Grid Trading
Bảng xếp hạng
Nhận thưởng
English
USD
Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
Funding Rate = Chỉ số Premium + kẹp (Lãi suất - Chỉ số Premium, 0.05%, -0.05%)
Hợp đồng
Thời gian đến lần Funding tiếp theo
Tỷ lệ funding
Tỉ lệ lãi suất