Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
P2P-handlar- och användarhantering
Binance transaktionspolicy för P2P-användare

Binance transaktionspolicy för P2P-användare

2021-03-18 06:00
*Denna policy gäller för alla verifierade användare som inte är kinesiska
I.   ALLA ANVÄNDARE SKA FÖLJA DE PRINCIPER FÖR KUNDKÄNNEDOM (KYC), ANTI-PENNINGTVÄTT, ANTI-TERRORISMFINANSIERING OCH LAGENLIGHET SOM ANGES I DENNA POLICY:
1. Användare ska strikt följa plattformens policy för identitetsverifiering (kundkännedom eller KYC) (inklusive men inte begränsat till verifieringskravet för riktiga namn) avseende användarnas identitet och P2P-transaktionsrelaterade konton, inklusive men inte begränsat till spotkonton och fiatvalutakonton, nedan gemensamt kallade ”konton”. Användare ska se till att de konton de använder på P2P-plattformen ("plattformen") är lagligt registrerade och endast används av dem själva.
2. När användarna utlöser plattformens larm mot penningtvätt och finansiering mot terrorism ska användarna aktivt samarbeta med plattformen vid verifieringen och bistå med att tillhandahålla eventuella riskkontrollbevis efter behov (förutsatt att plattformens riskkontrollåtgärder är effektiva då).
3. Om användare inte följer (I.2.) har plattformen rätt att inaktivera alla eller någon del av funktionerna på deras konton.
4. Användare ska vara ansvariga för att se till att de har de lagliga rättigheterna till transaktionen i enlighet med tillämpliga lagar. Plattformen ska inte på något sätt ha något ansvar för om användares transaktioner är lagliga eller ej. Även om plattformen inte är en del av några P2P-transaktioner mellan användarna kan plattformen (men är inte skyldig), för att säkerställa att alla transaktioner är lagligt kompatibla, granska de transaktioner som utförs av användare för lagligheten vid behov och vidta åtgärder i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
5. Det är användarnas ansvar att följa lokala lagar i förhållande till den lagliga användningen av plattformen i deras lokala jurisdiktion, liksom andra lagar och förordningar som gäller för användare. Användare måste också, enligt omfattningen i deras lokala lagar, ta hänsyn till alla aspekter av beskattning, källskatt, indrivning, rapportering och överföring till lämpliga skattemyndigheter.
II.  Allmänna handelsinstruktioner:
1. Innan du har bestämt dig för att lägga en order med motparten, läs alltid de villkor som har skrivits på annonsbeskrivningssidan noggrant för att undvika onödiga tvister mellan parterna efter att ordern har lagts. 
2. Försök alltid att inkludera tydliga beskrivningar av dina villkor. Du uppmuntras att skriva i punktform och skriva i tydliga stycken.
3. Se till att betalningsmetoden som har använts under ordern överensstämmer med den betalningsmetod som du har valt under annonskonfigurationen. 
4. Du bör aldrig delta i någon form av kryptovalutahandel som underlättas av en tredjepartskanal, till exempel sociala medier, chattmeddelandeappar eller ansikte mot ansikte. Plattformen är inte och kan inte vara ansvarig för förlust av eller skada på tillgångar genom transaktioner som utförs eller initieras utanför plattformen av användarna. Plattformen fastställer reglerna för transaktionen mellan säljare och köpare, enbart för att stödja användarupplevelsen på tjänster på plattformen. Plattformen är inte en del av några P2P-transaktioner. 
5. Användare bör avstå från att använda fult och stötande språk när de använder plattformen. Detta inkluderar, men inte begränsat till, verktygen som tillåter meddelanden med andra användare och kundsupportens livechatt, samt orderkommentarsektionen.
6. Båda handelsparter bör stå för de extra transaktionskostnader som är förknippade med fiatöverföringar, till exempel transaktionsavgifter som krävs av betaltjänstleverantören, om inte någon av parterna uttryckligen har gått med på att betala för de extra transaktionskostnaderna innan handeln upprättas. Sändningsbeloppet bör således inkludera transaktionskostnaderna (t.ex om orderbeloppet är totalt 10 000 USD och ytterligare 5 USD debiteras av betaltjänstleverantören, ska köparen betala 10 005 USD istället för 10 000 USD). För RUB-, UAH-, KZT-, IDR-, BDT- och SGD-transaktioner: Säljaren ska alltid få hela beloppet, och köparen är alltid ansvarig för fiattransaktionsavgifter som krävs av betaltjänstleverantören. 
III.  Köparens instruktioner:
1. Du måste välja en betalningsmetod som stöds av säljaren och överföra beloppet som visas på ordersidan inom den tid som anges av säljaren. Se till att trycka på/klicka på knappen "Överfört, meddela säljaren" efter att du har gjort betalningen.
2. Använd den betalningsmetod med kontoägarens namn som överensstämmer med ditt registrerade namn på Binance (Namnet måste vara identiskt med ditt verifierade namn på Binance.) Plattformen stöder inte verifierade betalningsmetoder utan riktiga namn. Användarens P2P-funktion kommer att stängas av i minst 15 dagar om en icke-riktigt namnverifierad betalningsmetod har använts.
3. Du får endast överföra betalning till säljarens konto som matchar dennes registrerade namn på Binance. Säljarens bankkontonamn måste vara identiskt med det verifierade namnet på deras Binance-konto. Gör inga betalningar till ett tredjepartskonto.
4. Klicka inte på knappen " Överförd, meddela säljaren" innan betalningen är gjord eller slutförd. Om du trycker på/klickar på knappen "Överförd, meddela säljare" när betalningen ännu inte har gjorts eller slutförts kan ditt konto stängas av.
5. Om säljarens föredragna val av betalning är via "omedelbar betalning" eller "snabb betalning", ska andra betalningsmetoder, såsom internationell överföring, inte användas utan säljarens föregående samtycke.
6. När betalning görs i fiatvaluta till säljaren är det tillrådligt att inga villkor relaterade till digitala tillgångar (BTC, USDT, kryptovaluta, Binance-köp etc.) ingår i transaktionens kommentarsfält för att undvika potentiella bearbetningsförseningar och återkrav. 
7. Om du har slutfört betalningen och tryckt på "Överförd, meddela säljaren", men  säljaren inte levererar motsvarande digitala tillgångar (nedan kallad "leverans") inom den angivna tidsramen, bör du först kommunicera med säljaren via chattrutans verktyg. När du väl har säkerställt att du har följt plattformens föreskrifter och korrekt har utfört de procedurer som anges av plattformen (inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla relevanta juridiska intyg som uppfyller plattformens krav), och inget svar finns från säljaren, då kan du välja att klaga på säljaren.
P2P-teamet kan hjälpa till med klagomålet baserat på reglerna för överklagandehantering om användaren begär det. Plattformen är inte part i en P2P-transaktion. Därför är plattformen inte skyldig att ingripa i tvister mellan användare som deltar i P2P-transaktioner. Observera att Binance och plattformen härmed förbehåller sig rätten till eventuella slutliga tolkningar och bedömningar för sanktionering av överklagandeärenden. Huruvida överklaganden ska tas upp på nytt är något som kommer att avgöras efter Binance och plattformens eget gottfinnande och från fall till fall.
8. I händelse av överträdelser av "köparens instruktioner" kan plattformen, i enlighet med denna policy, villkoren eller relevanta lagar och förordningar, eller efter eget gottfinnande, vidta åtgärder som den anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till att frysa överträdarens konto eller inaktivera kontofunktioner på Binance handelsplattform eller/och plattformen.
9. När du publicerar en annons får köparnas instruktioner i handelsvillkoren inte strida mot reglerna i denna användartransaktionspolicy (pris, avgifter, anmärkningar etc.).
IV.   Säljarens instruktioner:
1. Kontoägarens namn som används för att inkassera betalning måste överensstämma med det registrerade namnet på Binance. (Namnet ska vara identiskt med det verifierade namnet på ditt Binance-konto.)
2. I händelse av en transaktionstvist och säljaren visat sig ha skickat betalningsuppgifter till tredje part, ska säljaren i denna order bära förlusten ensam. 
Efter att ha bekräftat mottagandet av köparens fulla betalning måste säljaren slutföra ordern (släppa krypton till köparen) inom 15 minuter. 
43. Om inte något annat anges på plattformen ska man inte begära av kundsupportombuden att de avbryter ordern utan köparens samtycke.
5. Priser för fastställda order mellan säljaren och köparen anses vara slutgiltiga och inte förhandlingsbara. 
6. Om du har icke slutförda order eller tvister med köparen, se till att alltid vara kontaktbar via det mobiltelefonnummer eller e-postmeddelande som du registrerat på plattformen.
7. Vid de extra avgifter som betaltjänstleverantören tar ut måste säljaren tillhandahålla bevis på transaktionen för att tydligt visa det avdragna beloppet. 
8. När du publicerar en annons får säljarnas instruktioner i handelsvillkoren inte strida mot reglerna i denna användartransaktionspolicy (pris, avgifter, anmärkningar etc.).
9. I händelse av överträdelser av de angivna "säljarens instruktioner" kan plattformen, i enlighet med denna policy, villkoren eller relevanta lagar och förordningar, eller efter eget gottfinnande, vidta åtgärder som den anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till att frysa överträdarens konto eller inaktivera kontofunktioner på Binance handelsplattform. 
V. Riskvarning och ansvarsfriskrivning:
 • Användare måste fullt ut förstå riskerna med P2P-transaktioner, inklusive men inte begränsat till risken för fluktuationer i värdet på digitala tillgångar, trovärdighetsriskerna för motparterna under P2P-transaktioner och regelefterlevnadsriskerna för fiatvalutatransaktioner.
 • Användare måste ha tillräcklig investeringskunskap och erfarenhet och förmågan att bära de risker som är förknippade med P2P-transaktioner, samt gå med på att självständigt bära alla risker som uppstår till följd av engagemanget i P2P-transaktioner.
 • Användare bör inte ange någon personlig information (dvs. telefonnummer, sociala nätverk, budbärare etc.) varken i handelsvillkoren eller i autosvar eller orderchatten för deras säkerhet.
 • Användare bör inte inkludera "Binance", namn på lokala banker och betalningssystem, personlig information eller andra känsliga ord i sina smeknamn.
 • Användare får inte använda flera konton för att handla på P2P-plattformen. Om sådana konton upptäcks har vi rätt att blockera alla länkade användarkonton från handel.
 • Innan en P2P-transaktion måste du ha läst och förstått allt innehåll i denna policy, villkoren och relevanta Binance-regler.
 • Plattformen är inte part i någon P2P-transaktion. Därför har alla tvister mellan användare som deltar i P2P-transaktioner inget att göra med plattformen. Plattformen har varken rättigheter eller skyldigheter att lösa eventuella tvister som uppstår därav. Det finns ingen skyldighet att påta sig fysiska skyldigheter eller ansvar gentemot någon part (inklusive men inte begränsat till skadestånd).
 • Du samtycker till och godkänner att plattformen vidtar alla rimliga åtgärder (inklusive men inte begränsat till att avbryta transaktioner eller inaktivera kontofunktioner under vissa omständigheter) i enlighet med denna policy, villkoren och relevanta Binance-regler för att skydda dina, plattformens och andra användares legitima rättigheter.
 • Observera att betalningsmetoderna på Binance P2P visas som alternativ för fiattransaktioner mellan användare. Binance upprättar ingen form av affärsrelation med betalningsmetoden som listas på vår P2P-plattform.
 VI.  Onormala handelsbeteenden och åtgärder för att hantera dem:
Du samtycker till att plattformen, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, inte ska vara ansvarig för eventuella förluster du lider av P2P-transaktioner eller användning av tjänster enligt denna policy på grund av andra skäl än plattformens avsiktliga ledning eller grova vårdslöshet, inklusive men inte begränsat till hackerattacker, strömavbrott eller oundvikliga tekniska fel.
Plattformen har rätt att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto eller tillgång till tjänster efter plattformens eget och absoluta gottfinnande, omedelbart och utan föregående meddelande och under en period, efter plattformens gottfinnande, om:
 • Vi rimligen misstänker att du har brutit mot eller kan handla i strid med denna policy
 • Vi ser att du använder flera konton för att handla på P2P;
 • Vi anser att det är nödvändigt att skydda våra andra användare. Om vi utövar vår rätt att begränsa eller neka din åtkomst till tjänsterna, kommer vi inte att ansvara för några konsekvenser av vår underlåtenhet att ge dig åtkomst till tjänsterna, inklusive eventuella förseningar, skador eller olägenheter som kan uppstå
 • Vi fastställer att du använder vår plattform på något sätt som kan påverka eller hindra andra användare från att dra nytta av våra tjänster
 • Det framgår att du i processen att interagera med andra användare har använt obscent språk mot motparten, förolämpat, utpressat, trakasserat, hotat eller på annat sätt kränkt eller försökt kränka lagliga rättigheter (som bland annat rätten till integritet, publicitet, immateriella rättigheter etc.) för andra användare, samt har engagerat sig i insamling av privat information har därefter distribuerats till andra parter.
Du är medveten om att vårt beslut att vidta vissa åtgärder, inklusive att begränsa åtkomst till, stänga av eller stänga ditt konto eller plånbok, kan baseras på konfidentiella kriterier som är väsentliga för våra riskhanterings- och säkerhetsprotokoll. Du godkänner att Binance inte är skyldigt att yppa detaljerna i riskhanterings- och säkerhetsförfarandena till dig. 
Vi kommer att ta bort avstängningen så snart som möjligt när skälen till avstängningen inte längre föreligger. Vi är dock inte skyldiga att meddela dig när (om någonsin) en sådan avstängning kommer att hävas.
Onormala handelsbeteendenHanteringsregler
1. Köparen avbryter en order som redan har lagts, utan föregående medgivande från säljaren eller plattformen.Om köparen begår samma beteende 3 gånger samma dag, kommer systemet att förbjuda köparen att köpa resten av den dagen. 
2. Ordern annulleras automatiskt eftersom ordern inte läggs inom tidsgränsen efter att ordern har skapats.
1) Om en användare/handlare begår samma beteende 5 gånger i rad som en taker-köpare, kommer systemet att förbjuda denne att köpa i egenskap av taker resten av dagen.
Obs! Systemet återställer begränsningen efter 24 timmar 
2) Om en användare uppvisar samma beteende fem gånger i rad som maker-köpare, kommer denna användares aktiva annonser automatiskt att stängas av och systemet kommer att förbjuda användaren att publicera köpeannonser resten av dagen.
Obs! Systemet återställer begränsningen efter 24 timmar
3) Om en säljare uppvisar samma beteende åtta gånger i rad som maker-köpare, kommer detta säljares aktiva annonser automatiskt att stängas av.
3. Användarens annons har mer än fem order som överklagas samtidigt.Användarens aktiva annonser kommer att stängas av och användaren kommer att förbjudas från all P2P-aktivitet.
4. Köpeannonsen har varit online under relativt lång tid men med slutförandegraden (beräknad som antalet framgångsrika order dividerat med antalet matchade order) under 20 procent.Användarens köpeannonser kommer att stängas av.
Scenarier som utlöser avvikelser i riskkontrollHanteringsregler
1. Avvikelser upptäcks av riskkontrollsystemet och de inblandade användarna vägrar uttryckligen eller samarbetar inte aktivt med plattformen för efterföljande verifiering av penningtvätt eller finansiering av terrorism.Plattformen kan välja att direkt betrakta kontona i fråga som onormala och vidta motsvarande åtgärder, inklusive men inte begränsat till att höja användarnas risknivå, direkt frysa användarnas konton och andra relaterade konton tills riskkontrollbevis som tillhandahålls av användare passerar plattformens riskkontrollgranskning.
2. Användarnas konton befinns vara misstänkta för bedrägeri (eller försök till bedrägeri), uttag av pengar till högriskplattformar (inklusive men inte begränsat till olicensierade kryptohandlareplattformar, onlinespelplattformar, plattformar som misstänks för penningtvätt eller bedrägeri eller andra högriskenheter) eller andra högrisköverföringar av tillgångar.Plattformen kan direkt frysa eller inaktivera transaktionen, uttaget eller alla P2P-funktioner på den eller de associerade kontona.
3. Ett konto används inte av de användare under vars namn det är registrerat eller används olagligt för att köpa digitala tillgångar för andra. Användare visar sig ha sålt, lånat ut eller hyrt ut sina konton till andra eller olagligt har köpt digitala tillgångar åt andra.
Riskvarning: Håll din information säker för att undvika att bli utnyttjad av andra för kriminella handlingar.
Plattformen kan vidta nödvändiga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att tillfälligt eller permanent inaktivera P2P-handelsfunktionen, fördröja eller inaktivera uttagsfunktionen eller direkt frysa sådana användares konton och tillhörande konton.
4. Mottagande eller införande av digitala tillgångar eller medel från olagliga källor. Användare vet eller kan rimligen dra slutsatsen med sunt förnuft att de medel som tas emot från andra plattformar är av olagligt ursprung eller natur, men ändå tillåter dem att strömma in på andra användares konton på plattformen.Plattformen kan direkt och permanent inaktivera alla eller delar av funktionerna på sådana användares konto och tillhörande konton och avsluta alla tjänster som tillhandahålls användarna eller fullgörande av avtalsenliga skyldigheter.
5. En användare identifieras ha ägnat sig åt penningtvätt: upptäckt av riskkontrollsystemet eller verifierad av riskkontrollpersonal som direkt deltagit i eller hjälpt till med penningtvätt.Plattformen kan direkt och permanent inaktivera alla eller delar av funktionerna i användarens konto och tillhörande konton och avsluta alla tjänster som tillhandahålls användaren eller utförandet av eventuella avtalsförpliktelser.
6. Kontofrysning som godkänts av domstol: ett konto har frysts på begäran av en rättslig myndighet.Plattformen kan frysa ett konto på skriftlig begäran av en rättslig myndighet i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Under frysningsperioden ska den berörda användaren kontakta den relevanta rättsliga myndigheten, snarare än plattformen, för att lösa problemet. 
7. Utredning av brottsbekämpande myndigheter: användare uppmanas av en rättslig institution att hämta kontoinformation på plattformen, i form av, inklusive men inte begränsat till, rättslig utredning och samråd.Plattformen kan inaktivera vissa funktioner i användarens konto och tillhörande konton.