USDⓈ-M
English
USD
Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
Kinh doanh chênh lệch Funding Rate
Funding Rate = Chỉ số Premium + kẹp (Lãi suất - Chỉ số Premium, 0.05%, -0.05%)
Sắp xếp theo mặc định
Tìm hiểu thêm về Funding Rate
Hợp đồng
Thời gian đến lần Funding tiếp theo
Tỷ lệ funding
Tỉ lệ lãi suất