Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
P2P-handlar- och användarhantering

Transaktionspolicy för P2P-användare

Binance
2021-03-18 06:00
I. ALLA ANVÄNDARE SKA FÖLJA KYC, ANTI-PENNINGTVÄTT OCH ANTI-TERRORISTFINANSIERING OCH LAGLIGHETSPRINCIPER SOM ANGES I DENNA POLICY:
1.Användare ska följa plattformens KYC-policy (inklusive men inte begränsat till verifieringskravet för riktiga namn) beträffande användarnas identitet och P2P-transaktionsrelaterade konton (inklusive men inte begränsat till spotkonton och fiatvalutakonton, nedan kollektivt kallade ”Konton”) och användare ska se till att de konton de använder på plattformen är lagligt registrerade och används av dem själva.
2.När användarna utlöser plattformens penningtvätts- och fanti-terrorisminansieringslarm ska användarna aktivt samarbeta med plattformen i dess verifiering och hjälpa till att tillhandahålla alla riskkontrollbevis efter behov (med förbehåll för att plattformens åtgärder för riskkontroll då är effektiva).
3.Om användare misslyckas att göra det efter att ha utlöst larmen mot penningtvätt och terrorismfinansiering kan plattformen inaktivera hela eller delar av deras kontos funktioner.
4.Användare måste se till att de har lagliga rättigheter till transaktionen i enlighet med gällande lagar. Plattformen garanterar inte lagenligheten i användarnas transaktioner. För att säkerställa att alla transaktioner följer lagen kan plattformen (men är inte skyldig) att granska lagligheten i de transaktioner som utförs av användare och vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
5.Om inte något annat uttryckligen överenskommits av båda parter före handel via Binance P2P-chatten. Köparen ska ansvara för alla avgifter som debiteras av det sändande betalkontot och säljaren ska ansvara för alla avgifter som debiteras av det mottagande betalkontot. Om orderbeloppet till exempel är totalt 10 000 USD och betaltjänstleverantören samtidigt har för vana att ta ut 5 USD från köparen då ska köparen i själva verket betala 10 005 USD istället för 10 000 USD. I det här fallet kan dock säljaren också behöva betala en extra avgift på X procent som betalningstjänsteleverantören tar ut och i så fall ska säljaren betala sin egen transaktionsavgift. * För en RUB-, UAH- och KZT-transaktion: säljaren ska alltid få hela beloppet och köparen är alltid ansvarig för fiat-transaktionsavgifter.
II. Köparens instruktioner:
1.Du måste välja en betalningsmetod som stöds av säljaren och överföra beloppet som visas på ordersidan inom den tid som plattformen anger (ifall betaltjänstleverantörerna tar ut avgifter. Kontrollera kapitel I, punkt 5.) . Se till att klicka på ”Överförd, nästa ” eller ”Markera som betald” efter betalningen.
2.Använd en verifierad betalningsmetod med riktigt namn. Såvida det inte samtyckts till av säljaren, stöder inte plattformen verifierade betalningsmetoder som saknar riktiga namn.
3.Klicka inte på knappen ”Överförd, nästa” eller ”Markera som betald” när betalningen ännu inte är genomförd eller slutförd. Om du klickar på knappen ”Överförd, nästa” eller ”Markera som betald” när betalningen ännu inte har genomförts eller slutförts kan ditt konto inaktiveras.
4.Välj "omedelbar betalning". Alla icke-omedelbara betalningar ska inte göras utan säljarens föregående samtycke.
5.När du gör betalningen, se till att inga känsliga ord eller uttryck relaterade till digital valuta används, såsom BTC, digital valuta och bitcoin-köp.
6.Om du har slutfört överföringen och klickat på Överförd, men säljaren inte levererar motsvarande digitala tillgångar (nedan kallad ”leverans”) till köparen inom angiven tid, kan du först överklaga. Om du agerar helt i enlighet med plattformens regler och utför de tillvägagångssätt som fastställs av plattformen (inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla relevanta juridiska certifikat som uppfyller plattformens krav), kommer vi att hantera klagomålet snabbt, fastställa att de digitala tillgångarna tillhör dig och utför motsvarande överföringsförfaranden.
7.I händelse av överträdelser av ”Köparens instruktioner” kan plattformen, i enlighet med denna policy, villkoren eller relevanta lagar och förordningar, eller efter eget gottfinnande, vidta åtgärder som den anser lämpligt, inklusive men inte begränsat till spärrning av överträdarens konto eller inaktivera några av dess funktioner.
III. Säljarens instruktioner:
1.Det mottagarkonto du använder måste överensstämma med din verkliga namnverifierade information på plattformen.
2.Efter att ha bekräftat mottagandet av köparens fulla betalning ska säljaren genomföra leveransen inom 15 minuter.
3.Om inget annat anges av plattformen, ska ingen be kundsupport att annullera ordern utan köparens medgivande.
4.Om inget annat anges av plattformen ska du inte invända mot priset på en order som redan skapats utan köparens medgivande.
5.Om du har ofullständiga order eller tvister med köparen, se till att du kan nås via det mobilnummer eller den e-post som du registrerat på plattformen.
6.I händelse av brott mot ovannämnda ”Säljarens instruktioner” kan plattformen, i enlighet med denna policy, villkoren eller relevanta lagar och förordningar, eller efter eget gottfinnande, vidta åtgärder som den anser lämpligt, inklusive men inte begränsat till spärrning av överträdarens konto eller inaktivera några av dess funktioner. Priset som anges i annonsen måste vara slutgiltigt och innehålla alla avgifter som annonsören kräver att köparen betalar. Efter att handeln har påbörjats kan priset inte ändras och annonsören kan inte kräva att betala ytterligare provisioner i några fall (förutom om båda parter kommer till ett sådant avtal). (om betaltjänstleverantörerna tar ut avgifter. Kontrollera kapitel I, punkt 5.).
IV. Riskvarning och ansvarsfriskrivning:
  • Du förstår till fullo de risker som är förknippade med P2P-transaktioner, inklusive men inte begränsat till risken för stora fluktuationer i värdet på digitala tillgångar, trovärdighetsriskerna för motparterna under P2P-transaktioner och efterlevnadsriskerna för fiatvalutatransaktioner.
  • Du har tillräcklig investeringskunskap och erfarenhet och förmågan att uthärda de risker som är förknippade med P2P-transaktioner och samtycker till att självständigt ta alla risker som följer av engagemanget i P2P-transaktioner.
  • Före en P2P-transaktion har du läst och förstått allt innehåll i denna policy, villkoren och relevanta regler på Binance-plattformar och har rådfrågat yrkesverksamma innan du efter eget gottfinnande beslutar om huruvida och hur du ska slutföra P2P-transaktionerna baserat på deras rekommendationer.
  • Plattformen är inte part i en P2P-transaktion. Därför har alla tvister mellan användare som deltar i P2P-transaktioner inget att göra med plattformen. Plattformen har varken rättigheter eller skyldigheter att lösa eventuella tvister som uppstår därav. Det finns ingen skyldighet att påta sig fysiska skyldigheter eller ansvar gentemot någon part (inklusive men inte begränsat till skadestånd).
  • Du godkänner och bemyndigar plattformen att vidta alla rimliga åtgärder (inklusive men inte begränsat till att avbryta transaktioner eller inaktivera kontofunktioner under vissa omständigheter) i enlighet med denna policy, villkoren och relevanta regler på Binance-plattformar för att skydda dig, plattformens och andra användares legitima rättigheter.
V. Onormala handelsbeteenden och åtgärder för att hantera dem:
Du samtycker till, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att plattformen inte ska hållas ansvarig för eventuella förluster du drabbas av på grund av P2P-transaktioner eller användning av tjänster enligt denna policy på grund av andra skäl än plattformens avsiktliga uppförande eller grov vårdslöshet, inklusive men inte begränsad till hackarattacker, strömavbrott eller oundvikliga tekniska fel.
Plattformen har rätt att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto eller tillgång till tjänster efter plattformens enda och absoluta gottfinnande, omedelbart och utan föregående meddelande och under en period, enligt plattformens gottfinnande, om:
  • vi misstänker rimligen att du har brutit mot eller kan agera i strid med denna policy.
  • Vi anser att det är nödvändigt att skydda våra andra användare från fara eller förlust. Om vi utövar vår rätt att begränsa eller neka dig tillgång till tjänsterna är vi inte ansvariga för några konsekvenser av vår underlåtenhet att ge dig tillgång till tjänsterna, inklusive förseningar, skador eller besvär som kan uppstå.
  • Om vi fastställer att du använder plattformen på något sätt som kan påverka eller hindra andra användare från att dra nytta av våra tjänster.
  • Om det avslöjas att gärningsmannen i samband med interaktion med andra användare använde obscent språk mot motparten, förolämpade, utpressade, trakasserade, hotade eller på annat sätt har kränkt eller försökt kränka lagliga rättigheter (såsom bland annat rättigheterna till integritet, publicitet, etc. immateriella rättigheter) för andra användare, samt att samla in personlig information från andra användare i syfte att sprida den på internet eller för en personlig attack.
Du bekräftar att vårt beslut att vidta vissa åtgärder, inklusive att begränsa åtkomst till, stänga av eller stänga ditt konto eller plånbok, kan baseras på konfidentiella kriterier som är väsentliga för våra riskhanterings- och säkerhetsprotokoll. Du samtycker till att Binance inte är skyldigt att lämna ut detaljerna i sina riskhanterings- och säkerhetsförfaranden till dig.
Vi upphäver avstängningen så snart som möjligt när anledningen till avstängningen inte längre föreligger, men vi är inte skyldiga att meddela dig när (om någonsin) en sådan avstängning kommer att upphävas.
Onormala handelsbeteendenHanteringsregler
1. Köparen annullerar en order som redan har skapats utan föregående samtycke från säljaren eller plattformen.Om köparen gör det tre gånger samma dag förbjuder systemet köparen att köpa för den dagen.
2. Ordern annulleras automatiskt eftersom ordern inte görs inom tidsgränsen efter att ordern har skapats.Om köparen gör det två gånger samma dag förbjuder systemet köparen att köpa den dagen.
3. Under de senaste sju dagarna har användaren över tio matchade order, graden av överklagande är större än 20 %, medan slutförandegraden är under 60 %.Plattformen kan inaktivera användarens konto i minst sju dagar.
4. Under de senaste sju dagarna har användaren över 5 matchade order, men slutförandegraden är under 20 %.Plattformen kan inaktivera användarens konto i minst sju dagar.
5. A. Onlineannonserna har det bästa erbjudandepriset men har noll slutförda order inom en viss tidsram. B. Annonserna som har fler än 5 order matchade men sammanställningsgraden är under 20 %.Både typ A- och B-annonser kommer att betraktas som ineffektiva annonser och stängs automatiskt av systemet.
6. Användare som publicerat mer än 3 ineffektiva annonser (typ A + B) under de senaste sju dagarna och samtidigt är 7-dagarsslutföringsgraden för dessa användare under 60 %.Användarna kommer att förbjudas att delta i alla P2P-aktiviteter i minst sju dagar.
7. Användarens annons har fler än 5 order som överklagas samtidigt.Onlineannonserna kommer att döljas och användaren kommer att förbjudas för alla P2P-aktiviteter.
När riskkontrollavvikelser utlösesHanteringsregler
1. När avvikelser upptäcks av riskkontrollsystemet och användare uttryckligen vägrar eller inte samarbetar aktivt med plattformen för efterföljande bekämpning av penningtvätt eller bekämpning av terrorism.Plattformen kan välja att direkt fastställa kontot som onormalt och vidta åtgärder, inklusive men inte begränsat till att höja användarnas risknivå, direkt spärra användarnas konto och relaterade konton tills riskkontrollbevis som tillhandahålls av användarna klarar riskkontrollgranskningen av plattformen.
2. När användare av plattformens riskkontrollsystem misstänks för bedrägeri (eller försök till bedrägeri), uttag av pengar till högriskplattformar (inklusive men inte begränsat till olicensierade kryptohandlarplattformar, onlinespelplattformar, plattformar som misstänks för penningtvättsbedrägeri, eller andra med låg riskkontrollkapacitet), eller andra högrisktillgångsöverföringar.
Riskvarning! Var försiktig mot all publicering som associerar denna plattform med sådana plattformar i händelse av onödiga egendomsförluster.
Plattformen kan välja att spärra eller inaktivera transaktionen, uttaget eller till och med alla P2P-funktioner på kontot eller tillhörande konton.
3. Konton används inte av användare eller används olagligt för att köpa digitala tillgångar åt andra: om användare av plattformen finner att de har sålt, lånat ut eller hyrt sitt konto för användning av andra, eller olagligt har köpt digitala tillgångar åt andra.
Riskvarning! Förvara din information säkert så att den inte utnyttjas av andra för kriminella handlingar.
Plattformen kan välja att vidta en eller flera åtgärder, inklusive men inte begränsat till att tillfälligt eller permanent inaktivera P2P-handelsfunktionen, försena eller inaktivera uttagsfunktionen eller direkt spärra sådana användarkonton och tillhörande konton.
4. Mottagande eller införande av digitala tillgångar eller medel från olagliga källor: Användare vet eller kan med rimlig slutsats med sunt förnuft sluta sig till att digitala tillgångar och pengar som tas emot från andra plattformar/WeChat-grupper är olagliga mynt eller medel, men ändå låter dem flöda in till konton tillhöriga andra användare på plattformen.Plattformen kan direkt och permanent inaktivera alla funktioner i sådana användares konto och tillhörande konton, och avsluta alla tjänster som tillhandahålls användarna eller fullgörandet av avtalsförpliktelser.
5. Användare som identifierats ha begått penningtvätt: när användare upptäcks av riskkontrollsystemet eller verifieras av riskkontrollpersonal som direkt deltagande i eller assisterat med penningtvätt.Plattformen kan direkt och permanent inaktivera alla funktioner i sådana användares konto och tillhörande konton, och avsluta alla tjänster som tillhandahålls användarna eller fullgörandet av avtalsförpliktelser.
6. Kontospärrning: när användarnas konto spärras på begäran av en rättsinstans.Plattformen kan spärra användarnas konto i enlighet med ett brev som utfärdas av en rättsinstans samt på grund av relevanta lagar och förordningar. Under spärrperioden ska användarna ansöka till den relevanta rättsliga institutionen, i stället för plattformen, för att låsa upp konto.
7. Rättslig utredning: användare ombeds av en rättslig institution att hämta kontoinformation på plattformen, i form av, inklusive men inte begränsat till, rättslig utredning och samråd.Plattformen kan inaktivera vissa funktioner i användarnas konto och tillhörande konton.
Relaterade artiklar
Handelsriktlinjer för Binance P2P