Cách chuyển đổi cặp giao dịch hợp đồng

Binance
2019-11-29 05:53
1. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Binance, tiến vào nền tảng giao dịch hợp đồng Binance. Nhấp vào cặp giao dịch như hình.
2. Có 2 nút chọn đó là “hợp đồng USDT” và “hợp đồng coin”. Nếu bạn muốn giao dịch “hợp đồng USDT” ví dụ như hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT, chọn “hợp đồng USDT”. Ngược lại, nếu bạn muốn giao dịch “hợp đồng coin” ví dụ như hợp đồng coin BTCUSD, mời chọn “hợp đồng coin”.
3. Sau khi chọn “hợp đồng USDT” và “hợp đồng coin”, tiếp theo bạn chọn cặp giao dịch hợp đồng mà bạn muốn giao dịch. Nhấp vào cặp giao dịch để tiến vào giao diện giao dịch hợp đồng.
4. Bạn đã đăng nhập vào giao diện giao dịch của cặp giao dịch hợp đồng mà bạn đã chọn.