Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
Kanál
USD

Často kladené otázky

Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Image
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Image
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Konverzia Binance
NFT
Image
VIP
Domov
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Kontrakty futures
Protokoly na likvidácie

Protokoly na likvidácie

2021-05-26 03:28
Binance využíva referenčnú cenu, aby sa predišlo zbytočným likvidáciám a na boj proti manipulácii trhu.

Aký je rozdiel medzi referenčnou cenou a poslednou cenou?

Aby sa predišlo zbytočným likvidáciám v obdobiach vysokej volatility, využíva Binance Futures poslednú cenu a referenčnú cenu.
Posledná cena predstavuje poslednú transakčnú cenu, za ktorú sa obchodovalo s kontraktom. Inými slovami, posledný obchod v histórii obchodovania určuje poslednú cenu. Využíva sa na výpočet vášho realizovaného PNL (zisku a straty).
Na druhej strane, referenčná cena sa vypočítava pomocou kombinácie údajov o financovaní a koša údajov o cenách z viacerých spotových búrz. Vaša likvidačná cena a nerealizovaný PNL sú vypočítané na základe referenčnej ceny.
Tu môžete prepínať medzi dvoma cenami v mobilnej aplikácii a vo verzii Desktop:
Riziko a finančná páka sa upravujú na základe celkovej expozície používateľa. Čím väčšia pozícia, tým vyššia je potrebná marža a nižšia páka. Likvidácia sa spustí, ak:
Kolaterál = počiatočný kolaterál + realizovaný PNL + nezrealizovaný PNL < marža údržby
Je dôležité si uvedomiť, že zmena udržiavacej marže bude mať priamy vplyv na cenu likvidácie. Aby nedošlo k likvidácii, (napr. pomer marže dosiahne 100 %) pridajte viac marže alebo znížte svoje pozície. Odporúča sa udržiavať pomer marže pod 80 %. 

Likvidačná cena

Likvidácia nastane, keď referenčná cena dosiahne likvidačnú cenu pozície. Obchodníkom sa odporúča pozorne sledovať vývin referenčnej ceny a likvidačnej ceny, aby sa predišlo likvidácii.
V režime hedge zdieľajú longovacie aj shortovacie pozície toho istého symbolu rovnakú likvidačnú cenu v režime kombinovanej marže.
Ak sú aj longovacie aj shortovacie pozície toho istého symbolu v režime izolovanej marže, tak budú mať rozličné likvidačné ceny na základe marže pridelenej týmto pozíciám.
Binance umožňuje obchodovanie s vysokou finančnou pákou pomocou sofistikovaného mechanizmu rizika a modelu likvidácie, ktorý môže byť zložitý. 
Upozorňujeme, že likvidácia sa spustí vždy, keď referenčná cena pozície dosiahne svoju likvidačnú cenu. Môže však existovať nesúlad medzi likvidačnou cenou príkazu zobrazenou na karte História likvidácie a skutočnou cenou, za ktorú bola pozícia zlikvidovaná. Tento nesúlad sa často vyskytuje na nestálom trhu (referenčná cena je lineárna). 
Otvoríte napríklad krátku pozíciu BTCUSDT s referenčnou cenou 17 000 USDT a systém vypočíta likvidačnú cenu pozície na 17 006 USDT. Keď je trh extrémne volatilný, referenčná cena môže rýchlo vyskočiť zo 17 000 USDT na 17 100 USDT v priebehu sekundy, čo spôsobí, že pozícia bude zlikvidovaná za referenčnú cenu 17 100 USDT namiesto pôvodne vypočítanej likvidačnej ceny (17 006 USDT). Na karte História likvidácie rovnako uvidíte, že cena za likvidáciu je 17 100 USDT.
Prípadne môžete použiť zabudovanú kalkulačku na výpočet likvidačnej ceny.
Pre viac informácií o výpočte likvidačnej ceny, navštívte nasledovné:
Ako vypočítať likvidačnú cenu pre futures kontrakty USDⓈ-M

Čo sa stane počas likvidácie?

Počas procesu likvidácie sú všetky otvorené príkazy okamžite zrušené. Všetci používatelia budú podliehať rovnakým likvidačným protokolom, ktoré sa označujú ako „inteligentná likvidácia“. V prípadoch, kde je to možné, sa Binance snaží vyhnúť úplnej likvidácii pozícií používateľov. 
Všetkým obchodníkom, ktorí boli vysporiadaní nútenou likvidáciou a nie príkazom zo strany používateľa, bude účtovaný likvidačný účtovný poplatok iba na základe likvidovanej čiastky (nie nominálnej hodnoty pozície).
Upozorňujeme, že používateľom s menšími pozíciami hrozí za normálnych okolností po vykonaní likvidácie vyššie riziko úplnej likvidácie. Používateľom s väčšími pozíciami naopak hrozí menšie riziko úplnej likvidácie. Deje sa to preto, lebo udržiavacia marža závisí od veľkosti používateľovej pozície, nie na ich zvolenej finančnej páke. Výsledkom je, že efektívna udržiavacia marža je pre používateľov s menšími pozíciami nižšia než sadzba účtovných poplatkov za likvidáciu, čo znamená, že do likvidácie vstupujú už v bankrote bez ohľadu na konečnú zúčtovaciu cenu.

Príkazy na likvidáciu

Upozorňujeme, že všetky likvidačné príkazy sú typu immediate-or-cancel. Príkaz sa naplní do maximálnej možnej miery a zvyšok sa zruší. Líši sa od príkazu fill-or-kill, ktorý sa uskutoční iba ak sa dokáže plne naplniť a v opačnom prípade sa zruší. Zvyšné pozície budú pridelené poistnému fondu alebo použité na likvidáciu protistrany.
Systém zruší všetky otvorené príkazy, potom sa pokúsi znížiť využitie marže používateľa jedným veľkým príkazom immediate-or-cancel bez úplnej likvidácie používateľa. Ak je používateľ po odpočítaní realizovaných strát a likvidačného účtovného poplatku v súlade s maržou, likvidácia sa ukončí. 
Ak má používateľ stále nedostatočnú maržu, jeho pozícia sa uzavrie za cenu bankrotu a pozíciu prevezme poistný fond, zatiaľ čo používateľ vyhlási bankrot. Časť zvyšného kolaterálu (ak ostala) sa prenesie do poistného fondu. Ak dôjde k bankrotu účtu (záporný zostatok na peňaženke), poistný fond vyrovná zostatok na účte na 0.

Zúčtovanie automatického záporného zostatku

Ak zostatok na účte používateľa klesne do záporného vlastného imania, spoločnosť Binance využije poistný fond na pokrytie strát na účte používateľa. Automatické vyrovnanie záporného vlastného imania nastane každých 10 minút. 
Upozorňujeme, že záporné vlastné imanie na účte bude automaticky vyrovnané pre používateľov, ktorí spĺňajú všetky nižšie uvedené požiadavky: 
  • Nie je aktivovaný režim viacerých aktív.
  • V prípade záporných zostatkov na účtoch s maržou USDⓈ zabezpečte, že na účte nie sú otvorené (kombinované alebo izolované) pozície.
  • V prípade záporných zostatkov na účtoch s mincovou maržou zabezpečte, že na účte nie sú otvorené (kombinované alebo izolované) pozície.
  • Používateľ po likvidácii nevytvoril na svojom účte prostredníctvom prevodov deficitné straty.
Ak nespĺňate vyššie uvedené kritériá, požiadajte o pomoc našich zástupcov zákazníckeho servisu.

Poplatok za poistenie

Keď dôjde k likvidácii pozície používateľa, bude vybrané určité percento z poplatku za poistenie a prispeje do rezerv fondov poistenia, ktoré bude v histórii transakcií označené ako „Poplatok za poistenie“.
Používateľom sa odporúča prísne kontrolovať riziko pozície, aby sa predišlo likvidácii.
Viac informácií o poplatkoch za zúčtovanie poistenia nájdete na stránke s obchodnými pravidlami.
Upozorňujeme, že:
  • V záujme zabezpečenia kvality služieb a stability trhu v čase, keď je systém vystavený nepretržitej likvidácii, je možné, že likvidačné pozície prevezme priamo Poistný fond. Upozorňujeme, že Poistný fond prevezme likvidačné pozície za konkurzné ceny a konkurzné ceny môžu byť mimo trhového cenového rozpätia kontraktu.
  • Budeme vám posielať oznámenia o výzve na dodatočné vyrovnanie a o výzve na likvidáciu prostredníctvom e-mailu, textových správ alebo interných správ. Oznámenia slúžia ako varovanie pred rizikom a nedá sa zaručiť jej včasné doručenie. Súhlasíte s tým, že počas vášho využívania služby môžu za určitých okolností (vrátane prípadov preťaženia osobnej siete alebo zlého sieťového prostredia) používateľom neprísť alebo prísť oneskorené SMS alebo e-mailové oznámenia.  Upozorňujeme, že ak sú čas výzvy na dodatočné vyrovnanie a čas výzvy na likvidáciu príliš blízko, oznámenie o výzve na dodatočné vyrovnanie systém automaticky zruší a pošleme vám iba oznámenie o výzve na likvidáciu. Binance si vyhradzuje právo bez povinnosti doručovať oznámenia.
*Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Čísla v tomto článku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Pre aktuálne čísla sa obráťte na anglickú verziu.