Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance Trading API Open for Beta Testing

Binance
2017-07-19 01:03

Dear all,

 

To better serve your trading needs, Binance trading API will be open for beta testing later this week.  If you wish to participate, please contact our helpdesk.

 

Thank you for your support!

 

Binance Team

2017/07/19