Quy tắc hợp đồng USDⓈ-M Futures

Binance
2019-09-09 02:17
Lưu ý: cặp giao dịch của hợp đồng USDT của Binance căn cứ theo phương thức định giá truyền thống chứ không phải hợp đồng ngược hướng.
Vui lòng tham khảo ví dụ bên dưới: