ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
Binance Law Enforcement Request System
สำหรับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น:
ยินดีต้อนรับสู่ระบบ Law Enforcement Request System (LERS) ของ Binance หน่วยงานรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถใช้ระบบนี้เพื่อส่งคำขอข้อมูล Binance จะตรวจสอบและให้ความร่วมมือเป็นรายกรณีเพื่อเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของเราและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการเข้าถึงระบบ LERS คุณต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ 1) รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือ 2) ยื่นขอบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการ
ข้าพเจ้าขอประกาศในที่นี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอบังคับใช้กฎหมายหรือสอบถามข้อมูลกับ Binance และขอการเข้าถึงดังกล่าวในฐานะของหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากยื่นคำขอโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของ Binance
โปรดยอมรับคำสงวนสิทธิ