Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Obchodovanie P2P
Správa obchodníkov a používateľov P2P

Doplňujúce doložky k predpisom o správe inzerenta v záležitostiach týkajúcich sa kaucie aktív

Binance
2021-09-08 03:41
Tieto doložky dopĺňajú predpisy o správe inzerenta v záležitostiach týkajúcich sa kaucie aktív:
1. Kaucia aktív:
Na zaistenie bezpečných transakcií si platforma vyhradzuje právo odpočítať kauciu aktív obchodníka P2P (ďalej ako „kaucia“) v nasledujúcich situáciách potom, čo na platforme prejde kontrolou KYC (poznajte svojho zákazníka) a boja proti praniu špinavých peňazí.
1.1 Situácie na odpočítanie kaucie:
1.1.1 V prípade nasledujúcich situácií máme právo vykonať opatrenia na odpočítanie časti alebo celej kaucie inzerenta:
(1) Obchodník má spor o transakciu a platforma rozhodne, že obchodník je na vine. Zatiaľ čo by mal niesť zodpovednosť a splniť povinnosti, nespolupracuje alebo neplní povinnosti v rámci primeranej doby a takéto zlyhanie má za následok straty/škody iným používateľom.
(2) Obchodník používa platformu na zapojenie sa do prania špinavých peňazí, nezákonných a skrytých devízových únikov a arbitráže, svojvoľnej manipulácie s cenami transakcií, úmyselného narušovania poradia transakcií a iných nezákonných a trestných činov alebo správania, ktoré porušujú predpisy platformy.
(3) Obchodník používa značku Binance na nábor svojich kolegov, účtovanie sprostredkovateľských poplatkov, zapojenie sa do falošného marketingu alebo vytváranie zlomyseľných a zavádzajúcich asociácií atď., ktoré poškodzujú práva, záujmy alebo povesť platformy.
(4) Obchodník nezákonne sprístupní bankové karty alebo obchodné účty patriace tretím stranám inej strane alebo sa dopúšťa podvodov, prania špinavých peňazí a iných nezákonných a trestných činov, ktoré poškodzujú túto platformu, príslušných používateľov alebo tretie strany.
(5) Ak má Obchodník neštandardnú objednávku, voči ktorej sa odvoláva a ktorá z rôznych dôvodov čaká na vybavenie, obchodník nesie akúkoľvek zodpovednosť stanovenú platformou po tom, čo platforma skontrolovala objednávku, avšak platforma nenesie zodpovednosť, ak sa s obchodníkom nedá skontaktovať v primeranej dobe.
(6) Obchodník porušil iné pravidlá a predpisy platformy.
(7) Prijímajúce a platobné účty obchodníka boli zmrazené kvôli jeho (ne)konaniu potom, čo neoznámil vklad platforme včas, ako sa vyžadovalo.
(8) Iné situácie, kedy je potrebné odpočítať kauciu z dôvodu akejkoľvek chyby obchodníka podľa určenia platformou.
1.1.2 Potom, čo platforma odpočíta celú kauciu obchodníka alebo jej časť v súlade s predpismi o správe inzerenta, obchodník doplní kauciu sumou, ktorá sa rovná sume odpočítanej v plnej výške.
1.2 Skutočná výška kaucie, ktorá sa má odpočítať, sa určí na základe skutočných dôsledkov a výšky náhrady z nich vyplývajúcich, a to na základe hodnotenia kontroly platformy:
1.2.2 Ak platforma overí nasledujúce mimoriadne okolnosti, budeme mať právo na automatický odpočet vašej kaucie v plnej výške:
(1) Platforma má primerané dôkazy o tom, že inzerent pomáha alebo je priamym účastníkom podvodov, prania špinavých peňazí alebo iných nezákonných a trestných činností.
(2) Pri vykonávaní medziplatformových transakcií na iných platformách sa zistilo, že obchodník je prepojený s podvodmi a incidentmi súvisiacimi s praním špinavých peňazí.
(3) Zistilo sa, že obchodník prevádza na túto platformu nezákonné aktíva - ukradnuté finančné prostriedky.
(4) Platby vykonané obchodníkom spôsobili zmrazenie prijímacieho účtu používateľa a počas procesu overovania sa zistilo, že inzerent je zapojený do podvodného správania pri poskytovaní falošných certifikačných materiálov.
(5) Platba uskutočnená obchodníkom spôsobila zmrazenie prijímajúcich účtov používateľov a inzerent odmieta spolupracovať pri riešení záležitosti.
(6) Prijímajúce a platobné účty obchodníka boli mnohokrát zmrazené, avšak žiadny z nich nebol platforme nahlásený podľa potreby; alebo prijímajúce a platobné účty inzerenta boli zmrazené, čo spôsobuje vážne straty iným používateľom platformy.  
Súvisiace články
Pokyny pre obchodníkov Binance P2P