Thu nhập được tính như thế nào?

Binance
2020-10-26 03:50
Hiện tại, Binance Mining Pool áp dụng mô hình thanh toán FPPS. Mining Pool mang giá trị may mắn của việc ra khối, không cần thợ đào. Các thợ đào thực hiện phân phối thu nhập lý thuyết và thu nhập phí giao dịch dựa theo lực tính. Cách tính cụ thể như sau:
FPPS = Thu nhập lý thuyết của lực tính bình quân ngày * (1 + Mức phí giao dịch) * (1 - Mức phí Mining Pool)
Thu nhập lý thuyết trong ngày và mức phí giao dịch có thể kiểm tra trên trình duyệt block để xem mức phí giao dịch block bình quân trong chu kỳ kết toán.
Mức phí Mining Pool: 2.5%.