Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
Kanál
USD

Často kladené otázky

Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Image
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Image
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Konverzia Binance
NFT
Image
VIP
Domov
Centrum podpory
Často kladené otázky
Zisk Binance
Simple Earn
Zmluvné podmienky Simple Earn Binance

Zmluvné podmienky Simple Earn Binance

2022-09-26 13:24
A. Simple Earn
1. Účasťou na Simple Earn so spoločnosťou Binance potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali všetky zmluvné podmienky v týchto Podmienkach Simple Earn, a beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto Podmienky Simple Earn. Ak týmto Podmienkam Simple Earn nerozumiete a neprijímate ich v celom rozsahu, nemali by ste sa zapojiť.
2. Odberom ponuky Simple Earn môžete výmenou za poskytnutie svojich aktív Simple Earn spoločnosti Binance, zarobiť úrok Simple Earn.  
B. Ako sa zapojiť do Simple Earn
3. Keď poskytnete spoločnosti Binance digitálne aktíva na účely programu Simple Earn, budete vyzvaní, aby ste vyjadrili súhlas s niektorými alebo všetkými nasledujúcimi podmienkami platformy:
a. úroková sadzba Simple Earn;
b. suma aktív Simple Earn, ktorú použijete na odber;
c. digitálna mena, ktorú budete používať na odber; 
d. ponuka Simple Earn predstavuje buď flexibilné Simple Earn alebo uzamknuté Simple Earn; a
e. ak sa prihlásite na odber zamknuté Simple Earn, platí zamknuté obdobie Simple Earn a zamknutá frekvencia distribúcie.
4. Spoločnosť Binance môže určiť minimálnu potrebnú sumu aktív Simple Earn na odber ponuky Simple Earn, a/alebo akékoľvek platné limity odberu.
5. Odber nebude možný denne medzi 23:50 UTC a 00:10 UTC.
C. Flexibilné Simple Earn 
6. Pre flexibilné Simple Earn:
a. úrok Simple Earn:
i. začína sa hromadiť pri úrokovej sadzbe Simple Earn od nasledujúceho dňa po prihlásení na odber. Úrok Simple Earn bude rásť zo dňa na deň a bude sa počítať na základe počtu uplynutých dní za 365 dní. Za prvý deň, kedy sa prihlásite na odber, nezískate žiadny úrok Simple Earn.
ii. deň po nahromadení sa bude distribuovať na váš spotový účet medzi 00:00 UTC až 08:00 UTC. To znamená, že úrok Simple Earn sa nebude distribuovať na váš spotový účet až do tretieho dňa od prihlásenia na odber; a
iii. uplatňuje sa každý deň len na aktíva Simple Earn a nie na úrok Simple Earn; 
iv. vypočíta sa s odkazom na úrokovú sadzbu Simple Earn v deň, keď získate úrok;
v. poskytuje sa v rovnakej digitálnej mene ako vaše aktíva Simple Earn, pokiaľ nie je uvedené inak; a
vi. zaokrúhľuje sa na 8 desatinných miest.
b. úroková sadzba Simple Earn:
i. môže sa líšiť v nepravidelných intervaloch; a
ii. ak sa zmení, nová úroková sadzba Simple Earn bude platiť od dátumu a času, ktorý určí spoločnosť Binance. Ak nie je určený čas, bude to o 00:00 UTC v deň, keď spoločnosť Binance oznámi, že zmena na webovej stránke nadobudne účinnosť.
c. Vyrovnanie:
i. môže ísť o rýchle alebo štandardné vyrovnanie; 
ii. ak si vyberiete rýchle vyrovnanie: 
  1. Úrok Simple Earn sa nebude pripisovať ani distribuovať na váš spotový účet za deň, v ktorom sa rozhodnete vyplatiť; a
  2. vaše aktíva Simple Earn sa okamžite vrátia na váš spotový účet; a
ii. ak si vyberiete štandardné vyrovnanie:
  1. Úrok Simple Earn sa bude pripisovať a distribuovať na váš spotový účet za deň, v ktorom sa rozhodnete vyplatiť; a
  2. vaše aktíva Simple Earn budú vrátené na váš spotový účet do 24 hodín od vašej žiadosti; a
iv. za určitých okolností, vrátane, nie však výlučne, udalostí extrémnej volatility trhu, oneskorení siete alebo značného počtu simultánnych pokynov na vyplatenie od iných používateľov Binance, sa môže vaše vyplatenie oneskoriť; a
v. denne medzi 23:50 UTC a 00:10 UTC si nebudete si môcť vyplatiť svoje aktíva Simple Earn.
Flexibilné Simple Earn: príklad
Odoberáte ponuku Simple Earn pre digitálne aktíva ABC. Úroková sadzba Simple Earn je 10 %. Na odber produktu flexibilné Simple Earn použijete digitálne aktíva v hodnote 10 000 ABC.
Odber začnete v pondelok o 12:00 UTC. Za prvý deň (pondelok) nezískate úrok Simple Earn. Úrok Simple Earn sa začína hromadiť v utorok a na váš spotový účet sa vyplatí v stredu.
Suma uhradená na váš spotový účet v stredu je nasledovná:
10 000 x 10 % x 1 ÷ 365 = 2,73972602 ABC
7. Tento príklad demonštruje spôsob výpočtu úroku Simple Earn. Účelom nie je poskytnúť žiadne vyjadrenie o výkonnosti konkrétnych digitálnych aktív. Rovnako nie je ani zámerom poskytnúť žiadne vyjadrenie o volatilite konkrétnych digitálnych aktív alebo trhov s digitálnymi aktívami vo všeobecnosti. Digitálne aktíva použité v tomto príklade sú úplne fiktívne.
D. Flexibilný automatický odber
8. Spoločnosti Binance môžete dať pokyn, aby automaticky previedla jednu alebo viac oprávnených mien Simple Earn z vášho spotového účtu na vaše účty Simple Earn (Flexibilný automatický odber). 
9. Ak si vyberiete flexibilný automatický odber, Binance prevedie všetky digitálne aktíva na vašom spotovom účte, denominované v oprávnenej mene Simple Earn na váš účet Simple Earn denne o 02:00 UTC a 20:00 UTC. 
10. Tieto digitálne aktíva sa použijú na odber ponúk Simple Earn, ktoré vám sprístupní Binance, a budú tvoriť súčasť vašich aktív Simple Earn. Úrok Simple Earn sa bude počítať a distribuovať na váš spotový účet v súlade s týmito Podmienkami Simple Earn.
11. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo nekonať podľa vašich pokynov na flexibilný automatický odber. Môže odmietnuť konať v súlade s týmito pokynmi z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, nie však výlučne, toho, že bol dosiahnutý limit odberu ponuku Simple Earn.
Automatický odber: príklad 
Automatický odber pre BCD zapnete v stredu o 21:00 UTC. BCD je oprávnená digitálna mena. Držíte 10 000 ABC.  
Digitálne aktíva sa prevedú z vášho spotového účtu na váš účet Simple Earn denne o 02:00 UTC a 20:00 UTC. Keďže ste si vybrali flexibilný automatický odber o 21:00 UTC, digitálne aktíva BCD na vašom spotovom účte nebudú automaticky prevedené do štvrtku do 2:00 UTC. 
Za prvý deň (štvrtok) nezískate úrok Simple Earn.. Úrok Simple Earn sa začína hromadiť v piatok a na váš spotový účet sa vyplatí v sobotu. 
12. Tento príklad demonštruje ako funguje flexibilný automatický odber. Účelom nie je poskytnúť žiadne vyjadrenie o výkonnosti konkrétnych digitálnych aktív. Rovnako nie je ani zámerom poskytnúť žiadne vyjadrenie o volatilite konkrétnych digitálnych aktív alebo trhov s digitálnymi aktívami vo všeobecnosti. Digitálne aktíva použité v tomto príklade sú úplne fiktívne.
E. Zamknuté Simple Earn
13. Pre zamknuté Simple Earn:
a. úrok Simple Earn:
i. začína sa hromadiť pri úrokovej sadzbe Simple Earn od nasledujúceho dňa po prihlásení na odber. Úrok Simple Earn bude rásť zo dňa na deň a bude sa počítať na základe počtu uplynutých dní za 365 dní. Za prvý deň, kedy sa prihlásite na odber, nezískate žiadny úrok Simple Earn.
v. poskytuje sa v rovnakej digitálnej mene ako vaše aktíva Simple Earn, pokiaľ nie je uvedené inak; 
iv. vypočíta sa s odkazom na úrokovú sadzbu Simple Earn v deň, keď nahromadíte úrok Simple Earn;
iv. rozdelí sa na váš spotový účet v dohodnutej zamknutej frekvencii distribúcie; a
vi. zaokrúhľuje sa na 8 desatinných miest.
b. úroková sadzba Simple Earn:
i. môže sa líšiť v nepravidelných intervaloch; a
ii. ak sa zmení, bude platiť od dátumu a času, ktorý určí spoločnosť Binance. Ak nie je určený čas, bude to o 00:00 UTC v deň, keď spoločnosť Binance oznámi, že zmena na webovej stránke Binance nadobudne účinnosť. 
c. Vyrovnanie:
i. spoločnosť Binance vám môže na základe vlastného uváženia povoliť predčasné vyrovnanie. Vaše právo na predčasné vyplatenie môže byť kedykoľvek odvolané.
ii. Ak predčasne vyplatíte svoje aktíva Simple Earn pred dátumom vyrovnania:
  1. nebudete mať nárok na žiadne úroky Simple Earn; a
  2. oprávnite spoločnosť Binance na odpočítanie akéhokoľvek úroku Simple Earn z vášho odberu, ktorý bol distribuovaný na váš spotový účet z aktív Simple Earn, ktoré ste použili na odber.
iii. spoločnosť Binance môže podľa vlastného uváženia odoberať ponuky Simple Earn s úrokom Simple Earn 5 %, ktorý by ste získali, ak by ste si aktíva predčasne nevyplatili za nasledujúcich podmienok: 
  1. doba uzamknutia Simple Earn je deväťdesiat (90) dní;
  2. aktíva Simple Earn sa nedajú predčasne vyplatiť; a 
  3. Úrok Simple Earn bude v rovnakej digitálnej mene, akú by ste získali, keby nedošlo k predčasnému vyplateniu.
iv. V prípade predčasného vyplatenia môže trvať až 72 hodín, kým sa aktíva Simple Earn vrátia na váš spotový účet.
F. Odber zamknutého Simple Earn
14. Pri odbere zamknutého Simple Earn vám spoločnosť Binance môže povoliť automatický odber novej ponuky zamknutého Simple Earn k dátumu vyrovnania pomocou aktív Simple Earn z predchádzajúcej ponuky zamknutého Simple Earn (zamknutý automatický odber). Vygenerovaný úrok Simple Earn z predchádzajúcej ponuky Simple Earn sa nepoužije pri zamknutom automatickom odbere.
15. Nová ponuka zamknutého Simple Earn bude mať rovnaké obdobie pre zamknuté Simple Earn ako predchádzajúca ponuka Simple Earn. Úroková sadzba Simple Earn sa môže zmeniť.
16. Úroky Simple Earn sa začnú pripisovať odo dňa, kedy ste uzamkli automatický odber.
17. Svoje pokyny na zamknutý automatický odber môžete zmeniť kedykoľvek až do 00:00 UTC v deň vyrovnania predchádzajúcej ponuky vyrovnania. 
18. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo nekonať podľa vašich pokynov na zamknutý automatický odber. Môže odmietnuť konať v súlade s týmito pokynmi z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, nie však výlučne, toho, že bol dosiahnutý limit odberu ponuku Simple Earn.
G. Zmeny úrokovej sadzby Simple Earn 
19. Spoločnosť Binance nezaručuje, že budete aj naďalej dostávať úroky Simple Earn pri úrokovej sadzbe Simple Earn, ktorá sa zobrazuje v čase odberu počas vášho obdobia zamknutého Simple Earn. Akékoľvek vyhlásenie týkajúce sa možného výnosu v čase odberu (i) je len odhad a nie je zaručený a (ii) je založený na úrokovej sadzbe Simple Earn, ktorá sa môže zmeniť.
20. Zmeny úrokovej sadzby Simple Earn budú v nepravidelných intervaloch zverejnené na webovej stránke Binance. PRAVIDELNE SLEDUJTE WEBOVÚ STRÁNKU BINANCE. SPOLOČNOSŤ BINANCE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY VZNIKNUTÉ ALEBO SPOJENÉ SO ZMENAMI ÚROKOVEJ SADZBY SIMPLE EARN, BEZ OHĽADU NA TO, ČI STE O TÝCHTO ZMENÁCH VEDELI ALEBO NIE.
H. Zastavenie alebo pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu Simple Earn a spotového účtu
21. Binance môže zastaviť, pozastaviť alebo zrušiť váš prístup k platforme, zaviesť limity na akékoľvek účty Binance alebo pozastaviť alebo zrušiť vašu možnosť zúčastniť sa na Simple Earn alebo odložiť určité transakcie, ak:
a. neposkytnete dodatočné informácie na overenie vašej totožnosti alebo zdroja finančných prostriedkov, ako to požaduje spoločnosť Binance;
b. spoločnosť Binance je povinná tak urobiť na základe súdneho príkazu v súlade s platnými zákonmi (vrátane zákonov proti praniu špinavých peňazí alebo sankcií);
c. spoločnosť Binance je povinná tak urobiť, aby splnila všetky pokyny vládneho orgánu alebo agentúry;
d. spoločnosť Binance primerane určí, či sú akékoľvek informácie, ktoré ste poskytli Binance, nesprávne, nepravdivé, zastarané alebo neúplné; alebo
e. neposkytnete dodatočné informácie, ktoré požadujeme k našej primeranej spokojnosti alebo včas.
I. Informácie o účte a záznamy o transakciách
22. Na platforme si budete môcť pozrieť históriu svojho účtu. Musíte dôkladne skontrolovať históriu svojho účtu a informovať spoločnosť Binance čo najskôr a do 14 dní od dátumu, kedy vám bola vaša história účtu poskytnutá alebo sprístupnená, ak uvidíte nejaké záznamy alebo transakcie, ktoré nepoznáte alebo si myslíte, že sú nesprávne.
23. Môžeme kedykoľvek opraviť akúkoľvek chybu v histórii vášho účtu a vyhradzujeme si právo anulovať alebo zrušiť akúkoľvek transakciu, ktorá:
a. zahŕňa alebo je odvodená od zjavnej chyby (t. j. akejkoľvek chyby, opomenutia alebo nesprávneho citovania (či už ide o chybu spoločnosti Binance alebo akejkoľvek tretej strany), ktorá je zjavná alebo hmatateľná, vrátane nesprávneho citovania ktoréhokoľvek zástupcu Binance s prihliadnutím na aktuálny trh a aktuálne inzerované kotácie, alebo akákoľvek chyba akejkoľvek informácie, zdroja, orgánu, oficiálneho výsledku alebo rozhodnutia); alebo
b. odráža to, čo primerane považujeme za správne alebo verné podrobnosti transakcie.
24. Podľa platných zákonov sa od nás môže vyžadovať, aby sme zdieľali informácie o vašich účtoch a používaní platformy s tretími stranami. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sme oprávnení zverejniť takéto informácie.
J. Vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti za technológiu
25. Spoločnosť Binance môže v nepravidelných intervaloch pozastaviť prístup k vášmu účtu Simple Earn, účtu Binance a/alebo službám Binance alebo platforme z dôvodu plánovanej alebo nevyhnutnej údržby. Spoločnosť Binance vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila, že transakcie na platforme budú spracované včas, avšak spoločnosť Binance neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa množstva času potrebného na dokončenie spracovania, ktoré závisí od mnohých faktorov mimo našej kontroly.
26. Hoci spoločnosť Binance vynakladá primerané úsilie na aktualizáciu informácií na platforme, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implikované, že obsah na platforme, vrátane informácií týkajúcich sa služieb Binance, je presný, úplný alebo aktuálny.
27. Vy zodpovedáte za získanie prístupu k dátovej sieti potrebnej na používanie služieb Binance. Vy zodpovedáte za získanie a aktualizáciu kompatibilného hardvéru alebo zariadení potrebných na prístup a používanie služieb Binance, platformy a akýchkoľvek ich aktualizácií. Spoločnosť Binance nezaručuje, že služby Binance alebo ich časť budú fungovať na akomkoľvek konkrétnom hardvéri alebo zariadeniach.  Služby Binance môžu podliehať poruchám a oneskoreniam spojeným s používaním internetu a elektronickej komunikácie.
K. Všeobecné podmienky
28. Všetky výrazy a odkazy použité v týchto Podmienkach Simple Earn a ktoré sú definované a vykladané v Podmienkach používania Binance (ďalej ako Podmienky používania), ale nie sú definované ani vykladané v týchto Podmienkach, budú mať rovnaký význam ako Podmienky používania.
29. Podmienky Simple Earn je potrebné čítať spolu s Podmienkami používania. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi Podmienkami Simple Earn a Podmienkami používania majú Podmienky Simple Earn prednosť pred Podmienkami používania.
30. Spoločnosť Binance vás bude kontaktovať pomocou údajov, ktoré jej poskytnete. To môže zahŕňať kontaktovanie e-mailom, SMS alebo telefonicky. Je dôležité, aby ste sa uistili, že vaše kontaktné údaje sú správne a aktuálne. Ak sa vaše kontaktné údaje zmenia, musíte nás o tom bezodkladne informovať. Ak tak neurobíte, spoločnosť Binance nebude zodpovedná, ak od nej nedostanete informácie, upozornenia alebo iné dôležité informácie. 
31. Spoločnosť Binance vás môže upozorniť e-mailom na vašu e-mailovú adresu. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby bola e-mailová adresa aktuálna a presná. Oznámenia môžu byť zaslané a považujú sa za prijaté, ak budú odoslané na vašu e-mailovú adresu, bez ohľadu na to, či bude doručené oznámenie o zlyhaní doručenia.
32. Môžete nám dávať upozornenia iba podľa pokynov spoločnosti Binance, čo sa môže v nepravidelných intervaloch zmeniť. 
33. Akékoľvek oznámenia, súhlas alebo iná komunikácia poskytnutá podľa týchto Podmienok Simple Earn musí byť v písomnej podobe, v angličtine a podpísaná alebo inak schválená stranou, ktorá ich poskytla.
34. Ďalšie informácie o Binance nájdete v informáciách o spoločnosti a licenciách na webových stránkach Binance. Ak máte otázky týkajúce sa týchto Podmienok Simple Earn, kontaktujte spoločnosť Binance a požiadajte o vysvetlenie prostredníctvom tímu zákazníckej podpory.
L. Definície
Platné právo znamená všetky príslušné alebo platné stanovy, zákony (vrátane pravidiel zvykového práva), princípy spravodlivosti, pravidlá, nariadenia, regulačné princípy a požiadavky, oznámenia, príkazy, súdne príkazy, rozsudky, interné zákony, rozhodnutia, smernice, vyhlásenia, obežníky, povinné kódexy správania, usmernenia, praktické poznámky a interpretácie (či už ide o vládny orgán, regulačný alebo iný orgán, alebo samoregulačnú organizáciu, ktorej je spoločnosť Binance členom), ktoré sa vzťahujú na poskytovanie, prijímanie alebo používanie služby Binance alebo akékoľvek iné produkty alebo dodávky poskytnuté, použité alebo prijaté v súvislosti s týmito podmienkami.
Predčasné vyplatenie znamená ukončenie vašej účasti v ponuke Simple Earn pred dátumom vyrovnania.
Oprávnené meny Simple Earn znamenajú digitálne meny vybrané spoločnosťou Binance, na ktoré vám spoločnosť Binance môže povoliť automatický odber.
Rýchle vyplatenie znamená vyrovnanie opísané v odseku 6(c)(ii). 
Flexibilný automatický odber má význam uvedený v odseku 8.
Flexibilné Simple Earn znamená ponuku Simple Earn s funkciami opísanými v odseku 6.
Zamknutý automatický odber má význam uvedený v odseku 14.
Zamknutá frekvencia distribúcie znamená čas alebo frekvenciu, pri ktorej sa bude úrok Simple Earn distribuovať na váš spotový účet.
Zamknuté Simple Earn znamená ponuku Simple Earn s funkciami opísanými v odseku 13.
Zamknuté obdobie Simple Earn je dohodnuté obdobie, počas ktorého musia byť aktíva Simple Earn poskytnuté spoločnosti Binance a nesmú sa vyplatiť, aby ste získali nárok na úrok Simple Earn.
Platforma znamená digitálnu platformu, ktorú vám môžeme my alebo ktorýkoľvek z prevádzkovateľov Binance sprístupniť prostredníctvom webovej stránky, mobilnej aplikácie, rozhrania Binance API alebo inými prostriedkami, ktoré môžu prevádzkovatelia Binance v nepravidelných intervaloch predpísať na používanie služieb Binance. 
Dátum vyrovnania znamená posledný deň zamknutého obdobia Simple Earn.
Vyplatiť znamená ukončiť vašu účasť v ponuke Simple Earn.
Účet Simple Earn znamená účet Binance, ktorý zaznamenáva aktíva Simple Earn držané na váš kredit. 
Aktíva Simple Earn znamenajú digitálne aktíva, ktoré používate na odber.
Úrok Simple Earn znamená digitálne aktíva, ktoré sa vám vyplatia ako protihodnota za poskytnutie vašich aktív Simple Earn spoločnosti Binance.
Úroková sadzba Simple Earn znamená ročnú percentuálnu sadzbu, pri ktorej sa vám vypláca úrok Simple Earn.
Ponuka  Simple Earn znamená ponuku spoločnosti Binance na vyplatenie úroku Simple Earn za to, že poskytujete spoločnosti Binance aktíva Simple Earn v súlade s týmito Podmienkami Simple Earn. 
Podmienky Simple Earn znamenajú tieto zmluvné podmienky.
Spotový účet znamená účet Binance, ktorý používate na okamžité transakcie.
Štandardné vyrovnanie znamená vyrovnanie opísané v odseku 6(c)(ii). 
Odoberať znamená odber ponuky Simple Earn.
Limity odberov znamenajú maximálne množstvo aktív Simple Earn, používateľov alebo množstvo akýchkoľvek iných záležitostí, ktoré môže spoločnosť Binance v nepravidelných intervaloch určiť podľa vlastného uváženia a ktoré možno použiť na odber ponuky Simple Earn.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: 
Tento dokument mohol byť preložený a zverejnený v rôznych jazykoch. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti, nesprávnych údajov, vynechaní alebo chýb v ktorejkoľvek preloženej verzii má prednosť anglická verzia.