วิธีการเปิดหรือปิด Position ใน Hedge Mode

Binance
2021-09-19 17:51
ใน Hedge Mode คุณสามารถซื้อ Long, ซื้อ Short, ขาย Short และขาย Long ในสัญญาเดียวกันและในเวลาเดียวกันได้ การเปิดและปิด Position ภายใต้ Hedge Mode จะแตกต่างจาก One-side Position Mode หากคุณต้องการเปิด Position คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้เลือก [เปิด / Open] ก่อน Place Order เลือก [ปิด / Close] หากคุณต้องการปิด Position
1. เลือกสัญญา แล้วไปที่ [Place Order]
2. Place Order โดยการเลือก [เปิด / Open] หรือ [ปิด / Close]
ฟังก์ชันรายละเอียด
1Margin Mode
เลือก “Cross” หรือ “Isolated” Margin Mode อนุญาตให้ใช้ได้เพียง Margin Mode เดียวต่อสัญญาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก “Isolated” Margin Mode สำหรับสัญญา BTCUSDT ในกรณีนี้ Position ที่คุณสามารถเปิดได้คือ BTCUSDT Long-Isolated Margin และ BTCUSDT Short-Isolated Margin 
ไม่อนุญาตให้ปรับ Margin Mode หากคุณมี Position ที่เปิดอยู่หรือรายการ Order ที่เปิดอยู่ 
2Leverageปรับเลเวอเรจได้ถึงระดับสูงสุดที่อนุญาต (แตกต่างกันไปตามสัญญา)
3เปิด/ปิด Order
เลือก [เปิด / Open] หากคุณต้องการเปิด Position หรือเพิ่ม Position Size ปัจจุบัน 
เลือก [ปิด / Close] หากคุณต้องการปิด Position หรือลด Position Size ปัจจุบัน 
4ประเภท Orderประเภท Order ที่ให้บริการ ได้แก่ Market, Limit และ Stop Order
5คำแนะนำ Order พิเศษ
ฟังก์ชันที่ให้บริการ ได้แก่ Post-only และ TIF
ไม่มี Reduce only เนื่องจาก "ปิด Order / Close Order" จะทำหน้าที่เป็น Reduce-Only Order
6Long/Shortคลิก [Long] หรือ [Short] เมื่อคุณยืนยัน Order ของคุณแล้ว