Phí liên quan trong token đòn bẩy Binance

Binance
2020-05-11 13:16
Các khoản phí liên quan trong token đòn bẩy Binance như sau:
1. Phí giao dịch: khi mua bán token trên thị trường spot sẽ thu phí giao dịch, biểu phí giống trong giao dịch spot;
2. Phí đăng ký: khi người dùng đăng ký mua token thì cần thanh toán phí đăng ký. Mức phí hiện tại là 0.1% mệnh giá trên mỗi lần đăng ký.
3. Phí rút: khi người dùng rút token thì cần thanh toán phí rút. Mức phí hiện tại là 0.1% mệnh giá trên mỗi lần rút;
4. Phí quản lý: mỗi ngày thu 0.01% phí quản lý, thời gian tính toán là vào lúc 00:00 theo giờ UTC, trực tiếp tính vào giá trị tài sản ròng;
5. Phí funding: là khoản vốn tương ứng phải thanh toán hoặc được thanh toán căn cứ trên Funding Rate. Binance không thu phí chuyển đổi tỷ lệ vốn; chi phí vốn được tiến hành giữa các nhà giao dịch với nhau. Chi phí vốn được tính trực tiếp vào giá trị tài sản ròng.