Hướng dẫn Cách giao dịch Spot trên Ứng dụng Binance

Binance
2020-12-23 08:57
Video hướng dẫn:Nhấn vào nút "CC" để thay đổi ngôn ngữ
Đăng nhập vào Ứng dụng Binance, nhấn vào [Giao dịch] để đi đến trang riêng của Giao dịch Spot.
Sau đây là giao diện giao dịch.
1. Thị trường và Các cặp giao dịch.
2. Đồ thị nến theo thời gian thực, các cặp giao dịch được hỗ trợ của đồng tiền mã hóa đó, mục "Mua Tiền mã hóa".
3. Sổ lệnh Mua/Bán
4. Mua/Bán Tiền mã hóa
5. Các lệnh đang mở
Bạn có thể sử dụng "Lệnh Limit" để mua BNB.
  1. Nhập 0.002 BTC vào ô giá.
  2. Chọn 100% số lượng.
  3. Khi giá thị trường của BNB đạt mức 0.002 BTC, lệnh "Limit" này sẽ được thực hiện, và bạn sẽ nhận được 1 BNB vào ví spot của mình.
Bạn có thể làm theo các bước tương tự để bán BNB.
  • Loại lệnh mặc định sẽ là lệnh Limit. Nhưng nếu bạn muốn đặt lệnh ngay lập tức, bạn có thể sử dụng Lệnh [Market]. Khi chọn lệnh Market, bạn có thể thực hiện giao dịch ngay ở mức giá hiện tại trên thị trường.
  • Nếu giá thị trường của BNB/BTC đang là 0.002, nhưng nếu bạn muốn mua ở một mức giá nhất định, ví dụ như 0.001, thì bạn hãy sử dụng lệnh [Limit]. Khi giá thị trường đạt đến mức giá đã đặt, lệnh của bạn sẽ được thực hiện.
  • Số phần trăm nằm dưới ô Số tiền BNB dùng để chị số tiền BTC mà bạn muốn mua bằng BNB. Hãy nhập số tiền và nhấn mua tiền mã hóa.