ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD

Binance APP : My favorite Trading App Cambodia Edition

2021-06-15

ឈ្នះ BUSD ចំនួន ៦០០ ដុល្លារ! ដោយចូលរួមយុទ្ធនាការ Binance កម្មវិធី Trading App ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

$600 in BUSD to be Won! Join Binance My Favorite Trading APP campaign

ដើម្បីចូលរួអបអរសាទរពាក់កណ្តាលឆ្នាំ Binance អញ្ចើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយ Binance ក្នុងការប្រកួតប្រជែងកម្មវិធី ''Trading App ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត''។ វឭការប្រកួតនេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាស់ ដោយគ្រាន់តែScreenshot រូបលើអេក្រង់នៃកម្មវិធី Binance លើមុខងារឬទំព័រដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតហើយប្រាប់យើងថាហេតុអ្វី Binance គឺជាកម្មវិធីជួញដូរគ្រីបតូរដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកបង្ហោះវាលើហ្វេសប៊ុកដើម្បីអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាទឹក ៦០០ ដុល្លារជា BUSD

To spread the celebration mid year, we would like you to join our Binance, My favorite crypto trading app challenge. It will be very simple just capture the screenshot of Binance app of the function or page that you like the most and tell us why Binance is your best crypto trading app. Then post on Facebook to stand a chance to win from a pool of 600$ in BUSD

តើអ្នកអាចចូលរួមដោយរបៀបណា?1. ចែករំលែកPost នោះនៅលើFacebook Profile របស់អ្នកនិងកំណត់ជាសាធារណៈ(Public)2. សូមបំពេញបែបបទនេះដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់យុទ្ធនាការនេះ។ https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW93. ទាញយកកម្មវិធី Binance4. Screenshot រូបនៅលើអេក្រង់នៃមុខងារណាមួយដែលអ្នកចូលចិត្តនៅលើកម្មវិធី Binanceដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹង QRCode របស់អ្នក។អ្នកអាចស្វែងយល់ពីការScreenshot អេក្រង់ហើយនឹងQR របស់អ្នកដូចខាងក្រោម5. សរសេរនៅក្នុងCaption ថាហេតុអ្វីបាន binance គឺជាកម្មវិធីជួញដូរគ្រីបតូរដែលអ្នកចូលចិត្តហើយមុខងារមួយណាដែលអ្នកប្រើញឹកញាប់ឬអ្នកចូលចិត្តជាងគេនៅលើកម្មវិធី Binance។ បន្ទាប់មកចែករំលែកលើហ្វេសប៊ុកជាសាធារណៈ (Share Public)។6. អ្នកត្រូវរួមបញ្ជូល Tag: #BinanceMyFavouriteTradingApp #BinanceApp7. និងTag មិត្តភក្កិយ៉ាងហោចណាស់ ៣ នាក់8. ចូលរួមជាមួយ Binance Facebook និង Telegramនៃប្រទេសកម្ពុជា

Telegram Group: https://t.me/BinanceKhmer

Facebook: https://web.facebook.com/BinanceKhmer.

How Do I Participate?1. Share this post on your timeline and set as public2. Please submit the form here to be eligible for this campaign. https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW93. Download Binance application4. Capture a screenshot of your favorite function on Binance app with your QRcode. Please find how to capture screenshot with QR code below5. Write in the caption why binance is your favourite crypto trading app and which function that you frequently use or you like the most on Binance APP and then share on Facebook as public6. Add tag : #BinanceMyFavoriteTradingApp #BinanceApp7. Tag at least 3 of your friends8. Join Binance Facebook and Telegram group of your local country

Telegram Group: https://t.me/BinanceKhmer

Facebook: https://web.facebook.com/BinanceKhmer.

រយៈពេលនៃកម្មវិធី យុទ្ធនាការកាលបរិច្ឆេទ: 2021/07/14 00:01 (UTC + 7) - 2021/07/30 23:45 (UTC + 7) 

ការប្រកាសអ្នកឈ្នះរង្វាន់: 2021/07/09

Activity PeriodCampaign Date : 2021/07/11 00:01 (UTC+7) - 2021/07/30 23:45 (UTC+7)Winner Announcement: 2021/07/09

រង្វាន់

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងការវាយតម្លៃ1.ការវាយតម្លៃសម្រាប់អ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ:50%: ទទួលបានពីការបោះឆ្នោតពីFacebook Post (ដោយមើលលើចំនួនសរុបនៃការ Views, Likes, Comments)50%: ការបោះឆ្នោតពី Binance-SEA ដោយយោងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ2យ៉ាង: ហេតុផលល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Binanceហើយនឹងការធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវនឹងតាមការណែនាំ។2. អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវប្រកាសនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុនៅលើទី 7 ខែកក្កដា ហើយអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានចែករំលែកនៅទូទាំងបណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម "។

Evaluation Criteria1.Criteria for the winner in the competition:50%: Voting from the community (the total number of views, likes, comments)50%: Voting from Binance-SEA according to 2 criteria: Good reason for using Binance and Provide correct caption due to guideline.2. The winners will be announced on the Facebook page on 7th July and the winner post will be shared across social media channels.

កំណត់ចំណាំ1. អ្នកចូលរួមត្រូវតែបំពេញទម្រង់បែបបទដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។ https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW92. រង្វាន់នឹងត្រូវចែកជូនអ្នកដែលឈ្នះក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី។3. កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានIP Addressមកពីប្រទេសទាំងនេះ ដែលអាចមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ។4. Binance រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលឬកែប្រែវិធានសកម្មភាពឬសកម្មភាពណាមួយតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង។5. ប័ណ្ណទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានចែកចាយតាមទំរង់ជាប័ណ្ណទូទាត់ប្រាក់។6. អ្នកឈ្នះអាចពិនិត្យរង្វាន់នៅ Reward Center ក្នុងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប្រកាសអ្នកឈ្នះ។7. ប័ណ្ណទូទាត់ប្រាក់ចាំបាច់ត្រូវRedeemed ក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចែកចាយបានបញ្ចប់.

Notes1. Participants MUST submit the form to be eligible for the reward. https://forms.gle/wWz2RorartpYvFiW92. Rewards will be distributed to eligible participants within 2 weeks after the conclusion of the activity.3. Only Cambodia, Laos and Myanmar users based on IP will be able to participate in this campaign.4. Binance reserves the right to cancel or amend any Activity or Activity Rules at our sole discretion.5. Cash vouchers will be distributed in the form of cash vouchers.6. Winners can check the reward in the Reward center within 2 weeks after the winner's announcement.7. Cash voucher need to be redeemed within 2 week after distribution completed

ឧទាហរណ៍ក្នុងការ Post

ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តធ្វើត្រេតនៅលើ Binance ព្រោះ Binance គឺជាទីត្រេតគ្រីបតូរដ៏ធំបំផុតទី ១ នៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួនត្រេតខ្ពស់ជាងគេ។ មុខងារដែលខ្ញុំប្រើច្រើនជាងគេគឺ BNB Vault ។#BinanceMyFavoriteTradingApp #BinanceApp @alexandra @lydia @mathew "

ការកុំណត់សម្គាល់ៈការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ អ្នកដែលជាម្ខាស់រូបនោះបានទទួលស្គាល់នឹងព្រមផ្ទេរសិទ្ធិនៃរូបភាពដែលបានបង្ហោះនោះទៅឱ្យ Binance ។ អ្នកចូលរួមទាំងនោះបានផ្ដល់សិទ្ធអោយ Binance អាចកែសម្រួលចែករំលែកនឹងធ្វើការបង្លាញនាៗ។ Binance រក្សាសិទ្ធិនៃការកែតម្រូវផ្សេងៗ។

I really Like to trade on Binance because Binance is the world's 1st largest crypto trading market with high liquidity. The most commonly used function is the BNB Vault.#BinanceMyFavoriteTradingApp #BinanceApp @alexandra @lydia @mathew

Post Example