Cách mở hoặc đóng vị thế ở Chế độ phòng hộ

Binance
2020-04-06 07:37
Trong chế độ phòng hộ, bạn có thể đồng thời nắm giữ cả vị thế Long và Short trên một hợp đồng. Các vị thế mở và đóng trong chế độ phòng hộ khác với chế độ vị thế một bên. Nếu bạn muốn mở một vị thế, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã chọn [Mở] trước khi đặt lệnh. Chọn [Đóng] nếu bạn muốn đóng một vị thế.
1. Chọn hợp đồng. Tiếp theo, đi đến mục [Đặt lệnh].
2. Đặt lệnh bằng cách chọn [Mở] hoặc [Đóng].
Chức năngMô tả
1Chế độ Margin
Chọn chế độ "Cross" hoặc "Isolated". Mỗi hợp đồng chỉ cho phép một chế độ Margin. Ví dụ: Nếu bạn đã chọn chế độ "Isolated" cho hợp đồng BTCUSDT, các vị thế bạn có thể mở là Long Isolated Margin BTCUSDT và Short Isolated Margin BTCUSDT. 
Không cho phép điều chỉnh chế độ Margin nếu bạn đã có vị thế mở hoặc lệnh đang mở. 
2Đòn bẩyĐiều chỉnh đòn bẩy đến mức cho phép tối đa (thay đổi giữa các hợp đồng)
3Mở/Đóng lệnh
Chọn [Mở] nếu bạn muốn bắt đầu một vị thế hoặc gia tăng khối lượng vị thế hiện tại. 
Chọn [Đóng] nếu bạn muốn đóng một vị thế hoặc giảm khối lượng vị thế. 
4Loại lệnhCác loại lệnh khả dụng là: Market, Limit and Stop.
5Hướng dẫn lệnh đặc biệt
Các chức năng khả dụng: lệnh Post-only và TIF
Lệnh chỉ giảm không khả dụng vì "Đóng lệnh" sẽ hoạt động như một Lệnh chỉ giảm.
6Long/ShortNhấp vào [Long] hoặc [Short] khi bạn đã xác nhận lệnh của mình.