Mức ký quỹ và lệnh gọi ký quỹ Binance

Binance
2019-07-05 11:08
Giao dịch ký quỹ cho phép bạn thêm đòn bẩy cho vị thế để tăng thu nhập và lợi nhuận tiềm năng. Binance sử dụng mức ký quỹ để đánh giá mức độ rủi ro của Tài khoản ký quỹ.

1. Mức ký quỹ của Cross Margin

1.1 Người dùng tham gia Khoản vay ký quỹ có thể sử dụng tài sản ròng trong Tài khoản Cross Margin làm Thế chấp và tài sản kỹ thuật số trong bất kỳ tài khoản nào khác sẽ không được tính vào tiền ký quỹ của giao dịch Cross Margin.
1.2 Mức ký quỹ của Tài khoản Cross Margin = Tổng giá trị tài sản của Tài khoản Cross Margin/(Tổng nợ phải trả + Lãi vay chưa trả), trong đó:
Tổng giá trị tài sản của Tài khoản Cross Margin = Tổng giá trị thị trường hiện hành của tất cả tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản Cross Margin
Tổng nợ phải trả = Tổng giá trị thị trường hiện hành của tất cả Khoản vay ký quỹ chưa trả trong Tài khoản Cross Margin
Lãi vay chưa trả = Số tiền của mỗi Khoản vay ký quỹ * số giờ là thời gian cho vay tính đến thời điểm tính toán * tỷ lệ lãi suất theo giờ - lãi vay đã khấu trừ/đã trả.
1.3 Mức ký quỹ và hoạt động liên quan
  • Đòn bẩy 3x
Khi mức ký quỹ của bạn > 2, bạn có thể giao dịch, vay và chuyển tài sản sang Ví Spot;
Khi 1,5 < mức ký quỹ ≤ 2, bạn có thể giao dịch và vay, nhưng bạn không thể chuyển tiền ra khỏi Tài khoản Ký quỹ;
Khi 1,3 < mức ký quỹ ≤ 1,5, bạn có thể giao dịch, nhưng bạn không thể vay, cũng không thể chuyển tiền ra khỏi Tài khoản Ký quỹ;
Khi 1,1 < mức ký quỹ ≤ 1,3, lệnh gọi ký quỹ sẽ được kích hoạt và bạn sẽ nhận được thông báo qua mail, SMS và trang web cho biết bạn phải bổ sung thêm tài sản thế chấp (chuyển thêm tài sản thế chấp) để tránh bị thanh lý. Sau thông báo đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông báo cứ sau mỗi 24 giờ.
Khi mức ký quỹ ≤ 1,1, công cụ thanh lý sẽ được kích hoạt và tất cả tài sản của bạn sẽ được thanh lý để trả lãi vay và khoản vay. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho bạn qua mail, SMS và trang web để báo cho bạn biết.
  • Đòn bẩy 5x (chỉ hỗ trợ tài khoản chính)
Khi mức ký quỹ của bạn > 2, bạn có thể giao dịch, vay và chuyển tài sản sang Ví Spot;
Khi 1,25 < mức ký quỹ ≤ 2, bạn có thể giao dịch và vay, nhưng bạn không thể chuyển tiền từ Tài khoản Ký quỹ sang Ví Spot;
Khi 1,15 < mức ký quỹ ≤ 1,25, bạn có thể giao dịch, nhưng bạn không thể vay, cũng không thể chuyển tiền từ Tài khoản Ký quỹ sang Ví Spot;
Khi 1,05 < mức ký quỹ ≤ 1,15, lệnh gọi ký quỹ sẽ được kích hoạt và bạn sẽ nhận được thông báo qua mail, SMS và trang web cho biết bạn phải bổ sung thêm tài sản thế chấp (chuyển thêm tài sản thế chấp) để tránh bị thanh lý. Sau thông báo đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông báo cứ sau mỗi 24 giờ.
Khi mức ký quỹ ≤ 1,1, công cụ thanh lý sẽ được kích hoạt và tất cả tài sản của bạn sẽ được thanh lý để trả lãi vay và khoản vay. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho bạn qua mail, SMS và trang web để báo cho bạn biết.
1.4 Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quy tắc giao dịch Cross Margin.

2. Mức ký quỹ của Isolated Margin

2.1 Người dùng chỉ có thể sử dụng tài sản ròng trong tài khoản isolated margin của mình làm tài sản thế chấp trong tài khoản tương ứng và người dùng không thể sử dụng tài sản trong các tài khoản khác (tài khoản cross margin hoặc tài khoản isolated khác) làm tài sản thế chấp.
2.2 Mức ký quỹ của tài khoản isolated = tổng giá trị tài sản trong tài khoản isolated / (tổng giá trị nợ phải trả + lãi vay chưa trả)
Trong đó, tổng giá trị tài sản = tổng giá trị tài sản cơ sở + tài sản danh nghĩa trong tài khoản isolated hiện tại
Tổng nợ phải trả = Tổng giá trị tài sản đã vay nhưng chưa trả trong tài khoản isolated hiện tại
Lãi vay chưa trả = (số tiền của mỗi tài sản đã vay * thời gian cho vay * lãi suất theo giờ) - lãi vay đã trả
2.3 Mức ký quỹ và hoạt động
Khi Mức ký quỹ (sau đây gọi là ML) > 2, người dùng có thể giao dịch, có thể vay và phần tài sản dư thừa trong tài khoản cũng có thể được chuyển sang tài khoản giao dịch khác. Nhưng ML vẫn cần bằng hoặc lớn hơn 2 sau khi chuyển tài sản khỏi tài khoản để đảm bảo chức năng chuyển tài sản khỏi tài khoản hoạt động bình thường.
  • Tỷ lệ ban đầu (IR)
IR là tỷ lệ rủi ro ban đầu sau khi người dùng vay, đòn bẩy khác nhau sẽ có IR khác nhau. Ví dụ: IR sẽ là 1,5 nếu đòn bẩy là 3x đối với toàn bộ khoản vay, 1,25 nếu đòn bẩy là 5x đối với toàn bộ khoản vay và 1,11 nếu đòn bẩy là 10x đối với toàn bộ khoản vay.
  • Tỷ lệ gọi ký quỹ (MCR)
Khi MCR < ML ≤ 2, người dùng có thể giao dịch và vay, nhưng không thể chuyển tài sản khỏi tài khoản.
Đòn bẩy khác nhau sẽ có MCR khác nhau. Ví dụ: MCR của đòn bẩy 3x là 1,35, của đòn bẩy 5x là 1,18 và của đòn bẩy 10x là 1,09.
  • Tỷ lệ thanh lý (LR)
Khi LR < ML ≤ MCR, lệnh gọi ký quỹ sẽ được kích hoạt. Hệ thống sẽ gửi thông báo qua email, SMS, lời nhắc trên trang web, yêu cầu người dùng bổ sung ký quỹ (nghĩa là chuyển thêm tài sản thế chấp) để tránh rủi ro bị thanh lý. Sau lần thông báo đầu tiên, các thông báo sẽ được gửi cứ sau mỗi 24 giờ. Nếu sau đó ML ≥ MCR, người dùng sẽ không nhận được thông báo tiếp theo.
Khi ML ≤ LR, hệ thống sẽ thực hiện quy trình thanh lý. Những tài sản giữ trong tài khoản sẽ bị buộc phải bán để trả khoản vay. Đồng thời, người dùng sẽ được thông báo qua email, SMS và lời nhắc trên trang web.
Đòn bẩy khác nhau sẽ có LR khác nhau. Ví dụ: LR của đòn bẩy 3x là 1,18, của đòn bẩy 5x là 1,15 và của đòn bẩy 10x là 1,05.
2.4 Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quy tắc giao dịch Isolated Margin.

Phí thanh lý là gì?

Khi tài khoản Ký quỹ hoặc lệnh Vay tiền mã hóa của bạn bị buộc thanh lý, Quỹ bảo hiểm ký quỹ sẽ tính một tỷ lệ phần trăm nhất định trong phí thanh lý. Bạn có thể xem các khoản phí này trong Lịch sử phí thanh lý của tài khoản Ký quỹ. Tuy nhiên, bạn nên quản lý rủi ro của mình một cách cẩn thận để tránh bị buộc phải thanh lý. Do đó, giá thanh lý của người dùng sẽ không thay đổi.
Sản phẩm
Phí thanh lý
Cross Margin
Tài sản thanh lý Cross Margin*2%
Isolate Margin
Tài sản thanh lý Isolated Margin*mức phí thanh lý tương ứng với Đòn bẩy theo cấp
Cho vay tiền mã hóa
Tài sản thanh lý Vay tiền mã hóa*2%
Lưu ý: Mức phí thanh lý tương ứng với Đòn bẩy theo cấp = (tỷ lệ rủi ro thanh lý của đòn bẩy theo cấp trong quá trình thanh lý -1)*8% (số tiền tối đa có thể được tính mà không vượt quá số dư tài sản còn lại của bạn sau khi thanh lý).
Ví dụ: Nếu một người dùng đang bị thanh lý và giảm các vị thế trong ADA/ETH Cấp 3, thì mức Phí thanh lý = (1,165-1)*8% = 1,32%.