Meddelande angående den kommande Ethereum-sammanslagningen (2022-08-25)

Binance
2022-09-05 12:38
Bästa Binancianer!
Ethereums arbetsbeviskedja (PoW) kommer att migrera till insatsbeviskedjan (PoS) när den når värdet Terminal Total Difficulty (TTD) på 58750000000000000000000. Uppgraderingen av exekveringslagret (Paris) beräknas ske mellan 2022-09-10 och 2022-09-20. Nuvarande uppskattning ligger på ETH-huvudnätets blockhöjd på 15 540 293, eller ungefär vid 2022-09-15 00:30 (UTC).
Innan detta är konsensuslager-uppgraderingen (Bellatrix) planerad till skede 144 896 på Beacon-kedjan 2022-09-06 kl. 11:34:47 (UTC).
Eftersom en ny kryptoenhet kan skapas genom en hård förgrening har Binance vidtagit följande steg för att minska handelsriskerna som orsakas av prisvolatilitet och för att upprätthålla säkerheten för användarmedel under den hårda förgreningen:
1. ETH-insättningar och ETH-uttag
Binance kommer att avbryta insättningar och uttag för ETH- och ERC-20-krypto cirka:
  • 2022-09-06 11:00 (UTC) för uppgraderingen av Bellatrix konsensuslager
  • 2022-09-15 00:00 (UTC) för uppgraderingen av Paris exekveringslager
Se till att du har tillräckligt med tid för att dina ETH- och ERC-20-kryptosöverföringar ska behandlas fullständigt före ovanstående tidpunkt. Vi kommer att hantera alla tekniska krav för användare som innehar ETH- och ERC-20-krypto på Binance.
2. Angående sammanslagningen
De två troliga scenarierna som kommer att inträffa med sammanslagningen av Ethereum (ETH) är:
Scenario A: 
Ingen ny krypto skapas. Binance kommer sedan att öppna för insättningar och uttag av ETH- och ERC-20-krypto igen så snart som möjligt. Ett ytterligare meddelande kommer att publiceras.
Scenario B: 
Kedjan delas upp i två konkurrerande kedjor och en ny krypto skapas. Tickern "ETH" kommer att användas för Ethereums insatsbeviskedja (PoS). Vi kommer sedan att kreditera användarnas Binance-konton den förgrenade krypton från minoritetskedjan i förhållandet 1:1, baserat på ögonblicksbilden av ETH-saldon före uppgraderingen av Paris exekveringslager (ungefär vid ETH:s mainnet-blockhöjd på 15 540 293, eller 2022-09-15 00:30 (UTC)). Uttag av den förgrenade krypton kommer att stödjas. Ytterligare detaljer om denna distribution kommer att anges i ett separat meddelande. 
Binance förbehåller sig rätten att uppdatera behandlingen av kedjeuppdelningen i ett ytterligare meddelande.
För att skydda Binance användare kommer den förgrenade krypton att genomgå samma strikta granskningsprocess som Binance gör för alla andra kryptovalutor. Binance garanterar ingen listning enligt vår interna policy.
3. ETH- och ERC-20-kryptovalutornas spot- och marginalhandel 
Spothandel: Spothandeln för ETH- och ERC-20-krypto påverkas inte. Se till att du vidtar tillräckliga riskåtgärder eftersom prisvolatiliteten ofta är hög under omtvistade hårdförgreningar.
Marginalhandel: Handel för ETH-tvär- och isolerade marginalpar påverkas inte. Binance kommer dock att avbryta ETH-tvär- och isolerad marginalupplåning från 2022-09-17 17:00 (UTC) till cirka 2022-09-16 00:00 (UTC). 
Observera att likvidationer förblir möjliga under extrem prisvolatilitet. Binance förbehåller sig rätten att uppdatera avstängningstiden för ETH-tvär- och isolerad marginalupplåning och justera låneräntorna för ETH, med eller utan föregående meddelande. 
Dessutom måste användare som är skyldiga ETH returnera den förgrenade krypton i fallet med scenario B. Om användarna inte returnerar den förgrenade krypton läggs skulder för den förgrenade krypton till på användarnas marginalkonton. 
4. ETH-terminshandel
Handeln med USD(S)-M- och COIN-M ETH-terminskontrakt kommer att fortsätta opåverkat. Binance terminskontrakt kommer att vidta ytterligare skyddsåtgärder, som inkluderar men inte är begränsade till: 
  • Justering av marginalnivåerna inklusive maximalt hävstångsvärde, positionsvärde och underhållsmarginal i varje nivå.
  • Uppdatering av finansieringsräntorna inklusive ränta, premie, begränsad finansieringsränta och avräkningsfrekvens.
  • Ändring av beståndsdelarna i prisindexet.
  • Använda den senast prisskyddade mekanismen för att uppdatera märkpriset. 
I händelse av att kedjan delas upp i två konkurrerande kedjor och en ny krypto skapas, skulle prisindex för USD(S)-M- och COIN-M ETH-terminskontrakt följa "ETH"-tickern (dvs Ethereums PoS-kedja) på Binance Spot och de stora spotmarknadsbörserna. Om det skulle ske några ändringar i de underliggande tillgångarna i terminskontrakten kommer Binance att tillhandahålla mer information eller uppdateringar i ytterligare meddelande. 
För att kontrollera om prisindexets beståndsdelar finns i prisindex
5. Binance hävstångskrypto – ETHUP och ETHDOWN
Handeln med handelsparen ETHUP/USDT och ETHDOWN/USDT kommer att fortsätta opåverkad. Tänk på att i händelse av extrema prisrörelser kan teckning och inlösen av krypto avbrytas.
6. Binance ETHUSDT-optioner (app) 
ETHUSDT-optionshandel i Binance-appen fortsätter opåverkat.
7. Binance Konvertera
ETH-handel på Binance Konvertera kommer att fortsätta opåverkat.
8. Binance kryptolån 
Binance kryptolån kommer att avbryta upplåningen av ETH från 2022-09-07 17:00 (UTC) till cirka 2022-09-16 00:00 (UTC). Binance förbehåller sig rätten att uppdatera avstängningstiden för upplåning av ETH och justera låneräntan för ETH, med eller utan föregående meddelande. Användare som är skyldiga ETH måste returnera motsvarande värde med hjälp av den nya förgrenade kryptovalutan när det gäller scenario B. 
9. Dubbla investeringar 
Dubbla investeringar i ETH kommer att fortsätta opåverkade. Se till att du vidtar tillräckliga riskåtgärder eftersom prisvolatiliteten ofta är hög under omtvistade hårdförgreningar.
10. Flytande byte
ETH-likviditetspooler på flytande byte kommer att fortsätta opåverkade. Se till att du vidtar tillräckliga riskåtgärder eftersom prisvolatiliteten ofta är hög under omtvistade hårdförgreningar.
11. Besparingar
Flexibla besparingar i ETH och låsta besparingar i ETH kommer att fortsätta opåverkade. Se till att du vidtar tillräckliga riskåtgärder eftersom prisvolatiliteten ofta är hög under omtvistade hårdförgreningar. 
12. Insatser 
Binance kommer att avbryta insättningar och uttag för BETH från 2022-09-14 00:00 (UTC) till cirka 2022-09-16 00:00 (UTC). BETH är en kryptofierad tillgång som representerar dina satsade ETH via Binance. Binance förbehåller sig rätten att uppdatera avstängningstiden för BETH-insättningar och uttag med eller utan föregående meddelande. 
I händelse av scenario B kan BETH-innehavare kanske eller kanske inte få potentiella kryptoregn från förgreningskedjan, beroende på hur förgreningskedjan hanterar ETH 2.0-insättningskontrakt. Ytterligare ett meddelande kommer att göras vid behov.
Efter sammanslagningen återupptas ETH 2.0-insatsen och fortsätter opåverkad. Observera att uttag för satsade ETH endast kommer att vara öppna efter att nästa ETH-mainnet-uppgradering är klar (dvs. Shanghai-uppgraderingen). 
Dessutom kommer DeFi-insatser inte längre att acceptera nya ETH-DeFi-insatsteckningar från  2022-09-14 00:00 (UTC) till cirka 2022-09-16 00:00 (UTC). Befintliga DeFi-insatsteckningar i ETH påverkas inte. Binance förbehåller sig rätten att uppdatera avstängningstiden för nya DeFi-insatsteckningar i ETH med eller utan föregående meddelande. 
13. Automatisk investering (Auto-Invest)
Befintliga Auto-Invest-planer med ETH kommer att fortsätta opåverkade. Se till att du vidtar tillräckliga riskåtgärder eftersom prisvolatiliteten ofta är hög under omtvistade hårdförgreningar.
14. Binance pool
Efter sammanslagningen kommer Binance Pool att avnotera ETH-alstringstjänsten. Användare av ETH-poolen kan överföra sin hashrate till ETC-poolen.
15. Binance Kort/Betala 
Binance Kort/Betala fortsätter opåverkat. 
16. Binance presentkort/kod
Binance presentkort/kod fortsätter utan påverkan.
Ytterligare anmärkningar:
  • Okrediterade ETH-insättningar, väntande ETH-uttag och ETH som används som lånesäkerhet räknas inte in i ögonblicksbilden av användarnas ETH-saldon före uppgraderingen av Paris exekveringslager. 
  • Denna ögonblicksbild inkluderar de totala netto-ETH-saldona i spot-, finansierings-, marginal-, termins- och tjäna-plånböckerna. Alla nya kryptoenheter som härrör från hårdförgreningen kommer att krediteras till berättigade användares konton. 
  • Ytterligare ett meddelande kommer att göras avseende tidpunkten för återupptagandet av insättningar och uttag, samt ytterligare information om den potentiella ETH-kedjedelningen som kan påverka ovanstående information. 
  • Uppgraderingen av Paris exekveringslager beräknas äga rum på ETH-huvudnätets blockhöjd på 15 540 293. Den beräknade tiden är endast för användarnas referens och kan ändras beroende på blockutbredningstider.
För ytterligare information, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-25
Hitta oss på 
Obs! Detta meddelande uppdaterades senast 2022-09-12 för att klargöra att när det gäller scenario B kommer användare som är skyldiga ETH i Binance marginal och inte returnerar den förgrenade krypton att få skulder för den förgrenade krypton tillagda på sina marginalkonton. Detta meddelande uppdaterades senast 2022-09-09 för att klargöra att Binance marginal- och kryptolån kommer att avbryta ETH-lån från 2022-09-07 17:00 (UTC), och att användare som är skyldiga ETH i kryptolån måste returnera motsvarande värde med den nya förgrenade kryptovalutan i fallet med scenario B. Detta meddelande uppdaterades 2022-08-27 för att klargöra att netto-ETH-saldon i terminsplånböcker räknas mot kryptoregn i händelse av att en ny kryptovaluta skapas under sammanslagningen.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.