Giải thích chức năng Isolated Margin bậc thang

Binance
2020-07-10 09:59
1. Giới thiệu nghiệp vụ
Margin bậc thang sẽ căn cứ theo số lượng tiền mà người dùng vay là bao nhiêu, hệ thống sẽ tự động ghép tới các cấp bậc margin khác nhau, từ đó tương ứng với tỷ lệ ban đầu và tỷ lệ thanh lý khác nhau. Trong đó, x10 margin đã cài đặt 10 cấp bậc thang khác nhau, x5 margin đã cài đặt 5 cấp bậc thang khác nhau.
2. Tham số rủi ro của margin bậc thang
10 cấp margin bậc thang, cao nhất hỗ trợ x10 margin cho cặp giao dịch Isolated
Cấp bậc
Tỷ lệ thanh lý
Tỷ lệ sắp thanh lý
Bổ sung tỷ lệ tiền đảm bảo
Tỷ lệ ban đầu
Margin có hiệu lực
1
1.050
1.070
1.090
1.111
10
2
1.061
1.081
1.101
1.127
8.90
3
1.072
1.092
1.112
1.142
8.04
4
1.083
1.103
1.123
1.157
7.35
5
1.094
1.114
1.134
1.173
6.79
6
1.106
1.126
1.146
1.188
6.31
7
1.117
1.137
1.157
1.204
5.91
8
1.128
1.148
1.168
1.219
5.56
9
1.139
1.159
1.179
1.235
5.26
10
1.150
1.170
1.190
1.250
5
5 cấp margin bậc thang, cao nhất hỗ trợ x5 margin cho cặp giao dịch Isolated
Cấp bậc
Tỷ lệ thanh lý
Tỷ lệ sắp thanh lý
Bổ sung tỷ lệ tiền đảm bảo
Tỷ lệ ban đầu
Margin có hiệu lực
1
1.150
1.170
1.190
1.250
5
2
1.158
1.178
1.198
1.313
4.20
3
1.165
1.185
1.205
1.375
3.67
4
1.173
1.193
1.213
1.438
3.29
5
1.180
1.200
1.220
1.500
3
3. Vay và cấp bậc bậc thang
Quy tắc vay của Isolated margin bậc thang như sau:
Số tiền người dùng vay càng lớn, cấp bậc margin bậc thang càng cao, margin có hiệu lực càng thấp, tỷ lệ ban đầu và tỷ lệ thanh lý càng cao;
Số tiền người dùng vay càng nhỏ, cấp bậc margin bậc thang càng thấp, margin có hiệu lực càng cao, tỷ lệ ban đầu và tỷ lệ thanh lý càng thấp;
Nếu người dùng đồng thời vay coin cơ sở và coin tính giá, hệ thống sẽ tính toán mốc riêng, căn cứ theo cấp bậc cao nhất.
Lấy ví dụ với BTCUSDT, mốc margin bậc thang được biểu thị như sau:
Cấp bậc
Coin cơ sở
Mức vay lớn nhất
Coin tính giá
Mức vay lớn nhất
Tỷ lệ thanh lý
Margin có hiệu lực
1
9
70,000
1.050
10
2
18
140,000
1.061
8.90
3
27
210,000
1.072
8.04
4
36
280,000
1.083
7.35
5
45
350,000
1.094
6.79
6
54
420,000
1.106
6.31
7
63
490,000
1.117
5.91
8
72
560,000
1.128
5.56
9
81
630,000
1.139
5.26
10
90
700,000
1.150
5
Chi tiết về cấp bậc của các cặp giao dịch khác, vui lòng tham khảo tại:Dữ liệu Isolated Margin bậc thang
Giả sử, trong Isolated margin BTCUSDT người dùng đã vay 15 BTC và 250,000USDT:
Cấp bậc margin là 4: cấp bậc vay BTC là 2, cấp bậc vay USDT là 4, vì thế cấp bậc cao nhất là 4;
Margin có hiệu lực là 7.35, tỷ lệ thanh lý tương ứng là 1.083;
Người dùng VIP và tài khoản phụ vay tiền
Căn cứ theo số tiền mà người dùng VIP và tài khoản phụ vay, hệ thống sẽ tự động ghép tới cấp bậc margin bậc thang tương ứng.
4. Chế độ thanh lý Isolated
Quy tắc thanh lý của margin bậc thang, áp dụng phương thức giảm vị thế một phần, thanh lý từ từ.
Khi cấp bậc vị thế của người dùng từ cấp 2 trở lên, khi tỷ lệ rủi ro đạt tới tỷ lệ thanh lý, hệ thống sẽ tự động tính toán số lượng để thanh lý một phần, hạ thấp cấp bậc bậc thang cho tới khi tỷ lệ rủi ro đạt đến yêu cầu.
Tiến hành thanh lý từng bậc, động cơ thanh lý từng bậc tính toán các khoản nợ cần trả, giảm thiểu vị thế. Khi đạt tới một cấp nhất định nếu tỷ lệ rủi ro của người dùng thấp hơn tỷ lệ thanh lý thì sẽ tiếp tục tiến hành thanh lý tuần hoàn cho tới khi tỷ lệ rủi ro đạt tới yêu cầu.
Trong trường hợp tệ nhất, toàn bộ vị thế của người dùng đều bị thanh lý.
Ví dụ: giả sử người dùng vay 250,000 USDT trong chế độ Isolated Margin (bỏ qua phần tiền lãi trong ví dụ), margin có hiệu lực là 7.35, tỷ lệ thanh lý tương ứng là 1.083.
Do sự biến động của thị trường, giá của BTC bị hạ xuống, tỷ lệ rủi ro của người dùng dưới 1.083, hệ thống khởi động việc thanh lý từng phần, trả phần nợ 50,000USDT, lúc này cấp bậc bậc thang hạ xuống cấp 3, margin có hiệu lực 8.04, tỷ lệ thanh lý tương ứng là 1.072;
Nếu giá cả của BTC tiếp tục hạ, tỷ lệ rủi ro của người dùng vẫn dưới 1.072, hệ thống sẽ khởi động việc thanh lý từng phần tuần hoàn, trả phần nợ 80,000 USDT.
Sau khi thị trường ổn định, người dùng đã trải qua 2 vòng thanh lý từng phần, khoản nợ trở thành 120,000 USDT, tỷ lệ rủi ro sau khi tính toán là 1.11 (giả sử), cấp bậc bậc thang cấp 2, margin có hiệu lực là 8.90, tỷ lệ thanh lý tương ứng là 1.061.
5. Hướng dẫn thao tác
Trong danh sách tài sản, lời nhắc cho bội số margin có hiệu lực được biểu thị như sau:
Khi vay tiền, thông tin mốc được thể hiện như sau:
Thông tin mốc Isolated xem Tại đây