUSDT Vĩnh cửu1 RUNE
0.1720 /0.0010 USDT
10% / 10%
50000 /10000000 RUNE
2005%5 USDT1.50%
SUSHIUSDT Vĩnh cửu1 SUSHI
0.1430 /0.0010 USDT
5% / 5%
25000 /10000000 SUSHI
2005%5 USDT1.50%
SRMUSDT Vĩnh cửu1 SRM
0.0920 /0.0010 USDT
10% / 10%
10000 /10000000 SRM
2005%5 USDT1.50%
BZRXUSDT Vĩnh cửu1 BZRX
0.0079 /0.0001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 BZRX
2005%5 USDT1.50%
EGLDUSDT Vĩnh cửu0.1 EGLD
1.770 /0.010 USDT
10% / 10%
2000 /1000000 EGLD
2005%5 USDT1.50%
SOLUSDT Vĩnh cửu1 SOL
0.4130 /0.0010 USDT
5% / 5%
4000 /1000000 SOL
2005%5 USDT1.50%
ICXUSDT Vĩnh cửu1 ICX
0.0234 /0.0001 USDT
10% / 10%
300000 /10000000 ICX
2005%5 USDT1.50%
STORJUSDT Vĩnh cửu1 STORJ
0.0190 /0.0001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 STORJ
2005%5 USDT1.50%
BLZUSDT Vĩnh cửu1 BLZ
0.00360 /0.00001 USDT
10% / 10%
200000 /10000000 BLZ
2005%5 USDT1.50%
UNIUSDT Vĩnh cửu1 UNI
0.3730 /0.0010 USDT
5% / 5%
25000 /10000000 UNI
2005%5 USDT1.50%
AVAXUSDT Vĩnh cửu1 AVAX
0.3480 /0.0010 USDT
10% / 10%
5000 /100000 AVAX
2005%5 USDT1.50%
FTMUSDT Vĩnh cửu1 FTM
0.007660 /0.000010 USDT
10% / 10%
250000 /10000000 FTM
2005%5 USDT1.50%
HNTUSDT Vĩnh cửu1 HNT
0.1660 /0.0010 USDT
10% / 10%
30000 /10000000 HNT
2005%5 USDT1.50%
ENJUSDT Vĩnh cửu1 ENJ
0.02250 /0.00010 USDT
10% / 10%
100000 /10000000 ENJ
2005%5 USDT1.50%
FLMUSDT Vĩnh cửu1 FLM
0.0096 /0.0001 USDT
10% / 10%
400000 /1000000 FLM
2005%5 USDT1.50%
TOMOUSDT Vĩnh cửu1 TOMO
0.0250 /0.0001 USDT
10% / 10%
110000 /10000000 TOMO
2005%5 USDT1.50%
RENUSDT Vĩnh cửu1 REN
0.00878 /0.00001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 REN
2005%5 USDT1.50%
KSMUSDT Vĩnh cửu0.1 KSM
4.060 /0.010 USDT
10% / 10%
1000 /1000000 KSM
2005%5 USDT1.50%
NEARUSDT Vĩnh cửu1 NEAR
0.0477 /0.0001 USDT
10% / 10%
12000 /10000000 NEAR
2005%5 USDT1.50%
AAVEUSDT Vĩnh cửu0.1 AAVE
4.340 /0.010 USDT
5% / 5%
1250 /1000000 AAVE
2005%5 USDT1.50%
FILUSDT Vĩnh cửu0.1 FIL
1.381 /0.001 USDT
10% / 10%
7500 /10000000 FIL
2005%5 USDT1.50%
RSRUSDT Vĩnh cửu1 RSR
0.000778 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 RSR
2005%5 USDT1.50%
LRCUSDT Vĩnh cửu1 LRC
0.00512 /0.00001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 LRC
2005%5 USDT1.50%
MATICUSDT Vĩnh cửu1 MATIC
0.00960 /0.00010 USDT
5% / 5%
500000 /10000000 MATIC
2005%5 USDT1.50%
OCEANUSDT Vĩnh cửu1 OCEAN
0.01379 /0.00001 USDT
10% / 10%
400000 /10000000 OCEAN
2005%5 USDT1.50%
CVCUSDT Vĩnh cửu1 CVC
0.00517 /0.00001 USDT
10% / 10%
200000 /10000000 CVC
2005%5 USDT1.50%
BELUSDT Vĩnh cửu1 BEL
0.03610 /0.00010 USDT
10% / 10%
40000 /10000000 BEL
2005%5 USDT1.50%
CTKUSDT Vĩnh cửu1 CTK
0.02600 /0.00100 USDT
10% / 10%
150000 /10000000 CTK
2005%5 USDT1.50%
AXSUSDT Vĩnh cửu1 AXS
0.08000 /0.01000 USDT
10% / 10%
8000 /10000000 AXS
2005%5 USDT1.50%
ALPHAUSDT Vĩnh cửu1 ALPHA
0.01760 /0.00010 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 ALPHA
2005%5 USDT1.50%
ZENUSDT Vĩnh cửu0.1 ZEN
1.437 /0.001 USDT
10% / 10%
4000 /1000000 ZEN
2005%5 USDT1.50%
SKLUSDT Vĩnh cửu1 SKL
0.00544 /0.00001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 SKL
2005%5 USDT1.50%
GRTUSDT Vĩnh cửu1 GRT
0.01398 /0.00001 USDT
5% / 5%
150000 /1000000 GRT
2005%5 USDT1.50%
1INCHUSDT Vĩnh cửu1 1INCH
0.0613 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 1INCH
2005%5 USDT1.50%
BTCBUSD Vĩnh cửu0.001 BTC
557.6 /0.1 BUSD
5% / 5%
12 /500 BTC
2005%5 BUSD0.60%
AKROUSDT Vĩnh cửu1 AKRO
0.00048 /0.00001 USDT
10% / 10%
3500000 /10000000 AKRO
2005%5 USDT1.50%
CHZUSDT Vĩnh cửu1 CHZ
0.00447 /0.00001 USDT
10% / 10%
850000 /10000000 CHZ
2005%5 USDT1.50%
SANDUSDT Vĩnh cửu1 SAND
0.00494 /0.00001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 SAND
2005%5 USDT1.50%
ANKRUSDT Vĩnh cửu1 ANKR
0.001510 /0.000010 USDT
10% / 10%
2500000 /10000000 ANKR
2005%5 USDT1.50%
LUNAUSDT Vĩnh cửu1 LUNA
0.1600 /0.0010 USDT
10% / 10%
15000 /1000000 LUNA
2005%5 USDT1.50%
BTSUSDT Vĩnh cửu1 BTS
0.00114 /0.00001 USDT
10% / 10%
3000000 /10000000 BTS
2005%5 USDT1.50%
LITUSDT Vĩnh cửu0.1 LIT
0.077 /0.001 USDT
10% / 10%
20000 /1000000 LIT
2005%5 USDT1.50%
UNFIUSDT Vĩnh cửu0.1 UNFI
0.222 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /100000 UNFI
2005%5 USDT1.50%
DODOUSDT Vĩnh cửu0.1 DODO
0.033 /0.001 USDT
10% / 10%
50000 /500000 DODO
2005%5 USDT1.50%
REEFUSDT Vĩnh cửu1 REEF
0.000516 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 REEF
2005%5 USDT1.50%
RVNUSDT Vĩnh cửu1 RVN
0.00154 /0.00001 USDT
10% / 10%
3000000 /10000000 RVN
2005%5 USDT1.50%
SFPUSDT Vĩnh cửu1 SFP
0.0223 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 SFP
2005%5 USDT1.50%
XEMUSDT Vĩnh cửu1 XEM
0.0035 /0.0001 USDT
10% / 10%
1000000 /1000000 XEM
2005%5 USDT1.50%
COTIUSDT Vĩnh cửu1 COTI
0.00328 /0.00001 USDT
10% / 10%
250000 /5000000 COTI
2005%5 USDT1.50%
CHRUSDT Vĩnh cửu1 CHR
0.0031 /0.0001 USDT
10% / 10%
250000 /1000000 CHR
2005%5 USDT1.50%
MANAUSDT Vĩnh cửu1 MANA
0.0136 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 MANA
2005%5 USDT1.50%
ALICEUSDT Vĩnh cửu0.1 ALICE
0.120 /0.001 USDT
10% / 10%
4000 /50000 ALICE
2005%5 USDT1.50%
HBARUSDT Vĩnh cửu1 HBAR
0.00279 /0.00001 USDT
10% / 10%
300000 /10000000 HBAR
2005%5 USDT1.50%
ONEUSDT Vĩnh cửu1 ONE
0.00124 /0.00001 USDT
10% / 10%
200000 /10000000 ONE
2005%5 USDT1.50%
LINAUSDT Vĩnh cửu1 LINA
0.00087 /0.00001 USDT
10% / 10%
2500000 /10000000 LINA
2005%5 USDT1.50%
STMXUSDT Vĩnh cửu1 STMX
0.00048 /0.00001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 STMX
2005%5 USDT1.50%
DENTUSDT Vĩnh cửu1 DENT
0.000070 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 DENT
2005%5 USDT1.50%
CELRUSDT Vĩnh cửu1 CELR
0.00050 /0.00001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 CELR
2005%5 USDT1.50%
HOTUSDT Vĩnh cửu1 HOT
0.000129 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 HOT
2005%5 USDT1.50%
MTLUSDT Vĩnh cửu1 MTL
0.0390 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 MTL
2005%5 USDT1.50%
OGNUSDT Vĩnh cửu1 OGN
0.0137 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 OGN
2005%5 USDT1.50%
BTTUSDT Vĩnh cửu1 BTT
0.000067 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 BTT
2005%5 USDT1.50%
NKNUSDT Vĩnh cửu1 NKN
0.00602 /0.00001 USDT
10% / 10%
150000 /10000000 NKN
2005%5 USDT1.50%
SCUSDT Vĩnh cửu1 SC
0.000368 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 SC
2005%5 USDT1.50%
DGBUSDT Vĩnh cửu1 DGB
0.00131 /0.00001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 DGB
2005%5 USDT1.50%
1000SHIBUSDT Vĩnh cửu1 1000SHIB
0.000157 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 1000SHIB
2005%5 USDT1.50%
ICPUSDT Vĩnh cửu0.01 ICP
3 /0.01 USDT
5% / 5%
5000 /100000 ICP
2005%5 USDT1.50%
BAKEUSDT Vĩnh cửu1 BAKE
0.0500 /0.0001 USDT
10% / 10%
30000 /500000 BAKE
2005%5 USDT1.50%
GTCUSDT Vĩnh cửu0.1 GTC
0.200 /0.001 USDT
10% / 10%
5000 /100000 GTC
2005%5 USDT1.50%
ETHBUSD Vĩnh cửu0.001 ETH
41.10 /0.01 BUSD
5% / 5%
100 /10000 ETH
2005%5 BUSD1.00%
BTCUSDT 09240.001 BTC
576.3 /0.1 USDT
5% / 5%
8 /500 BTC
2005%5 USDT0.60%
ETHUSDT 09240.001 ETH
41.10 /0.01 USDT
5% / 5%
50 /10000 ETH
2005%5 USDT1.00%
BTCDOMUSDT Vĩnh cửu0.001 BTCDOM
10 /0.1 USDT
10% / 10%
100 /10000 BTCDOM
2005%5 USDT1.50%
KEEPUSDT Vĩnh cửu1 KEEP
0.0040 /0.0001 USDT
10% / 10%
250000 /1000000 KEEP
2005%5 USDT1.50%
TLMUSDT Vĩnh cửu1 TLM
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
250000 /1000000 TLM
2005%5 USDT1.50%
BNBBUSD Vĩnh cửu0.01 BNB
6.600 /0.010 BUSD
5% / 5%
150 /10000 BNB
2005%5 BUSD1.00%
ADABUSD Vĩnh cửu1 ADA
0.01740 /0.00010 BUSD
5% / 5%
25000 /10000000 ADA
2005%5 BUSD1.00%
XRPBUSD Vĩnh cửu0.1 XRP
0.0143 /0.0001 BUSD
5% / 5%
50000 /1000000 XRP
2005%5 BUSD1.00%
IOTXUSDT Vĩnh cửu1 IOTX
0.00050 /0.00001 USDT
5% / 5%
500000 /10000000 IOTX
2005%5 USDT1.50%
DOGEBUSD Vĩnh cửu1 DOGE
0.002440 /0.000010 BUSD
5% / 5%
200000 /10000000 DOGE
2005%5 BUSD1.00%
AUDIOUSDT Vĩnh cửu1 AUDIO
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
18000 /1000000 AUDIO
2005%5 USDT1.50%
RAYUSDT Vĩnh cửu0.1 RAY
0.010 /0.001 USDT
5% / 5%
5000 /500000 RAY
2005%5 USDT1.50%
C98USDT Vĩnh cửu1 C98
0.0010 /0.0001 USDT
5% / 5%
30000 /250000 C98
2005%5 USDT1.50%
MASKUSDT Vĩnh cửu1 MASK
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
3000 /100000 MASK
2005%5 USDT1.50%
ATAUSDT Vĩnh cửu1 ATA
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
50000 /1000000 ATA
2005%5 USDT1.50%
SOLBUSD Vĩnh cửu1 SOL
0.0040 /0.0010 BUSD
5% / 5%
500 /1000000 SOL
2005%5 BUSD1.00%
FTTBUSD Vĩnh cửu0.1 FTT
0.010 /0.001 BUSD
5% / 5%
1000 /1000000 FTT
2005%5 BUSD1.00%
DYDXUSDT Vĩnh cửu0.1 DYDX
0.010 /0.001 USDT
5% / 5%
2000 /1000000 DYDX
2005%5 USDT1.50%
1000XECUSDT Vĩnh cửu1 1000XEC
0.00050 /0.00001 USDT
5% / 5%
200000 /10000000 1000XEC
2005%5 USDT1.50%
GALAUSDT Vĩnh cửu1 GALA
0.00050 /0.00001 USDT
5% / 5%
500000 /10000000 GALA
2005%5 USDT1.50%
BTCUSDT 12310.001 BTC
576.3 /0.1 USDT
5% / 5%
1.200 /500 BTC
2005%5 USDT0.60%
ETHUSDT 12310.001 ETH
41.10 /0.01 USDT
5% / 5%
18 /10000 ETH
2005%5 USDT1.00%
Bản quyền © 2020 Binance Futures. Bảo lưu mọi quyền.