Làm thế nào để sử dụng chức năng “chuyển tiền tự động”

Binance
2020-07-21 05:00

Chức năng chuyển tiền tự động (Chức năng mới)

Người dùng có thể kích hoạt chức năng “chuyển tiền tự động” của coin tương ứng tại giao diện của sản phẩm tiết kiệm linh hoạt.

Nếu khởi động chức năng này, hàng ngày vào lúc 9:00 theo giờ Việt Nam hệ thống sẽ tự động chuyển toàn bộ số dư khả dụng trong tài khoản Spot vào tài khoản Binance Savings tiết kiệm linh hoạt.

Khi tự động mua, hệ thống sẽ phán đoán tổng số tiền về sản phẩm tài chính tiết kiệm linh hoạt của loại coin mà người dùng sở hữu có vượt quá giới hạn dành cho cá nhân hay không, phần vượt quá sẽ không được tự động mua.