Mua Crypto
Thanh toán bằng
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Quay lại
FAQ
Choose the best playlist for the last match of the season against Verona.
2022/05/09 10:00 đến 2022/05/16 10:00 (UTC+0)
Đã khớp
We need our fans to use their LAZIO tokens and vote for the playlist that fans will hear during the upcoming last match of the season against Verona.
Kết quả
là lựa chọn nhận được nhiều bình chọn nhất
Lựa chọn khác
Playlist 1
0%
0 phiếu bình chọn
Playlist 2
0%
0 phiếu bình chọn
Kêu gọi thêm ý kiến bình chọn!
Thăm dò ý kiến – cuộc thăm dò ý kiến được ra mắt trên nền tảng Binance Fan-token, đây là nơi người nắm giữ Binance Fan-token có thể thực hiện quyền bình chọn và tác động tới các quyết định của đội bóng. Trong trường ngang bằng, kết quả bình chọn sẽ do đội quyết định.