Kupite kriptovalute
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
Vir
Prenosi
English
USD
Žetoni z vzvodom Binance
Izkoristite večji vzvod brez tveganja likvidacije.
Pogodba o žetonih z vzvodom Binance
Različica: 18. avgusta 2022
Ta pogodba o žetonih z vzvodom Binance (ta »Pogodba«) velja za vse BLVT, izdane, unovčene in/ali s katerimi se trguje na Platformi.
Vsi izrazi in reference z veliko začetnico, uporabljeni v tej Pogodbi, ki v njej niso opredeljeni, imajo pomen, ki jim je podan v Pogojih uporabe Binance, kot so občasno posodobljeni (»Pogoji uporabe«). Če je izraz opredeljen tako v Pogojih uporabe kot v tej Pogodbi, samo za namene te Pogodbe prevlada definicija iz te Pogodbe.
Pogoji v tej Pogodbi dopolnjujejo Pogoje uporabe in jih je treba brati skupaj z njimi. Skladno s tem se določbe, določene v Pogojih uporabe, uporabljajo za uporabo Platforme za namene transakcij z BLVT, reference v Pogojih uporabe za »Storitve Binance« pa vključujejo izdajo, unovčenje in trgovanje z BLVT in povezane storitve, predvidene v nadaljevanju, kjer je to ustrezno. V primeru kakršnih koli navzkrižij ali nedoslednosti med pogoji v tej Pogodbi in Pogoji uporabe prevladajo določbe v tej Pogodbi v zvezi s storitvami, predvidenimi v tej Pogodbi, razen če je izrecno navedeno drugače.
Pogoji v tej Pogodbi bodo dodatno dopolnjeni s Pravili trgovanja z žetoni z vzvodom Binance, kot so občasno posodobljena (»Pravila trgovanja«). V primeru kakršnih koli navzkrižij ali nedoslednosti med pogoji v tej Pogodbi in Pravili trgovanja prevladajo določbe v Pravilih trgovanja v zvezi s storitvami, predvidenimi v tej Pogodbi, razen če je izrecno navedeno drugače.
Ta različica te Pogodbe bo zamenjala in nadomestila vse prejšnje pogodbe med nami v zvezi z BLVT in katere koli prejšnje različice te Pogodbe, ki so bile morda sprejete ali kako drugače na voljo na Platformi. Z vključitvijo na, unovčenjem in/ali trgovanjem z BLVT potrjujete, da sprejemate to Pogodbo, Pogoje uporabe in Pravila trgovanja.
 1. Definicije in razlaga
  1. Za pogoje te Pogodbe veljajo naslednje opredelitve:
   »Košarica« ima pomen, ki je podan v klavzuli 2.3 te Pogodbe.
   »Vrednost košarice« v zvezi z vsakim BLVT pomeni skupno tržno vrednost vseh Terminskih pogodb USD(S)-M, ki sestavljajo Košarico.
   »BLVT« ali »Žeton z vzvodom« pomeni serijo Žetonov, ki jih je izdala platforma Binance in predstavljajo pozicijo z vzvodom v ustrezni Košarici, ki vključuje dolge ali kratke pozicije v Terminskih pogodbah USD(S)-M, ki se nanašajo na ustrezno Osnovo.
   »Račun BVLT« ima pomen, ki je podan v klavzuli 2.3 te Pogodbe.
   »Vrednost računa BLVT« v zvezi z BLVT pomeni število Žetonov, ki jih izda ustrezni račun BLVT, pomnoženo s Ceno žetona vsakega Žetona, kot jo določi Binance.
   »Pristojbine za BVLT« ima pomen, ki je podan v klavzuli 3.7.
   »Omejitev za BVLT« ima pomen, ki je podan v klavzuli 3.4.
   »Razmerje vzvoda« v zvezi z BLVT pomeni količnik, pridobljen tako, da se vrednost Košarice deli z Vrednostjo računa BLVT.
   »Terminske pogodbe brez zapadlosti« pomenijo pogodbe, ki predstavljajo obveznost nakupa ali prodaje Digitalnega sredstva (»Osnova«) po določeni ceni, kadar koli, dokler je pogodba odprta, brez določenega datuma poteka.
   »Ponovno uravnoteženje« ima pomen, ki je podan v klavzuli 2.6 te Pogodbe.
   »Obratna delitev žetonov« ima pomen, ki je podan v klavzuli 2.7 te Pogodbe.
   »Ciljno razmerje vzvoda« pomeni določeno Razmerje vzvoda, ki ga Košarica želi vzdrževati, ki je nastavljeno z lastniškim algoritmom Binance in bo v razponu med 1,25 × in 4 × (»Ciljni obseg vzvoda«).
   »Žeton« v zvezi z vsakim BLVT pomeni vsak posamezen digitalni žeton (ali njegov del), ki ga je izdal Binance in ima dodeljeno vrednost ter je del tega BLVT.
   »Cena žetona« ima pomen, ki je podan v klavzuli 2.4 te Pogodbe.
   »Terminska pogodba USD(S)-M« pomeni terminsko pogodbo brez zapadlosti, ki je kotirana, poravnana in ima kritje v stabilnih kovancih USD (BUSD in USDT) ter s katero se trguje na Platformi.
  2. Naslovi so vstavljeni samo zaradi priročnosti in ne vplivajo na sestavo te Pogodbe. Izrazi v ednini vključujejo množino in obratno, vse reference na moški spol pa vključujejo ženski in srednji spol ter obratno.
  3. Šteje se, da besedam »vključuje« ali »vključno« sledi »brez omejitev« ali »vendar ne omejeno na«, ne glede na to, ali jim taki izrazi ali besede podobnega pomena sledijo, beseda »drugače« pa se ne razlaga kot omejeno z besedami, s katerimi je povezana.
 2. Značilnosti BLVT
  1. BLVT so vrsta produkta izvedenih finančnih instrumentov, ki vam omogočajo pridobitev izpostavljenosti vzvodom do osnovnega Digitalnega sredstva, brez zahteve po zastavitvi kritja ali izpolnjevanju določenih zahtev glede kritja in brez tveganja likvidacije.
  2. Binance je edini izdajatelj BLVT-jev in tudi oblikovalec trga za BLVT-je. Zahtevate lahko vključitev na BLVT, unovčenje obstoječega BLVT ali trgovanje z BLVT na sekundarnem trgu prek funkcij, ki so na voljo na Platformi.
  3. Vsak BLVT ima povezan ločen račun na Platformi (vsak »Račun BLVT«), ki ima dinamično prilagojeno košarico Terminskih pogodb USD(S)-M, ki se nanašajo na ustrezno navedeno Osnovo (»Košarica«). Na primer, Žeton »BTCUP« se bo skliceval na Košarico dolgih pozicij v Terminskih pogodbah BTCUSDT USD(S)-M. Število in vrsto Terminskih pogodb USD(S)-M, vključenih v Košarico, samodejno izbere lastniški algoritem Binance glede na Ciljno razmerje vzvoda, ki ga želi ohraniti Košarica.
  4. Cena, po kateri se lahko vključite na ali unovčite vsak Žeton, izdan v zvezi z BLVT (»Cena žetona«), se na Platformi imenuje »NAV« in naj bi odražala trenutno tržno vrednost Žetona. Pri tem se upošteva Vrednost košarice povezanega Računa BLVT, ki je izdal Žeton, in veljavno Razmerje vzvoda. Pomembno je vedeti, da se bo Cena žetona vedno razlikovala od cene Osnove.
  5. Če na kateri koli točki Razmerje vzvoda BLVT pade izven Ciljnega obsega vzvoda, bo Binance ponovno uravnotežil povezano Košarico bodisi z nakupom dodatnih Terminskih pogodb USD(S)-M za vključitev v ustrezno Košarico bodisi s prodajo določenega števila Terminskih pogodb USD(S)-M so vključene v ustrezno Košarico, da se Razmerje vzvoda vrne znotraj Ciljnega obsega vzvoda (»Ponovno uravnoteženje«). Morda ne bo mogoče, da bo Razmerje vzvoda ves čas znotraj Ciljnega obsega vzvoda, na primer v obdobjih izjemne nestabilnosti trga.
  6. Ciljno razmerje vzvoda ni stalno in se občasno spreminja. Kot tako se Ponovno uravnoteženje izvede samo, ko to zahtevajo razmere na trgu in ne v vnaprej določenih intervalih. To zmanjša tveganje kakršnega koli napredovanja BLVT. Dodatne informacije v zvezi s Ponovnim uravnoteženjem BLVT lahko najdete tukaj: Kaj je ponovno uravnoteženje žetonov z vzvodom Binance?
  7. Da bi zagotovil boljšo izkušnjo trgovanja za uporabnike, lahko Binance od časa do časa za BLVT uporabi postopek obratne delitve žetonov, da konsolidira obstoječe število Žetonov v manjše število sorazmerno vrednejših Žetonov (»Obratna delitev žetonov«). Ko ekstremna nihanja na trgu zmanjšajo vrednost Žetona, se lahko sproži Obratna delitev žetona, da se povečata likvidnost in cena Žetona. Binance bo prek Platforme objavil dogovore o obratnih delitvah žetonov pred začetkom veljavnosti. Dodatne informacije o obratni delitvi žetonov najdete tukaj: Kaj je obratna delitev žetonov? | Podpora Binance
  8. Dodatne informacije o BLVT na splošno lahko najdete tukaj: Žetoni z vzvodom Binance | BLVT-ji
 3. Transakcije z BLVT prek Platforme
  1. Če se želite vključiti, unovčiti in/ali trgovati z BLVT prek Platforme, morate:
   (a) ustvariti veljaven Račun;
   (b) uspešno opraviti ocenjevanje uporabniškega znanja, da potrdite svoje razumevanje tveganj in značilnosti Žetonov z vzvodom kot kompleksnih instrumentov kriptovalut; in
   (c) prebrati, razumeti in sprejeti Izjavo o razkritju tveganja žetonov z vzvodom Binance (»Razkritje tveganja pri BLVT« ) in pogojev te Pogodbe.
  2. Seznam vseh Žetonov, ki so na voljo za vključitev/unovčenje prek Platforme, je na voljo na naslednji spletni strani: Žetoni z vzvodom Binance | BLVT-ji. Vsak Žeton se nanaša na določeno Osnovo. Lahko se odločite, da prevzamete pozicije v Žetonih »UP« in/ali Žetonih »DOWN«. Žetoni »UP« sledijo gibanju cen Osnove in vam omogočajo, da realizirate med 1,25 × do 4 × dobičke vzvoda, ko cena Osnove naraste, medtem ko Žetoni »DOWN« zavzamejo obratno pozicijo glede na Osnovo in vam omogočajo, da realizirate med 1,25 × do 4 × dobičke vzvoda, ko cena Osnove pade. Vsak račun BLVT, povezan z Žetonom »UP«, bo zavzel dolgo pozicijo v Terminskih pogodbah USD(S)-M, ki se nanašajo na Osnovo, medtem ko bo vsak račun BLVT, povezan z Žetonom »DOWN«, zavzel kratko pozicijo v Terminskih pogodbah USD(S)-M, ki se nanašajo na Osnovo. Na primer, Žeton BTCUP se bo skliceval na Košarico dolgih pozicij v Terminskih pogodbah BTCUSDT USD(S)-M, medtem ko se bo žeton ETHDOWN skliceval na Košarico kratkih pozicij v Terminskih pogodbah ETHUSDT USD(S)-M.
  3. Lahko zahtevate, da se vključite na ali unovčite Žetone, izdane v zvezi z BLVT, neposredno pri Binance prek Platforme po trenutni Ceni žetona in morebitnih veljavnih Pristojbinah za BLVT, tako da kliknete »Vključi se« ali »Unovči« poleg ustreznega Žetona na naslednji spletni strani: Žetoni z vzvodom Binance | BLVT-ji. Binance bo občasno prilagodil Košarico, povezano z BLVT, računu da bi upošteval morebitne vključitve ali unovčenja z nakupom dodatnih Terminskih pogodb USD(S)-M za vključitev v Košarico ali prodajo Terminskih pogodb USD(S)-M, vključenih v Košarico, kot je to potrebno. Dodatne informacije o tem, kako se vključiti na in unovčiti BLVT, najdete tukaj: Kako se vključiti na ali unovčiti žetone z vzvodom Binance?
  4. Trenutna pristojbina za vključitev in unovčenje za BLVT znaša 0,1 % nominalne vrednosti Žetona (izračunano in plačljivo v USDT) ter bo samodejno odšteta od (ali pripisana) vašemu računu v času vključitve/unovčenja. Binance lahko naloži dnevno omejitev za vključitve in/ali unovčenja na BLVT (»Omejitev za BLVT«). Kadar koli se lahko vključite na ali unovčite vsak BLVT do veljavne Omejitve za BLVT, razen med Ponovnim uravnoteženjem. Binance lahko po lastni presoji občasno spremeni Omejitev za BLVT, odvisno od prevladujočih tržnih pogojev. Oglejte si Pravila trgovanja za informacije o trenutnih Omejitvah za BLVT.
  5. Binance si pridržuje pravico, da kadar koli prekine vključitev in/ali odkup BLVT, odvisno od prevladujočih tržnih pogojev. Vsaka taka začasna izključitev se lahko nadaljuje tako dolgo, kot se Binance po lastni presoji odloči, da je potrebno. V takih okoliščinah lahko Uporabniki še naprej trgujejo z BLVT na sekundarnem trgu. Brez poseganja v zgoraj navedeno se lahko Binance odloči za odstranitev katerega koli žetona, ki je na voljo prek Platforme, in/ali lahko prekine zagotavljanje katere koli storitve, navedene tukaj, v vsakem primeru kadar koli po lastni in absolutni presoji, brez navedbe razloga ali da ste o tem obveščeni.
  6. Uporabniki lahko trgujejo z BLVT na sekundarnem trgu, bodisi z drugimi uporabniki Platforme bodisi z Binance kot nasprotno stranjo, tako da kliknejo »Trgovanje« za ustrezni Žeton prek naslednje spletne strani:Žetoni z vzvodom Binance | BLVT. Binance podpira likvidnost BLVT in lahko po potrebi nastopi kot kupec ali prodajalec, da ohrani tržno ceno BLVT na sekundarnem trgu znotraj določenega razpona trenutne cene Žetona. Informacije o tem, kako trgovati z BLVT na spot trgu, najdete tukaj: Kako začeti uporabljati žetone z vzvodom Binance?
  7. Binance zaračunava določene pristojbine v zvezi z vključitvijo, unovčenjem in trgovanjem z BLVT prek Platforme (»Pristojbine za BLVT«). Informacije v zvezi s pristojbinami za BLVT najdete tukaj: Pristojbina za žetone z vzvodom | Binance. Binance si pridržuje pravico, da po lastni presoji občasno posodobi pristojbine za BLVT z objavo posodobljenih pristojbin na Platformi.
  8. Binance si pridržuje pravico, da po lastni presoji občasno posodobi informacije, ki jih vsebujejo Pravila trgovanja, Platforma in različne spletne strani, omenjene v tej Pogodbi. Vaša odgovornost je, da se občasno ponovno seznanite z vsebino takih gradiv.
 4. Tveganja pri transakcijah z BLVT
  1. Preden opravite transakcijo z BLVT prek Platforme, morate razumeti naravo tega zapletenega produkta in vključena tveganja, kot je določeno v Razkritje tveganj pri BLVT. S transakcijo z BLVT na Platformi potrjujete in se strinjate, da imate dovolj znanja o naložbah, finančnega strokovnega znanja in izkušenj ter zmogljivost za prevzem povečanih tveganj, ki izhajajo iz trgovanja z Žetoni z vzvodom. Nadalje se strinjate, da prevzemate vsa tveganja, ki izhajajo iz trgovanja z žetoni z vzvodom na vašem računu. Če se s stopnjo tveganja, opisano v Razkritju tveganja pri BLVT, ne strinjate, ne smete opravljati transakcij z BLVT.
  2. S transakcijami z BLVT prek Platforme pooblaščate Binance, da samodejno: (i) od vašega računa Binance odšteje vse zneske, ki jih dolgujete Binance, in/ali (ii) vašemu računu pripiše vse zneske, ki vam jih dolguje Binance, v vsakem primeru v zvezi z vključitvijo, unovčenjem in/ali trgovanjem z BLVT.
  3. S transakcijami z BLVT prek Platforme in brez poseganja v katere koli druge pravice ali pravna sredstva, podeljena družbi Binance in njenim podružnicam v tej Pogodbi, Pogojih uporabe ali Pravili trgovanja, družbo Binance in njene podružnice dodatno pooblaščate, da kadar koli sprejmejo take ukrepe, za katere po lastni presoji menijo, da so potrebni za namene ublažitve morebitnih izgub za vas, druge stranke Binance in Platformo, ki lahko vključujejo (vendar niso omejene na) prekinitev vključitev, unovčenj in/ali trgovanja z BLVT prek Platforme.
  4. Binance si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli pregleda, revidira, spremeni in/ali dopolni to Pogodbo. Vse takšne spremembe bodo začele veljati takoj po njihovi objavi na Platformi. Vaša odgovornost je, da redno preverjate našo spletno stran, da potrdite najnovejšo različico te Pogodbe. Vaš nadaljnji dostop in uporaba Platforme za namene trgovanja z BLVT po kakršnih koli spremembah te Pogodbe pomeni, da takšne spremembe sprejemate. Če se ne strinjate s takšnimi spremembami, morate prenehati opravljati transakcije z BLVT prek Platforme.