นโยบายการทำธุรกรรมของผู้ใช้ P2P
Binance
2021-03-18 06:00
I. ผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่อง KYC การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย และหลักการทางกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายนี้:
1.ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย KYC ของแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อกำหนดในการยืนยันชื่อจริง และข้อกำหนดอื่นๆ ถ้ามี) เกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P (รวมถึงบัญชี Spot และบัญชีสกุลเงิน Fiat และบัญชีอื่นๆ ถ้ามี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บัญชี”) และผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่พวกเขาใช้บนแพลตฟอร์มนั้นได้รับการจดทะเบียนและใช้งานด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.เมื่อมีการแจ้งเตือนเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการแจ้งเตือนเรื่องการต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ผู้ใช้จะต้องให้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ และช่วยจัดเตรียมหลักฐานสำหรับการควบคุมความเสี่ยงตามความจำเป็น (ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมความเสี่ยงของแพลตฟอร์มที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้น)
3.หากผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หลังจากมีการแจ้งเตือนเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย แพลตฟอร์มอาจปิดการใช้งานบัญชีของผู้ใช้ผู้นั้น โดยอาจปิดฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
4.ผู้ใช้ต้องรับรองว่าตนมีสิทธิตามกฎหมายในการทำธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ แพลตฟอร์มไม่รับประกันความถูกต้องทางกฎหมายของการทำธุรกรรมของผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย แพลตฟอร์มอาจ (แต่ไม่บังคับ) พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้และกระทำการตามจำเป็นตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5.เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันอย่างชัดเจนก่อนทำการเทรดผ่านแชท Binance P2P ผู้ซื้อควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัญชีการชำระเงิน และผู้ขายควรรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัญชีรับชำระเงิน เช่น หากยอดรวมของ Order คือ 10,000 USD และผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินมีแนวโน้มที่จะเรียกเก็บเงิน 5 USD จากผู้ซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินจริงเป็นจำนวน 10,005 USD แทนที่จะเป็น 10,000 USD อย่างไรก็ตาม ผู้ขายเองก็อาจต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียม X% พิเศษที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินเช่นกัน เพราะฉะนั้นผู้ขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมของตนเอง * สำหรับการทำธุรกรรม RUB, UAH, KZT: ผู้ขายควรได้รับเงินเต็มจำนวนเสมอ และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Fiat เสมอ
II. คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ:
1.คุณต้องเลือกวิธีการชำระเงินที่ผู้ขายรองรับแล้วโอนเงินตามที่แสดงในหน้า Order ภายในเวลาที่แพลตฟอร์มกำหนด (หากผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้ตรวจสอบบทที่ 1 ข้อที่ 5) อย่าลืมคลิกปุ่ม “โอนแล้ว ถัดไป” หรือทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วหลังการชำระเงิน
2.โปรดใช้วิธีการชำระเงินที่มีการยืนยันชื่อจริง แพลตฟอร์มนี้ไม่รองรับวิธีการชำระเงินที่ไม่ได้ยืนยันชื่อจริง เว้นแต่จะได้รับการตกลงยินยอมจากผู้ขาย
3.อย่าคลิกปุ่ม “ โอนแล้ว ถัดไป ” หรือ ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว เมื่อการชำระเงินยังไม่ดำเนินการหรือยังไม่เสร็จสิ้น มิเช่นนั้น บัญชีของคุณอาจถูกระงับการใช้งาน
4.โปรดเลือก "การชำระเงินแบบทันที" ไม่ควรใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่การชำระเงินทันที เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ขายล่วงหน้า
5.เมื่อคุณชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้คำหรือสำนวนที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเช่น BTC สกุลเงินดิจิทัล และการซื้อ Bitcoin
6.หากคุณทำการโอนเสร็จสิ้นและคลิก โอนแล้ว แต่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตกลงกันไว้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "การส่งมอบ") ให้กับผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด คุณสามารถยื่นคำร้องได้ก่อน หากคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยแพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ใบรับรองทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม) เราจะจัดการเรื่องการร้องเรียนโดยทันที โดยจะตรวจสอบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนการโอนที่เกี่ยวข้อง
7.ในกรณีที่มีการละเมิด "คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ" แพลตฟอร์มอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควร ได้เเก่ การระงับบัญชีของผู้ละเมิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่าง หรืออื่นๆ ตามหลักนโยบาย ข้อกำหนดหรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือดุลยพินิจของแพลตฟอร์มเอง
III. คำแนะนำสำหรับผู้ขาย:
1.บัญชีผู้รับเงินที่คุณใช้จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ยืนยันชื่อจริงของคุณบนแพลตฟอร์มนี้
2.หลังจากยืนยันการรับการชำระเงินเต็มจำนวนของผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องดำเนินการจัดส่งภายใน 15 นาที
3.ไม่มีใครควรขอให้ฝ่ายบริการลูกค้ายกเลิก Order โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ เว้นแต่แพลตฟอร์มจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4.คุณจะต้องไม่คัดค้านราคาตาม Order ที่สร้างขึ้นแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ เว้นแต่แพลตฟอร์มจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
5.หากคุณมี Order ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือมีข้อพิพาทกับผู้ซื้อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้กับแพลตฟอร์ม
6.ในกรณีที่มีการละเมิด "คำแนะนำสำหรับผู้ขาย" ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น แพลตฟอร์มอาจทำตามนโยบายนี้โดยใช้ข้อกำหนดหรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือทำตามดุลยพินิจของตนเองในการใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับบัญชีของผู้ละเมิดหรือปิดใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง ราคาที่ระบุในโฆษณาต้องเป็นราคาสุดท้ายและรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ผู้ลงโฆษณากำหนดให้ผู้ซื้อต้องจ่าย หลังจากเริ่มการเทรดแล้ว ราคาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และผู้ลงโฆษณาไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี (ยกเว้นในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน) (หากผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตรวจสอบบทที่ I ข้อที่ 5.)
IV. คำเตือนความเสี่ยงและคำสงวนสิทธิ:
  • คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนอย่างมากของมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาภายใต้ธุรกรรม P2P และความเสี่ยงด้าน Compliance ของธุรกรรมสกุลเงิน Fiat และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • คุณมีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุนและความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P เพียงพอ และตกลงที่จะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในธุรกรรม P2P เเต่เพียงผู้เดียว
  • ก่อนที่จะทำธุรกรรม P2P คุณได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของนโยบายนี้ ข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม Binance แล้ว และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของคุณเองว่าจะทำธุรกรรม P2P ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยได้คำนึงถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของธุรกรรม P2P ดังนั้นข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในธุรกรรม P2P ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มนี้ไม่มีทั้งสิทธิและหน้าที่ในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากที่นี่ และไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบทางกายภาพหรือความรับผิดชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหาย และอื่นๆ)
  • คุณตกลงและอนุญาตให้แพลตฟอร์มดำเนินการตามสมควรทั้งหมด (รวมถึงการยกเลิกธุรกรรมหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันบัญชีภายใต้สถานการณ์บางอย่าง และอื่นๆ) ตามนโยบายนี้ ข้อกำหนดและกฎที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม Binance เพื่อปกป้องสิทธิโดยชอบของคุณ แพลตฟอร์ม และผู้ใช้อื่นๆ
V. พฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติและมาตรการในการจัดการ:
ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับว่าแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่คุณได้รับจากธุรกรรม P2P หรือการใช้บริการภายใต้นโยบายนี้เนื่องจากเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากการกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของแพลตฟอร์ม รวมถึงการโจมตีของแฮ็กเกอร์ ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน หรือความล้มเหลวทางเทคนิคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอื่นๆ
แพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะจำกัด ระงับ หรือยุติบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบริการตามดุลยพินิจของแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาหนึ่งตามดุลยพินิจของแพลตฟอร์มหาก:
  • เรามีเหตุให้สงสัยว่าคุณได้ละเมิดหรืออาจกระทำการละเมิดนโยบายนี้
  • เราเชื่อว่ามีเหตุจำเป็นต้องปกป้องผู้ใช้รายอื่นของเราจากอันตรายหรือการสูญเสีย หากเราใช้สิทธิในการจำกัดหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการปฏิเสธให้คุณเข้าถึงบริการ รวมถึงความล่าช้า ความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
  • หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มของเราในทางใดๆ ที่อาจส่งผลเสียหรือขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นใช้ประโยชน์จากบริการของเรา
  • หากมีการเปิดเผยว่าในกระบวนการโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่น ผู้กระทำความผิดใช้ภาษาที่หยาบคายต่อคู่สัญญา ดูหมิ่นเหยียดหยามคุกคามข่มขู่ หรือละเมิดหรือพยายามละเมิดสิทธิทางกฎหมาย (เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัว การประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ) ของผู้ใช้รายอื่นตลอดจนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหรือการโจมตีเป็นการส่วนบุคคล
คุณรับทราบว่าการตัดสินใจของเราในการดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการจำกัดการเข้าถึง ระงับหรือปิดบัญชี หรือกระเป๋าเงินของคุณอาจเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นความลับซึ่งจำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงและโพรโทคอลความปลอดภัยของเรา คุณยอมรับว่า Binance ไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยรายละเอียดของการจัดการความเสี่ยงและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยให้คุณทราบ
เราจะยกเลิกการระงับโดยเร็วที่สุดเมื่อไม่มีเหตุผลของการระงับอีกต่อไป อย่างไรก็ตามเราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบว่า (ถ้าถูกระงับ) การระงับดังกล่าวจะถูกยกเลิกเมื่อใด
พฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติมาตรการในการจัดการ
1. ผู้ซื้อยกเลิก Order ที่สร้างขึ้นแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ขายหรือแพลตฟอร์มหากผู้ซื้อทำเช่นนั้น 3 ครั้งในวันเดียวกันระบบจะห้ามไม่ให้ผู้ซื้อทำการซื้อในวันนั้น
2. Order จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดหลังจากสร้าง Order แล้วหากผู้ซื้อทำเช่นนั้น 2 ครั้งในวันเดียวกันระบบจะห้ามไม่ให้ผู้ซื้อทำการซื้อในวันนั้น
3. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้มี Order ที่ match กันมากกว่า 10 รายการ อัตราการร้องเรียนสูงกว่า 20% ในขณะที่อัตราการดำเนินการสำเร็จต่ำกว่า 60%แพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
4. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาผู้ใช้มี Order ที่ match กันมากกว่า 5 รายการ แต่อัตราการดำเนินการสำเร็จต่ำกว่า 20%แพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
5. A. โฆษณาออนไลน์ที่มีราคาเสนอที่ดีที่สุด แต่มี Order ที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด B. โฆษณาที่มี Order มากกว่า 5 รายการที่ match กัน แต่อัตรา Compilation ต่ำกว่า 20%ทั้งโฆษณาประเภท A และ B จะถือว่าเป็นโฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพและระบบจะระงับโฆษณาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ
6. ผู้ใช้ที่โพสต์โฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพมากกว่า 3 รายการ (ประเภท A + B) ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันอัตราการดำเนินการสำเร็จใน 7 วันของผู้ใช้นั้นต่ำกว่า 60%ผู้ใช้จะถูกแบนจากกิจกรรม P2P ทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
7. โฆษณาของผู้ใช้มีการยื่นคำร้องมากกว่า 5 รายการในเวลาเดียวกันโฆษณาออนไลน์จะถูกซ่อนและผู้ใช้จะถูกแบนสำหรับกิจกรรม P2P ทั้งหมด
เมื่อพบความผิดปกติของการควบคุมความเสี่ยงมาตรการในการจัดการ
1. เมื่อระบบควบคุมความเสี่ยงตรวจพบความผิดปกติ ผู้ใช้ปฏิเสธอย่างชัดเจนหรือไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับแพลตฟอร์มในการต่อต้านการฟอกเงินหรือการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายแพลตฟอร์มอาจเลือกที่จะกำหนดบัญชีโดยตรงว่าผิดปกติและใช้มาตรการรวมถึงการเพิ่มระดับความเสี่ยงของผู้ใช้ การระงับบัญชีผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงจนกว่าหลักฐานการควบคุมความเสี่ยงที่ผู้ใช้ให้มาจะผ่านการตรวจสอบการควบคุมความเสี่ยงโดยแพลตฟอร์ม และมาตรการอื่นๆ
2. เมื่อระบบควบคุมความเสี่ยงของแพลตฟอร์มพบว่าผู้ใช้ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง (หรือพยายามฉ้อโกง) มีการถอนเงินไปยังแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูง (รวมถึงแพลตฟอร์มตัวแทนคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ แพลตฟอร์มที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงในการฟอกเงิน หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงต่ำ) หรือการโอนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ
คำเตือนความเสี่ยง: ควรระวังข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงแพลตฟอร์มนี้กับแพลตฟอร์มดังกล่าวเหล่านั้น เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายโดยไม่จำเป็น
แพลตฟอร์มอาจเลือกที่จะหยุดหรือปิดใช้งานธุรกรรมการถอนหรือแม้แต่คุณสมบัติ P2P ทั้งหมดของบัญชีหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรง
3. ผู้ใช้ไม่ได้ใช้บัญชีเองหรือใช้บัญชีเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย: หากแพลตฟอร์มพบว่าผู้ใช้มีการขาย ให้ยืม หรือให้เช่าบัญชีของตนเพื่อให้ผู้อื่นใช้หรือมีการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลให้ผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: โปรดรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดทางอาญา
แพลตฟอร์มอาจเลือกใช้มาตรการอย่างน้อยหนึ่งมาตรการซึ่งรวมถึงการปิดใช้งานการซื้อขาย P2P ชั่วคราวหรือถาวร การชะลอหรือปิดใช้งานการถอน หรือการล็อกบัญชีของผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรง
4. การรับหรือการแนะนำทรัพย์สินดิจิทัลหรือเงินจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย: ผู้ใช้ทราบหรือสามารถอนุมานได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอื่น/กลุ่ม WeChat เป็นเหรียญหรือเงินที่ผิดกฎหมาย แต่ยังคงอนุญาตให้ส่งให้บัญชีของผู้ใช้รายอื่นบนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานฟังก์ชันใดๆ หรือทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงและถาวร และยุติบริการใดๆ ที่ให้แก่ผู้ใช้หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาใดๆ
5. ผู้ใช้ที่พบว่าทำการฟอกเงิน: เมื่อผู้ใช้ถูกตรวจพบโดยระบบควบคุมความเสี่ยงหรือได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงว่ามีส่วนร่วมโดยตรงหรือให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงินแพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานฟังก์ชันใดๆ หรือทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงและถาวร และยุติบริการใดๆ ที่ให้แก่ผู้ใช้หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาใดๆ
6. การอายัดบัญชี: เมื่อบัญชีของผู้ใช้ถูกระงับตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายแพลตฟอร์มอาจระงับบัญชีของผู้ใช้ตามจดหมายที่ออกโดยสถาบันตุลาการตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาการอายัด ผู้ใช้จะต้องยื่นคำร้องต่อสถาบันตุลาการที่เกี่ยวข้องแทนแพลตฟอร์มสำหรับการยกเลิกการอายัดบัญชี
7. การสอบสวนทางศาล: ผู้ใช้ได้รับการร้องขอจากสถาบันตุลาการเพื่อดึงข้อมูลบัญชีบนแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสืบสวนและสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมแพลตฟอร์มอาจปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของบัญชีผู้ใช้และบัญชีที่เกี่ยวข้อง