Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Financie
Swap likvidity Binance

Používateľská dohoda swapu likvidity Binance

Binance
2021-07-06 17:03
Služba swapu likvidity Binance
Pokiaľ spoločnosť Binance nestanoví inak, po dokončení registračných a overovacích procedúr na vašom účte Binance musíte so spoločnosťou Binance osobitne uzavrieť „Používateľskú zmluvu swapu likvidity Binance“, ako aj otvoriť konkrétny účet swapu likvidity Binance a/alebo dokončiť relevantné procedúry pred tým, ako budete môcť túto službu využívať. Prečítajte si a odsúhlaste nasledovné:
A. Pri poskytovaní likvidity do swapu likvidity Binance:
a. Používatelia získavajú príjem generovaný z manipulačných poplatkov transakcií swapu likvidity Binance.
b. V súlade s pravidlami platformy Binance používatelia bezvýhradne oprávňujú spoločnosť Binance primeraným spôsobom prideľovať a distribuovať príjem z manipulačných poplatkov generovaný transakciami swapu likvidity Binance.
c. Aktíva pridávané používateľmi môžu získať príjem generovaný z manipulačných poplatkov transakcií swapu likvidity Binance. Zároveň by mohli získavať aj aktuálny úrok pridaného tokenu (vzťahuje sa iba na tokeny s príslušnými súčasnými produktmi). Keď však cena určitej meny na trhu prudko kolíše, dotknutí akcionári nemusia dosiahnuť rovnaké príjmy. Pridávanie likvidity preto nie je operáciou s nulovým rizikom a zaručenými výnosmi.
B. Počas využívania služby swapu likvidity Binance:
a. Pred použitím swapu likvidity musia používatelia potvrdiť jednotkovú cenu a požadovaný manipulačný poplatok. Po vydaní pokynu na transakciu sa aktíva v digitálnej mene vymenia s aktívami v Bswap (ďalej ako „Transakcia“). Po vykonaní transakcie sa používateľský účet aktualizuje. Pre dokončenie Transakcie musí používateľ oprávniť Binance na dočasnú kontrolu digitálnej meny použitej v Transakcii.
b. Používatelia súhlasia, že spoločnosti Binance uhradia poplatky spojené s transakciou (ďalej ako „Manipulačné poplatky“) a spoločnosť Binance má právo kedykoľvek upraviť manipulačný poplatok podľa vlastného uváženia. Aktualizovaný manipulovaný poplatok sa bude vzťahovať na všetky predaje a ďalšie súvisiace transakcie, ku ktorým dôjde po dátume účinnosti zmeny manipulačného poplatku. Používatelia oprávňujú spoločnosť Binance na odpočítanie všetkých príslušných poplatkov z ich účtov v súlade s podmienkami Používateľskej dohody.
C. Používatelia musia dodržiavať príslušné zákony a nariadenia, aby zabezpečili, že zdroj digitálneho majetku je legálny a v súlade so zákonmi.
D. Používatelia plne chápu riziká investovania do digitálnych aktív. Pri používaní tejto služby môže dôjsť k ziskom alebo stratám, používatelia by mali byť opatrí a používať túto službu v rámci svojich finančných možností.
E. Používatelia súhlasia s tým, že všetky investičné operácie uskutočňované na Binance predstavujú ich skutočné investičné zámery a bezpodmienečne prijímajú potenciálne riziká a výnosy spojené s ich investičnými rozhodnutiami.
F. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služieb swapu likvidity Binance. V prípade potreby môže spoločnosť Binance kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť službu Bswap.
G. Z dôvodu sieťového oneskorenia, zlyhania počítačových systémov a iných situácií vyššej moci môže byť vykonávanie služby Bswap oneskorené, pozastavené, prerušené alebo spomalené. Spoločnosť Binance urobí všetko pre to, aby zabezpečila, ale nesľubuje stabilné a efektívne fungovanie systému služby Bswap. Z dôvodu vyššie uvedených faktorov nenesie spoločnosť Binance žiadnu zodpovednosť, ak sa konečný výsledok vykonania služby swapu likvidity Binance líši od očakávaní používateľa.