Mua Crypto
Thanh toán bằng
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Quay lại
FAQ
Choose the layout of the new Vila Belmiro's timeline
2022/04/28 13:00 đến 2022/05/05 13:00 (UTC+0)
Đã khớp
Help us decide on the layout for a timeline that tells the story of Vila Belmiro, our Stadium.
Kết quả
là lựa chọn nhận được nhiều bình chọn nhất
Lựa chọn khác
Option 1
0%
0 phiếu bình chọn
Option 2
0%
0 phiếu bình chọn
Option 3
0%
0 phiếu bình chọn
Option 4
0%
0 phiếu bình chọn
Kêu gọi thêm ý kiến bình chọn!
Thăm dò ý kiến – cuộc thăm dò ý kiến được ra mắt trên nền tảng Binance Fan-token, đây là nơi người nắm giữ Binance Fan-token có thể thực hiện quyền bình chọn và tác động tới các quyết định của đội bóng. Trong trường ngang bằng, kết quả bình chọn sẽ do đội quyết định.