Cách mở tài khoản Futures
Binance
2019-09-23 08:33
1. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Binance, nhấn vào [Futures].
2. Ở dưới góc phải, nhấn vào [Mở tài khoản ngay] để mở tài khoản Futures.
3. Tài khoản futures của bạn đã được mở, bạn có thể nạp USDT để tiến hành giao dịch futures.
Lưu ý:
Bắt buộc phải khởi động xác thực 2 lớp (2FA) mới có thể tiến hành giao dịch futures trên Binance.