USDⓈ-M
English
USD
Mời bạn bè đến Binance Futures.
Bạn kiếm thêm tiền, bạn bè tiết kiệm được tiền.
Giới thiệu
Quy định chi tiết
Giúp đỡ bạn bè của bạn
Mỗi người bạn được bạn mời đến sẽ được giảm 10% phí giao dịch sau khi đăng ký. Điều đó có nghĩa là bạn đã giúp họ được lợi!
Nhận thưởng
Nhận thưởng giới thiệu lên đến 30% phí giao dịch Binance Futures của bạn bè.
Cách hoạt động
Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản Binance Futures! Hãy đi đến trang giới thiệu futures và nhấn "Mời ngay" để tạo liên kết giới thiệu. Từ đó, sao chép liên kết của bạn và bạn đã có thể bắt đầu mời bạn bè!
Mời bạn bè đến Binance Futures.