ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ Binance Liquid Swap

Binance
2021-07-06 17:04
บริการ Binance Liquid Swap
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและการยืนยันสำหรับบัญชี Binance ของคุณแล้ว คุณจะต้องยอมรับ “ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ Binance Liquid Swap” ใน Binance รวมถึงเปิดบัญชี Binance Liquid Swap และ/หรือ ดำเนินการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อนที่คุณจะสามารถใช้บริการนี้ได้ เว้นแต่ว่า Binance จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการ โปรดอ่านและยอมรับข้อความต่อไปนี้:
A. เมื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับ Binance Liquid Swap:
ก. ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับรายได้ค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ได้จากธุรกรรม Binance Liquid Swap
b. ตามกฎของแพลตฟอร์ม Binance ผู้ใช้อนุญาตให้ Binance จัดสรรและแจกจ่ายรายได้ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับธุรกรรม Binance Liquid Swap อย่างไม่มีเงื่อนไขตามในลักษณะที่เหมาะสม
c. ก. เมื่อฝากสินทรัพย์แล้ว ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับรายได้ค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ได้จากธุรกรรม Binance Liquid Swap ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ที่ฝากยังสามารถสร้างรายได้จากดอกเบี้ยของโทเค็นได้อีกด้วย (ในกรณีเฉพาะที่โทเค็นดังกล่าวร่วมรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาของสกุลเงินบางรายการผันผวนอย่างรวดเร็วในตลาด ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถรับรายได้แบบเดียวกันได้ ด้วยเหตุนี้ การเพิ่มสภาพคล่องจึงไม่ใช่การดำเนินการที่ปราศจากความเสี่ยงและรับประกันรายได้ที่จะได้รับ
B. เมื่อใช้บริการ Binance Liquid Swap:
ก. ก่อนใช้ Binance Liquid Swap ผู้ใช้ต้องยืนยันราคาต่อหน่วยและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่จำเป็น เมื่อทำธุรกรรม ระบบจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลกับสินทรัพย์ใน BSwap ("ธุรกรรม") เมื่อดำเนินการธุรกรรมแล้ว บัญชีของผู้ใช้จะได้รับการอัปเดต เพื่อให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้ Binance ควบคุมสกุลเงินดิจิทัลในธุรกรรมเป็นระยะเวลาชั่วคราว
ข. ผู้ใช้ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม ("ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ") ให้กับ Binance และ Binance มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการดำเนินการเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่อัปเดตจะมีผลใช้กับการขายทั้งหมดและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ระบบบังคับใช้ค่าธรรมเนียมการดำเนินการแบบใหม่ ผู้ใช้อนุญาตให้ Binance หักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากบัญชีของตนตามเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้นี้
C. ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนด
D. ผู้ใช้ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถ่องแท้ ผู้ใช้อาจได้รับผลกำไรหรือขาดทุนเมื่อใช้บริการนี้ ดังนั้น ผู้ใช้ควรระมัดระวังและใช้บริการนี้โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านเงินทุนของตนเอง
E. คุณยอมรับว่าการลงทุนทั้งหมดที่ดำเนินการบน Binance.com แสดงถึงความตั้งใจในการลงทุนที่แท้จริงของคุณ รวมทั้งยอมรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนของคุณโดยไม่มีเงื่อนไข
F. Binance ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยุติบริการ Binance Liquid Swap หากจำเป็น Binance.com สามารถระงับและยุติบริการ Binance Savings ได้ทุกเมื่อ
G. เนื่องจากความล่าช้าของเครือข่าย ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ และสถานการณ์เหตุสุดวิสัยอื่นๆ การดำเนินการของบริการ BSwap อาจล่าช้า หยุดชั่วคราว ถูกระงับ หรือเบี่ยงเบนไป Binance จะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่จะไม่รับประกันถึงการทำงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพของระบบการดำเนินการของบริการ BSwap เนื่องจากปัจจัยข้างต้น Binance จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผลการดำเนินการในขั้นสุดท้ายของบริการ Binance Liquid Swap แตกต่างจากความคาดหวังของผู้ใช้
บทความที่เกี่ยวข้อง