Cách vay tiền
Binance
2019-07-05 05:34
Hiện tại, tài khoản margin hỗ trợ việc vay tiền đối với một số loại tiền sau, chi tiết xin mời tham khảo tại: https://www.binance.com/vn/margin-fee
Tại giao diện ví margin, chọn loại tiền cần vay, nhấp [Vay/trả], hệ thống sẽ căn cứ trên giá trị tài sản thế chấp của bạn tính theo BTC và giới hạn vay đối với từng loại tiền của mỗi người để tính toán ra số lượng tối đa bạn có thể vay đồng thời hiển thị lãi suất của loại tiền này.
*Giới hạn vay của mỗi loại tiền xin mời tham khảo tại: https://www.binance.com/vn/margin-fee
Sau khi vay thành công, có thể kiểm tra số tiền vay của từng loại tiền và tổng số tiền đã vay trong giao diện ví margin.