Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Om Binance lånefinansierade tokens
Använd en högre hävstångseffekt utan risk för likvidering
Binance-avtal om hävstångstoken
Version: 18 augusti 2022
Detta avtal om Binance hävstångstoken (detta "avtal") ska gälla för alla BLVT som utfärdas, löses in och/eller handlas på plattformen.
Alla termer och referenser med stor begynnelsebokstav som används i detta avtal och som inte definieras häri ska ha den betydelse som ges till dem i Binance användarvillkor, som uppdateras då och då ("användarvillkoren"). Om en term definieras både i användarvillkoren och i detta avtal, endast för detta avtals syften, ska definitionen i detta avtal ha företräde.
Villkoren i detta avtal ska kompletteras och ska läsas tillsammans med användarvillkoren. Följaktligen ska bestämmelserna i användarvillkoren gälla för användningen av plattformen i syfte att handla i BLVT och hänvisningar i användarvillkoren till "Binance-tjänsterna" ska inkludera utfärdande, inlösen och handel med BLVT och de relaterade tjänster som avses nedan, där så är relevant. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan villkoren i detta avtal och användarvillkoren ska villkoren i detta avtal ha företräde med avseende på de tjänster som avses nedan om inte annat uttryckligen anges.
Villkoren i detta avtal ska kompletteras ytterligare med Binances regler för handel med hävstångstoken, som uppdateras då och då ("handelsreglerna"). I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan villkoren i detta avtal och handelsreglerna ska handelsreglerna ha företräde med avseende på de tjänster som avses nedan om inte annat uttryckligen anges.
Denna version av detta avtal ska ersätta och ersätta alla tidigare avtal mellan oss med avseende på BLVT och alla tidigare versioner av detta avtal som kan ha accepterats via, eller på annat sätt gjorts tillgängliga på, plattformen. Genom att prenumerera på, lösa in och/eller handla med BLVT bekräftar du ditt godkännande av detta avtal, användarvillkoren och handelsreglerna.
 1. Definitioner och tolkning
  1. Följande definitioner är tillämpliga på villkoren i detta avtal:
   "Korg" har den betydelse som ges i klausul 2.3 i detta avtal.
   "Korgvärde" avser, för varje BLVT, det sammanlagda marknadsvärdet för alla USD(S)-M-terminskontrakt som utgör korgen.
   "BLVT" eller "Hävstångstoken" avser en serie token som utfärdats av Binance och som representerar en hävstångsposition i den relevanta korgen, bestående av långa eller korta positioner i USD(S)-M-terminskontrakt som refererar till den relevanta underliggande.
   "BLVT-konto" har den betydelse som ges till det i klausul 2.3 i detta avtal.
   "BLVT-kontovärde" avser, med avseende på en BLVT, antalet token som utfärdats av det relevanta BLVT-kontot multiplicerat med tokenpriset för varje token, som bestäms av Binance.
   "BLVT-avgifter" har den betydelse som ges till det i avsnitt 3.7.
   "BLVT-gräns" har den betydelse som ges till den i avsnitt 3.4.
   "Hävstångsgrad" avser, med avseende på en BLVT, den kvot som erhålls genom att dividera korgvärdet med BLVT-kontovärdet.
   "Löpande terminskontrakt" avser ett kontrakt som representerar en skyldighet att köpa eller sälja en digital tillgång ("underliggande") till ett specifikt pris, när som helst som kontraktet förblir öppet, utan ett specifikt utgångsdatum.
   "Ombalansering" har den betydelse som ges i klausul 2.6 i detta avtal.
   "Omvänd kryptodelning" har den betydelse som ges till det i klausul 2.7 i avtalet.
   "Målets hävstångsförhållande" avser den specifika hävstångskvot som en korg vill upprätthålla , som ställs in av en Binance proprietär algoritm och kommer att ligga inom ett intervall mellan 1,25x och 4x (" Målets hävstångsförhållande").
   "Token" avser, med avseende på varje BLVT, varje enskild digital token (eller bråkdel därav) som har utfärdats av Binance och tilldelats ett värde, och utgör en del av den BLVT.
   "Tokenpris" har den betydelse som ges till det i klausul 2.4 i detta avtal.
   "USD(S)-M-terminskontrakt" avser ett evigt terminskontrakt som är noterat, reglerat och marginaliserat i USD stablecoin (BUSD och USDT) och handlas på plattformen.
  2. Rubrikerna införs endast för enkelhetens skull och skall inte påverka utformningen av detta avtal. Uttryck i singularform ska inkludera plural och vice versa, och alla hänvisningar till de maskulina könen ska inkludera kvinnliga och neutrum, och vice versa.
  3. Orden "inkludera" eller "inklusive" ska anses följas av "utan begränsning" eller "men inte begränsat till", oavsett om de följs av sådana fraser eller ord av liknande betydelse, och "annars" ska inte tolkas som begränsat av ord som det är associerat med.
 2. Funktioner i BLVT
  1. BLVT är en typ av derivatprodukt som gör att du kan få hävstångsexponering mot en underliggande digital tillgång, utan krav på att pantsätta säkerheter eller uppfylla vissa marginalkrav och utan risk för likvidation.
  2. Binance är den enda utgivaren av BLVT och även en marknadsgarant inom BLVT. Du kan begära att prenumerera på BLVT, lösa in befintlig BLVT eller handla BLVT på sekundärmarknaden genom funktioner som finns tillgängliga på plattformen.
  3. Varje BLVT har ett associerat segregerat konto på plattformen (var och en ett "BLVT-konto") som innehåller en dynamiskt justerad korg med USD(S)-M-terminskontrakt som refererar till den relevanta underliggande som hänvisas till ("korgen"). Till exempel kommer "BTCUP"-token att referera till en korg med långa positioner i BTCUSDT USD(S)-M-terminskontrakt. Antalet och typen av USD(S)-M-terminskontrakt som ingår i en korg väljs automatiskt av en Binance-algoritm med hänvisning till den målhävstång som korgen vill upprätthålla.
  4. Det pris till vilket varje token som utfärdas med avseende på en BLVT kan tecknas eller lösas in ("Tokenpriset"), kallas "NAV" på plattformen och är avsett att återspegla det aktuella marknadsvärdet för denna token. Detta tar hänsyn till korgvärdet för det associerade BLVT-kontot som har utfärdat token och tillämpligt hävstångsförhållande. Det är viktigt att notera att tokenpriset alltid skiljer sig från priset på det underliggande.
  5. Om hävstångsförhållandet för en BLVT vid något tillfälle faller utanför målhävstångsintervallet kommer Binance att balansera om den tillhörande korgen genom att antingen köpa ytterligare USD(S)-M-terminskontrakt för inkludering i den relevanta korgen eller sälja ett visst antal USD(S)-M-terminskontrakt som ingår i den relevanta korgen, för att få tillbaka hävstångsförhållandet inom målhävstångsintervallet (en "ombalansering")." Det kanske inte alltid är möjligt för hävstångsförhållandet att ligga inom målet hela tiden, till exempel under perioder med extrem marknadsvolatilitet.
  6. Målhävstångsförhållandet är inte fast och varierar från tid till annan. Som sådan kommer ombalansering endast att ske när marknadsförhållandena anser det nödvändigt snarare än med fördefinierade intervall. Detta minskar risken för frontkörning av BLVT. Mer information om ombalansering av BLVT finns här: Vad är ombalansering av Binancehävstångstoken.
  7. För att ge användarna en bättre handelsupplevelse kan Binance då och då göra en BLVT till föremål för en omvänd tokendelningsprocess för att konsolidera det befintliga antalet token till ett mindre antal proportionellt mer värdefulla token (en "Omvänd tokendelning"). När extrema marknadsfluktuationer minskar värdet på en token kan en omvänd tokendelning initieras för att öka token likviditet och pris. Binance kommer att tillkännage arrangemangen för omvänd tokendelning via plattformen före den effektiva tiden. Mer information om omvänd tokendelning finns här: Vad är omvänd tokendelning | Binance-support
  8. Mer information om BLVT mer allmänt finns här: Binance hävstångstoken | BLVTs
 3. Transaktioner i BLVT via plattformen
  1. För att kunna prenumerera på, lösa in och/eller handla med BLVT via plattformen måste du ha:
   (a) skapa ett giltigt konto;
   (b) framgångsrikt klarat en användarkunskapsbedömning för att bekräfta din förståelse för riskerna och funktionerna i hävstångstoken som komplexa kryptovalutainstrument; och
   (c) ha läst, förstått och accepterat Binance riskinformationsförklaring för hävstångstoken ("BLVT Risk Disclosure") och villkoren i detta avtal.
  2. En lista över alla token som är tillgängliga för prenumeration/inlösen via plattformen finns på följande webbsida: Binance hävstångstoken | BLVTs. Varje token refererar till en specifik underliggande. Du kan välja att ta positioner i "upp"-token och/eller "ned"-token. "UPP"-token följer prisrörelserna i den underliggande och låter dig realisera mellan 1,25 x - 4 x hävstångsvinster när priset på den underliggande stiger, medan "NED"-token tar en omvänd position till den underliggande och gör att du kan realisera mellan 1,25 x - 4 x hävstångsvinster när priset på den underliggande sjunker. Varje BLVT-konto som är associerat med en "UPP"-token kommer att ta en lång position i USD(S)-M-terminskontrakt som refererar till det underliggande medan varje BLVT-konto som är associerat med en "NED"-token kommer att ta en kort position i USD(S)-M-terminskontrakt som refererar till det underliggande. Till exempel refererar en BTCUP-token till en korg med långa positioner i BTCUSDT USD(S)-M-terminskontrakt medan en ETHDOWN-token refererar till en korg med korta positioner i ETHUSDT USD(S)-M-terminskontrakt.
  3. Du kan begära att prenumerera på eller lösa in token som utfärdats med avseende på en BLVT direkt med Binance via plattformen till det aktuella tokenpriset, plus eventuella tillämpliga BLVT-avgifter, genom att klicka på "Prenumerera" eller "Lös in" mot relevant token via följande webbsida: Binance-hävstångstoken | BLVTs. Binance kommer regelbundet att justera korgen relaterad till en BLVT för att ta hänsyn till eventuella prenumerationer eller inlösen genom att köpa ytterligare USD(S)-M-terminskontrakt för inkludering i korgen eller sälja USD(S)-M-terminskontrakt som ingår i korgen efter behov. Mer information om hur du prenumererar på och löser in BLVT finns här: Hur du prenumererar eller löser in Binance-hävstångstoken.
  4. Den aktuella prenumerations- och inlösenavgiften för BLVT är 0,1 % av det nominella värdet av token (beräknat och betalbart i USDT) och dras automatiskt av från (eller krediteras) ditt konto vid tidpunkten för prenumeration/inlösen. Binance kan införa en daglig gräns för prenumerationer och/eller inlösen till en BLVT ("BLVT-gräns"). Du kan prenumerera eller lösa in för alla BLVT upp till den tillämpliga BLVT-gränsen när som helst utom under en ombalansering. Binance kan variera BLVT-gränsen från tid till annan efter eget gottfinnande beroende på rådande marknadsförhållanden. Se handelsreglerna för information om de aktuella BLVT-gränserna.
  5. Binance förbehåller sig rätten att när som helst avbryta prenumerationen och/eller inlösen av BLVT beroende på rådande marknadsförhållanden. En sådan avstängning kan fortsätta så länge som Binance anser vara nödvändig efter eget gottfinnande. Under sådana omständigheter kan användare fortsätta att handla BLVT på sekundärmarknaden. Utan att det påverkar det föregående kan Binance välja att ta bort alla token som är tillgängliga via plattformen och/eller kan sluta tillhandahålla någon av de tjänster som avses nedan, i varje enskilt fall när som helst efter eget gottfinnande, utan anledning eller med föregående meddelande till dig om detta.
  6. Användare kan handla BLVT på sekundärmarknaden, antingen med andra användare av plattformen eller med Binance som motpart, genom att klicka på "Handla" mot relevant token via följande webbsida: Binance hävstångstoken | BLVT. Binance stöder BLVT:s likviditet och kan gå in som köpare eller säljare när det behövs för att hålla det sekundära marknadspriset på BLVT inom ett visst intervall av det aktuella tokenpriset. Information om hur du handlar BLVT på spotmarknaden finns här: Hur du kommer igång med Binance Hävstångstoken
  7. Binance tar ut vissa avgifter med avseende på prenumeration, inlösen och handel med BLVT via plattformen ("BLVT-avgifter"). Information om BLVT-avgifterna finns här: Avgifter för hävstångstoken | Binance. Binance förbehåller sig rätten att uppdatera BLVT-avgifterna efter eget gottfinnande då och då genom att publicera de uppdaterade avgifterna på plattformen.
  8. Binance förbehåller sig rätten att uppdatera informationen i handelsreglerna, plattformen och de olika webbsidor som hänvisas till i detta avtal från tid till annan efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att då och då bekanta dig med innehållet i sådant material.
 4. Risker med transaktioner i BLVT
  1. Innan du gör transaktioner i BLVT via plattformen bör du vidta åtgärder för att förstå arten av denna komplexa produkt och de risker som är inblandade enligt vad som anges i BLVT Risk Disclosure. Genom att handla i BLVT på plattformen bekräftar och samtycker du till att du har tillräcklig investeringskunskap, finansiell expertis och erfarenhet och kapacitet att ta på dig de ökade riskerna som uppstår vid handel med hävstångstoken. Du samtycker vidare till att ta på dig alla risker som uppstår genom att bedriva handel med hävstångstoken på ditt eget konto. Om du är obekväm med den risknivå som beskrivs i Ansvarsfriskrivning från BLVT-risk bör du inte handla i BLVT.
  2. Genom att göra transaktioner i BLVT via plattformen godkänner du att Binance automatiskt: (i) från ditt Binance-konto drar av eventuella belopp som du är skyldig Binance och/eller (ii) krediterar ditt konto alla belopp som Binance är skyldig dig, i varje fall i samband med prenumeration, inlösen och/eller handel med BLVT.
  3. Genom att handla i BLVT via plattformen och utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som beviljas Binance och Binance dotterbolag i detta avtal, användarvillkoren eller handelsreglerna, godkänner du vidare Binance och Binance dotterbolag att när som helst vidta sådana åtgärder som de anser efter eget gottfinnande krävs för att mildra potentiella förluster för dig, andra kunder till Binance och plattformen, vilka åtgärder kan inkludera (men inte begränsas till) avstängning av prenumerationer, inlösen och/eller handel med BLVT via plattformen.
  4. Binance förbehåller sig rätten att ändra, revidera, modifiera och/eller justera detta avtal när som helst efter eget gottfinnande. Alla sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har offentliggjorts på plattformen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för att bekräfta den senaste versionen av detta avtal. Din fortsatta åtkomst till och användning av plattformen i syfte att handla med BLVT efter eventuella ändringar i detta avtal ska indikera att du accepterar sådana ändringar. Om du inte samtycker till några sådana ändringar bör du sluta handla i BLVT via plattformen.