Tại sao tôi không nhận được email từ Binance

Binance
2018-01-05 03:37
Nếu bạn không nhận được email do Binance gửi, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra cài đặt email:
1. Bạn đã đăng nhập vào địa chỉ email được đăng ký với tài khoản Binance chưa? Thỉnh thoảng bạn có thể bị đăng xuất khỏi email trên thiết bị, do đó không nhìn thấy email của Binance. Vui lòng đăng nhập và tải lại.
2. Bạn đã kiểm tra thư mục thư rác của email chưa? Nếu bạn nhận thấy nhà cung cấp dịch vụ email đang chuyển email của Binance vào thư mục thư rác, bạn có thể đánh dấu những thư này là “an toàn” bằng cách thêm địa chỉ email của Binance vào danh sách ưu tiên. Bạn có thể tham khảo Cách thêm email của Binance vào danh sách ưu tiên để thiết lập.
Các địa chỉ thêm vào danh sách ưu tiên:
 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@ses.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • do_not_reply@mailer1.binance.com
 • do_not_reply@mailer2.binance.com
 • do_not_reply@mailer3.binance.com
 • do_not_reply@mailer4.binance.com
 • do_not_reply@mailer5.binance.com
 • do_not_reply@mailer6.binance.com
 • notifications@post.binance.com
 • do-not-reply@notice.binance.com
 • do_not_reply@mgmailer.binance.com
 • do-not-reply@directmail2.binance.com
3. Ứng dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ email có hoạt động bình thường không? Bạn có thể kiểm tra cài đặt máy chủ email để đảm bảo không có bất kỳ xung đột bảo mật nào do tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút gây ra.
4. Hộp thư đến của bạn có đầy không? Nếu bạn đã đạt đến giới hạn, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email. Bạn có thể xóa bớt email cũ để dành chỗ nhận các email khác.
5. Nếu được, hãy đăng ký từ các miền email phổ biến, chẳng hạn như Gmail, Outlook, v.v.