Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
Kryptolån
Presentkort
Binance Betala
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Binance låneavtal

2021-10-20 01:25
Detta Binance låneavtal (”Avtalet”) utgör en del av Binance användarvillkor (”Användarvillkoren”). Om inte något annat anges häri ska de termer som används häri ha de betydelser som anges i användarvillkoren och frågor som inte uttryckligen anges häri ska omfattas av bestämmelserna i användarvillkoren.
Avtalet är ett avtal som ingåtts av och mellan Binance operatörer och användare i frågor som Binance tillhandahållande av lånetjänster till användare (”Tjänsten”) och debitering av motsvarande avgifter. Binance erbjuder tjänsten för att tillgodose användarnas behov av att hålla och använda en specifik digital valuta och andra digitala tillgångar och det kräver att användarna tillhandahåller motsvarande digitala tillgångsmarginaler (den ”pantsatta tillgången”) som en förutsättning för lånet. För enkelhets skull avser ”vi” nedan Binance och Binance operatörer, och ”du” avser en enskild användare som använder Tjänsten och ingår avtalet. Alla i länder som Kongo, Irak, Iran, Nordkorea, Syrien, Sudan, Sydsudan, Zimbabwe, Kuba, Krim, Malaysia, Ontario, USA och dess territorier (inklusive Amerikanska Samoa, Guam, Nordmarianerna, Puerto Rico och USA:s Jungfruöar) är förbjudna att använda de tjänster som erbjuds på denna webbplats.
Läs hela avtalet noga och använd tjänsten först efter att du har läst och förstått det i sin helhet. Din användning av alla tjänster som tillhandahålls av Binance låneplattform innebär att du känner till, förstår och godkänner alla villkor i användarvillkoren, inklusive alla ändringar och uppdateringar av avtalet som vi har gjort vid olika tillfällen.
I. Riskvarning:
Det finns höga transaktionsrisker för dig när du använder tjänsten. Läs följande riskvarning noggrant för att hjälpa dig bättre förstå relaterade risker.
1.1 Risker med digitala tillgångar och transaktioner:
Marknaden för digitala tillgångar är en helt ny och obekräftad marknad. För närvarande finns det många sätt spekulanter kan använda den digitala tillgångsmarknaden, medan antalet användningsområden för privatpersoner och företag är relativt litet. Handel med digitala tillgångar medför stora risker. Transaktionerna sker oavbrutet dygnet runt, det finns ingen gräns för vinster eller förluster och priserna är känsliga för betydande fluktuationer på grund av inflytande från marknadsaktörer, spekulanter och statlig politik i länder. Du ska förstå och samtycka till att en investering i och transaktioner av digitala tillgångar kan leda till delvis eller total förlust av dina tillgångar. Därför ska du fastställa användningen av digitala tillgångar och mängden digitala tillgångstransaktioner utifrån graden av förlust du kan bära, och du är självständigt ansvarig för alla ekonomiska förluster som uppstår därav.
1.2 Risker för länder, lagar och regler:
På grund av formuleringen eller modifieringen av relaterade lagar, förordningar och policyer i olika länder kan digitala tillgångstransaktioner när som helst avbrytas eller förbjudas i specifika länder. Du ska förstå och komma överens om att alla risker, förluster eller konsekvenser som uppstår därav ska bäras av dig och ingen annan.
1.3 Risker för integritet:
För att följa globala branschregleringsstandarder, lokala lagstiftningsstandarder och myndigheters påbud om anti-penningtvätt (AML), kundkännedom (KYC) och bekämpning av finansiering av terrorism (CTF), kommer vi att följa regeringars eller behöriga myndigheters krav i länder för att tillhandahålla relaterad information om dig ifall regeringar eller behöriga myndigheter uppvisar motsvarande utredningsdokument som kräver att vi samarbetar i utredningen av din kontoinformation, tillgångar eller transaktionsdata på vår plattform. Allt yppande av sekretessbelagda uppgifter eller vid förlust av tillgångar som orsakas av detta ska oberoende bäras av dig. Du kan hänvisa till vår sekretesspolicy för information.
1.4 Risker för information och marknad:
På grund av nyheten och volatiliteten i digitala tillgångstransaktioner föreslår vi att du söker professionell vägledning och hjälp om du har några frågor innan du genomför en transaktion. Vi ger dig dock inte direkt några förslag på transaktioner eller investeringar. Du ska förstå och samtycka till att all hjälp, information eller alla förslag på investeringar som du har fått eller kommer att få från någon tredje part inte har något med oss att göra, och att alla risker, förluster eller konsekvenser som uppstår därav ska bäras av dig och ingen annan.
1.5 Risker med internet och teknik:
Vi kan inte garantera att all information, data, program och andra saker som ingår i Tjänsten och relaterade digitala tillgångar och pantsatta tillgångar är fria från störningar och skador från skadliga program som virus eller trojanska hästar. Dessutom kan vi inte kontrollera tillgängligheten och stabiliteten på Internet. Det finns inneboende risker med att använda internet för att göra transaktioner, inklusive men inte begränsat till förseningar eller fel på programvara, hårdvara eller internetlänkar, datorsystemfel och andra möjliga force majeure-faktorer som kan leda till förseningar, avstängningar, avbrott eller avvikelser i utförandet av tjänsten. Du ska förstå och acceptera att det är ditt personliga beslut att logga in och använda tjänsten eller ladda ner och använda nedladdad information, data och program och pantsatta digitala tillgångar. Stabiliteten för serverinloggning, åtkomst till webbsidor eller applikationer eller nätverkstransaktioner, förvaring av digitala tillgångar etc. står inte under vår kontroll. Alla risker, förluster eller konsekvenser orsakade av ovanstående faktorer ska bäras av dig självständigt.
1.6 Risker med att engagera sig i låneservice och en insatstjänst samtidigt:
Användaren kan använda Binance lånetjänst via sitt Binance-konto och kan också delta i insatstjänster som är tillgängliga på Binance-plattformen med digitala tillgångar lånade därifrån. Observera att engagemang och användning av sådana tjänster är personliga frivilliga ageranden från en sådan användare, och du samtycker till att vara ansvarig för din egen och vår risk, skyldigheter, konsekvenser och/eller förluster som härrör från sådant engagemang eller användning av sådana tjänster. Utan att det påverkar det föregående bekräftar du att du är fullt medveten om och förstår fullt ut att det finns väsentliga risker med engagemang i Lånetjänst och/eller Satsningstjänst, och att du kan förlora alla digitala tillgångar som är involverade i den relevanta transaktionen som ett resultat ; Dessutom kan du också vara skyldig att ersätta alla förluster som Binance -plattformen drabbas av. Vi kommer INTE ATT ANSVARAS för alla sådana risker, förluster, konsekvenser och/eller skulder. Om Binance -plattformen drabbas av förluster eller påtar sig något ansvar på grund av tillhandahållandet av denna lånetjänst och/eller satsningstjänster, samtycker du till att gottgöra oss för alla förluster som vi drabbas av och bär alla sådana förluster och sådana skulder enbart och oberoende, och tillåta oss att genomföra alla andra åtgärder som kan anses nödvändiga eller ändamålsenliga av oss (inklusive utan begränsning, frysa eller kvitta en sådan mängd digital tillgång som finns på ditt Binance -konto eller andra konton).
1.7 Risk för force majeure:
Alla risker, förluster eller konsekvenser som uppstår till följd av avstängningar, förseningar eller avslutningar av Tjänsten orsakade av underhåll av utrustning eller system, strömavbrott, dåligt väder, epidemier, olyckor, politiska aktiviteter, krig, regeringsåtgärder, rättsliga eller administrativa organ och andra åtgärder som ligger utanför vår kontroll eller vår förmåga eller av tredje parts skäl ska bäras av dig självständigt.
1.8 Andra risker:
1.8.1 Du ska förstå och godkänna att vi har rätt att fullt ut hantera ditt Binance-konto och pantsatta tillgångar som används för att öppna tjänsten under tillhandahållandet av tjänsten, och att vi har rätt (men ingen skyldighet) att vidta obligatoriska åtgärder för att stänga en position enligt specifika omständigheter. Ekonomiska förluster orsakade av sådana åtgärder ska oberoende bäras av dig.
1.8.2 Om du bryter mot avtalet enligt vår ensidiga bedömning, eller mot tjänsten eller om din användning av tjänsten är olaglig enligt lagar och förordningar i din jurisdiktion, har vi rätt att stänga av eller avsluta din användning av tjänsten eller av dithörande digital tillgång och av transaktioner när som helst. Och alla risker, förluster eller konsekvenser orsakade av ovanstående faktorer ska oberoende bäras av dig.
1.9 Du ska förstå och godkänna att ditt agerande med pantsatt lån på vår plattform är en frivillig åtgärd. Du ska överväga noggrant och använda klarsynt omdöme för att bedöma din ekonomiska situation och ovan nämnda risker och fatta beslut om användningen av Tjänsten. Riskvarningen häri kan inte fullständigt lista alla befintliga eller potentiella risker med tjänsten. Vi tar inget ansvar för andra risker och negativa konsekvenser som inte orsakas av att vi agerat grovt vårdslöst.
II. Användarvillkor för tjänsten
Att använda tjänsten innebär att du har läst och godkänt följande användarvillkor för tjänsten:
2.1 Öppna och hantera pantkontot
2.1.1 Verifiering: Innan du använder tjänsten ska du uppfylla de kvalificerade användarvillkoren som anges i användarvillkoren och rimliga villkor som vi separat kräver att du uppfyller i enlighet med relevant lagstiftning (inklusive men inte begränsat till globala eller regionala standarder eller policyer om kundkännedom (KYC), penningtvätt och finansiering mot terrorism) och slutföra alla verifieringsprocesser som krävs av oss. Den information som kan behöva tillhandahållas inkluderar men är inte begränsad till ditt namn, telefonnummer, e-postkonto, identitetscertifikat, andra sociala mediekontonummer och certifikat för digitala tillgångskällor. Förutom att tillhandahålla sådan information, måste du godkänna att vi tillåter oss att fråga om sådan information och annan relaterad information direkt eller indirekt (via en tredje part) för att verifiera relaterat innehåll. Tjänsten kan bero på den information som godkänts av dig. Du ska se till att informationen som du tillhandahåller är korrekt och sann. Du måste omedelbart uppdatera din information när några ändringar görs i den information du har gett. Skulle vi upptäcka att informationen som tillhandahålls av dig är felaktig, osann, felaktig, ofullständig eller vilseledande, har vi rätt att informera dig om att korrigera eller direkt radera relevant felinformation och att stänga av eller avsluta tjänsten helt eller delvis som fall kan vara. Du och ingen annan ska bära de förluster som uppstår därav.
2.1.2 Kontoinställning: Efter preliminär verifiering och granskning kommer du att kunna använda ditt Binance-konto för att omedelbart börja använda Tjänsten. Du ansvarar för att hålla ditt Binance pantkontos nummer och lösenord hemliga, och du och ingen annan har alla juridiska skyldigheter för alla aktiviteter och händelser som inträffar som ett resultat av din användning av ditt Binance-pantkonto om inte annat anges häri.
2.1.3 Krav för användning av pant: Utan vårt samtycke eller tillstånd får ditt Binance-pantkonto endast användas av kontoregistreraren, och du får inte ge, låna, hyra, överföra eller på annat sätt överlåta ditt pantkonto till en tredje part för användning. Vi förbehåller oss rätten att stänga av, frysa eller avbryta användningen av ditt pantkonto av andra än kontoregistreraren. Om du misstänker eller hittar obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord ska du meddela oss omedelbart. Vi tar inget ansvar för förluster eller skador som uppstår på grund av att du eller någon tredje part använder ditt pantkonto med eller utan ditt tillstånd.
2.1.4 Kontosäkerhet: Vi har påtagit oss att upprätthålla säkerheten för pantsatta tillgångar och har infört skyddsåtgärder i enlighet med branschstandarder för tjänsten. Enskilda användares agerande emellertid kan meföra risker. Du samtycker till att behandla dina åtkomstuppgifter (t.ex. användarnamn och lösenord) som konfidentiell information och att inte lämna ut sådan information till någon tredje part. Du samtycker också till att ensam ansvara för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda ditt eget pantsättningskonto och din personliga information. Om du öppnar ett underkonto för Binance pantsättningskonto och ger en tredje part tillstånd att administrera det med vårt samtycke, kommer du att vara fullt ansvarig för all verksamhet och resultatet på det underkonto som används av tredje part.
2.1.5 Krav på pantsatta medel och lån: Du förbinder dig att se till att källorna till dina pantsatta tillgångar är lagliga och kompatibla när du använder tjänsten, och att användningen av ditt lån är i linje med användarvillkoren och relaterade lagar och regler.
2.2 Betalning av lån och pantsatta tillgångar
2.2.1 Innan du använder tjänsten, läs noga ingenom Hur man använder Binance lån och Vad är Binance lån och vanliga frågor. Du ska förstå och godkänna specifika driftsregler relaterade till tjänsten, inklusive men inte begränsat till pantränta, panträntetäckning, pantränta för tvingande positionsstängning, ränta, lånelöptid, tvingande stängningspris etc.
2.2.2 När du använder tjänsten ska du överföra vissa typer och flera pantsatta tillgångar till ditt pantkonto som pant. Efter att ha bekräftat att betalningsförfarandena är slutförda kommer vi att låna ut vissa typer och ett antal valutor, vilket ska anses vara ett automatisk genomförande av lånetjänsten.
2.2.3 Om inte annat anges häri eller i användarvillkoren kan du fritt välja löptid för varje användning av lånetjänsten, men den maximala löptiden får inte överstiga [180] dagar. Du förstår och håller med om att ju längre lånetiden är desto högre kan räntorna och relaterade avgifter betalas.
2.2.4 Du samtycker till att, om inte annat överenskommits eller undantas av oss, ska du inte ta ut några pantsatta tillgångar från pantkontot innan du återbetalar lånet och betalar motsvarande räntor och kostnader. Du kan dock göra ytterligare överföringar av pantsatta tillgångar till pantkontot efter eget gottfinnande för att minska risken med att använda Tjänsten (till exempel risken för nedstängning).
2.3 Våra rättigheter
2.3.1 Rätt att ta ut räntor och avgifter: Enligt relaterade regler som publiceras av oss har vi rätt att ta ut de räntor och/eller relaterade avgifter som genereras vid den tidpunkt då du använder Tjänsten som vederlag för din användning av Tjänsten. Du samtycker och förbinder dig att betala ovan nämnda ränta och/eller avgifter i enlighet med de krav som meddelats av oss.
2.3.2 Rätt att genomföra riskkontrollåtgärder: När priset förändras på grund av marknadsförändringar i låneprocessen och när vi ensidigt fastställer att det finns en risk baserad på förändring av realtidsmarginalen förbehåller vi oss rätten att genomföra riskkontrollåtgärder som att stänga positioner på de pantsatta tillgångarna, och du godkänner och accepterar villkorslöst de slutliga bearbetningsresultaten.
I avtalet avser "stängning av en position" rätten att vi ordnar med att sälja eller rabattera de pantsatta tillgångarna till ett visst pris (inklusive avyttring via valutatransaktionskanaler eller fiatvalutatransaktionskanaler) och prioritera att använda intäkterna från avyttring av de pantsatta tillgångarna för kompensation till det värde som motsvarar kapitalet, räntor och andra utbetalningsbara kostnader för den digitala valutan. Vi kommer att publicera detaljerade regler och bestämmelser om stängning av positioner och andra riskkontrollåtgärder i Hur man använder Binance-lån.
Under underhåll av Binance plattform, eller vid någon annan tidpunkt när vi anser det lämpligt, godkänner du att vi kommer att vara fullt ansvariga för att hantera dina pantsatta tillgångar vid händelse av en risk som ensidigt bestäms av oss, inklusive men inte begränsat till att stänga en position och återbetala kapital, räntor och relaterade kostnader för lån till oss. Om de riskkontrollåtgärder (som att stänga en position) som vi vidtar likväl inte kompenserar för alla förluster som uppstått vid tillhandahållandet av tjänsten till oss, förbehåller vi oss rätten att vidta andra åtgärder (inklusive men inte begränsat till spärrning och avdrag) för de digitala tillgångarna på ditt Binance-konto och andra konton) och rätten att ytterligare undersöka dina juridiska skyldigheter.
2.3.3 Rätt att utfärda meddelanden: Du förstår och samtycker till att vi enligt Tjänsten har rätt (men ingen skyldighet) att utfärda olika meddelanden (såsom tidiga varningsmeddelanden om stängning av positioner) via SMS, e-post eller kundmeddelanden under specifika omständigheter (inklusive men inte begränsat till den omständighet att vi fastställer att det finns en risk).
2.4 Avstängning eller uppsägning av tjänsten
Vi förbehåller oss rätten att upphäva eller avsluta tillhandahållandet av lånetjänsten åt dig när som helst när vi anser att det är nödvändigt eller rimligt. Du samtycker till att vi, i den utsträckning som lagen tillåter, inte behöver ta något juridiskt ansvar gentemot dig av denna anledning.
III. Diverse
3.1 Ändringar
Vi kommer att justera avtalet och relaterade Binance-affärsregler från tid till annan i enlighet med tillämpliga lagar och regler eller som vi anser nödvändiga eller rimliga. Du ska regelbundet granska avtalet och relaterade Binance-affärsregler och vara uppmärksam på uppdateringar. Om du inte samtycker med det reviderade innehållet ska du omedelbart sluta använda tjänsten, återbetala den lånade digitala valutan och betala de obetalda räntorna och utgifterna. Efter att den uppdaterade versionen av avtalet och efter att de relaterade Binance-affärsreglerna har släppts, ska din fortsatta användning av Tjänsten medföra att du anses ha godkänt det uppdaterade innehållet och att du samtycker till att följa de uppdaterade villkoren och de relevanta Binance-affärsreglerna.
3.2 Språk
Avtalets språk är engelska. (* För att underlätta användarnas förståelse kan ansvarsfriskrivningen översättas till olika språk. Om översättningar till olika språk skulle skilja sig från varandra ska den engelska versionen ha företräde.) Förutom den engelska versionen är andra språkversioner endast för referens.
3.3 Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar kring avtalet eller Tjänsten, eller om du vill skicka in några frågor som rör avtalet, se vanliga frågor och kontakta oss på supportsidan.