Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD

Často kladené otázky
Krypto pôžičky

Ako vám môžeme pomôcť?

Zmluva o pôžičke Binance

2021-07-30 08:50
Táto Zmluva o pôžičke Binance (ďalej len „Zmluva“) predstavuje súčasť Podmienok používania spoločnosti Binance (ďalej len „Podmienky používania“). Pokiaľ nie je v tejto Zmluve stanovené inak, použité termíny majú význam uvedený v Podmienkach používania a na záležitosti, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sa budú vzťahovať ustanovenia týchto Podmienok používania.
Zmluva je dohoda vytvorená a uzatvorená medzi operátormi a používateľmi spoločnosti Binance na poskytovanie pôžičiek používateľom spoločnosťou Binance (ďalej len „Služba“) a účtovanie zodpovedajúcich poplatkov. Spoločnosť Binance ponúka Službu na vyriešenie potreby používateľov držať a používať konkrétnu digitálnu menu a ďalšie digitálne aktíva a vyžaduje, aby používatelia poskytli zodpovedajúce marže digitálnych aktív (ďalej len „záložné aktívum“ ) ako podmienku na poskytnutie pôžičky. Pojmy „my“ ďalej označuje spoločnosť Binance a prevádzkovateľov spoločnosti Binance a „vy“ označuje jednotlivého používateľa, ktorý využíva Službu a uzatvára Zmluvu. Každý, kto sa nachádza v krajinách ako Bielorusko, Kongo, Irak, Irán, Severná Kórea, Sýria, Sudán, Južný Sudán, Zimbabwe, Kuba, Krym, Malajzia, Ontário, USA a jeho územia (vrátane Americkej Samoy, Guamu, Mariánskych ostrovov, Portorika, a Amerických Panenských ostrovov) má zakázané používať Služby ponúkané na tejto webovej stránke.
Pozorne si prečítajte celú Zmluvu a Službu používajte až po jej úplnom prečítaní a porozumení. Vaše použitie akejkoľvek služby poskytovanej platformou na pôžičky Binance znamená, že poznáte, rozumiete a súhlasíte so všetkými podmienkami tejto Zmluvy a so všetkými Podmienkami používania vrátane akýchkoľvek úprav a aktualizácií Zmluvy, ktoré môžeme kedykoľvek vykonať.
I. Varovanie pred rizikom:
Používanie Služby bude pre vás predstavovať vysoké transakčné riziká. Pre lepšie porozumenie súvisiacich rizík si pozorne prečítajte nasledujúce varovanie pred rizikom.
1.1 Riziká spojené s digitálnymi aktívami a transakciami:
Trh s digitálnymi aktívami predstavuje úplne nový a nepotvrdený trh. V súčasnosti existuje množstvo špekulantov na trhu s digitálnymi aktívami, zatiaľ čo počet maloobchodných a komerčných využití je pomerne malý. Obchodovanie s digitálnymi aktívami nesie so sebou vysoké riziká. Transakcie sú nepretržité, neexistujú žiadne obmedzenia ziskov ani strát a ceny sú náchylné na výrazné výkyvy v dôsledku vplyvu tvorcov trhu, špekulantov a vládnych politík krajín. Rozumiete a súhlasíte s tým, že investície do digitálnych aktív a ich následné transakcie môžu viesť k čiastočnej alebo úplnej strate vašich aktív. Z toho dôvodu si sami určíte použitie digitálnych aktív a množstvo transakcií s nimi podľa stupňa straty, ktorú môžete znášať, a samostatne zodpovedáte za každú ekonomickú stratu, ktorá z toho vyplynie.
1.2 Riziká spojené so zákonmi, nariadeniami a pravidlami krajín:
Z dôvodu formulovania alebo úpravy súvisiacich zákonov, nariadení a predpisov rôznych krajín sa môžu transakcie s digitálnymi aktívami v konkrétnych krajinách kedykoľvek pozastaviť alebo zakázať. Rozumiete a súhlasíte s tým, že všetky riziká, straty alebo z nich vyplývajúce následky budete znášať samostatne.
1.3 Riziká spojené s ochranou súkromia:
Na dodržanie globálnych priemyselných a miestnych regulačných noriem a vládnych nariadení, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí (AML), poznajte svojho zákazníka (KYC) a financovania boja proti terorizmu (CTF), sa budeme riadiť požiadavkami vlád alebo príslušných orgánov krajín, aby sme im poskytli súvisiace informácie o vás, ak tieto vlády alebo príslušné orgány predložia zodpovedajúce dokumenty na vyšetrovanie a od nás sa bude vyžadovať spolupráca počas vyšetrovania, pokiaľ pôjde o informácie o vašom účte, aktívach alebo údajoch o transakciách na našej platforme. Akýkoľvek únik alebo stratu aktív, ktorú tým zapríčiníte, znášate samostatne. Podrobne si prezrite naše Zásady ochrany osobných údajov .
1.4 Riziká spojené s informáciami a trhom:
Vzhľadom na novosť a nestálosť transakcií s digitálnymi aktívami vám odporúčame vyhľadať odborné poradenstvo a pomoc v prípade akýchkoľvek nejasností pred uskutočnením transakcie. Neposkytujeme vám priamym spôsobom žiadne návrhy týkajúce sa transakcií alebo investícií. Rozumiete a súhlasíte s tým, že akákoľvek pomoc, informácie alebo návrhy týkajúce sa investícií, ktoré ste získali alebo získate od akejkoľvek tretej strany, s nami nemajú nič spoločné a všetky riziká, straty alebo z nich vyplývajúce dôsledky znášate samostatne.
1.5 Riziká spojené s internetom a technológiami:
Nedokážeme zaručiť, aby všetky informácie, údaje, programy a ďalšie veci obsiahnuté v Službe a súvisiacich digitálnych aktívach a záložných aktívach neboli narušené a poškodené škodlivými programami, ako sú vírusy alebo trójske kone. Okrem toho nedokážeme kontrolovať dostupnosť a stabilitu internetu. Pri používaní Internetu na uskutočňovanie transakcií existujú inherentné riziká, okrem iného oneskorenia alebo zlyhania softvéru, hardvéru alebo internetových odkazov, zlyhania počítačového systému a ďalšie možné faktory vyššej moci, ktoré môžu viesť k oneskoreniam, pozastaveniam, prerušeniu alebo odchýlkam pri výkone Služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že ide o vaše osobné rozhodnutie prihlásiť sa a využívať Službu alebo sťahovať a používať všetky stiahnuté informácie, údaje a program a záložné digitálne aktíva. Stabilita prihlásenia na server, prístup na webovú stránku alebo do aplikácie či sieťových transakcií, úschova digitálnych aktív atď. nespadá pod našu kontrolu. Všetky riziká, straty alebo následky spôsobené vyššie uvedenými faktormi znášate nezávisle.
1.6 Riziká súčasného poskytovania služieb na pôžičky a stakovanie:
Používateľ môže používať službu pôžičky Binance prostredníctvom svojho účtu Binance. Taktiež môže používať služby na stakovanie, ktoré sú dostupné na platforme Binance spolu s digitálnymi aktívami. Upozorňujeme, že používanie takýchto služieb predstavuje osobné dobrovoľné činy používateľa a vy súhlasíte, že budete zodpovední za svoje a naše riziko, zodpovednosti, dôsledky a/alebo straty vyplývajúce z používania takýchto služieb. Bez toho, aby boli dotknuté vyššie uvedené možnosti, potvrdzujete, že ste si plne vedomí a rozumiete, že pokiaľ ide o zapojenie sa do služby pôžičky a/alebo služby na stakovanie, existujú značné riziká a v dôsledku toho môžete prísť o všetky digitálne aktíva zahrnuté v príslušnej transakcii. Okrem toho môžete byť tiež povinní nahradiť všetky straty, ktoré v dôsledku toho utrpela platforma Binance. Nenesieme ZODPOVEDNOSŤ za žiadne riziká, straty, dôsledky a/alebo záväzky. Ak platforma Binance utrpí straty alebo prevezme akúkoľvek zodpovednosť v dôsledku poskytovania tejto služby pôžičky a/alebo služby na stakovanie, súhlasíte s tým, že nás odškodníte za všetky straty, ktoré utrpíme, a budete znášať všetky tieto straty a tieto záväzky výlučne a nezávisle, a umožníte nám implementovať akékoľvek ďalšie nápravné opatrenia, ktoré môžeme považovať za potrebné alebo účelné (vrátane, okrem iného, zmrazenia alebo započítania množstva digitálneho majetku uloženého na vašom účte Binance alebo iných účtoch).
1.7 Riziká spojené s vyššou mocou:
Akékoľvek a všetky riziká, straty alebo dôsledky vyplývajúce z pozastavení, oneskorení alebo ukončení Služby spôsobené údržbou zariadenia alebo systému, výpadkami prúdu, nepriaznivým počasím, epidémiami, nehodami, politickými aktivitami, vojnami, vládnymi krokmi, príkazmi zo súdu alebo správnych orgánov a ďalšie činnosti, ktoré spadajú mimo našu kontrolu alebo naše schopnosti, alebo z dôvodov tretích strán, budete znášať samostatne.
1.8 Ostatné riziká:
1.8.1 Rozumiete a súhlasíte s tým, že máme právo na úplnú správu vášho účtu Binance a záložných aktív použitých na otvorenie Služby počas poskytovania Služby a taktiež máme právo (ale nie povinnosť) prijať povinné opatrenia na zatvorenie pozícií podľa konkrétnych okolností a akékoľvek ekonomické straty spôsobené týmito opatreniami znášate samostatne. 
1.8.2 Ak porušíte Zmluvu podľa nášho jednostranného úsudku alebo Službu alebo ak je vaše používanie Služby nezákonné podľa zákonov a iných právnych predpisov vašej jurisdikcie, máme právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie Služby alebo súvisiace transakcie s digitálnymi aktívami a všetky riziká, straty alebo dôsledky spôsobené vyššie uvedenými faktormi budete znášať samostatne.
1.9 Rozumiete a súhlasíte s tým, že vaša činnosť spojená so záložnou pôžičkou na našej platforme je dobrovoľná. Na základe jasného úsudku by ste mali dôsledne zvážiť a zhodnotiť svoju finančnú situáciu a vyššie uvedené riziká a prijať akékoľvek rozhodnutie, čo sa týka použitia Služby. V uvedenom varovaní pred rizikom nedokážeme úplne vymenovať všetky existujúce alebo potenciálne riziká Služby. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek ďalšie riziká a nepriaznivé dôsledky, ktoré nie sú spôsobené našim hrubým zanedbaním. 
II. Podmienky používania Služby
Používanie Služby znamená, že ste si prečítali nasledujúce Podmienky používania Služby a zároveň s nimi súhlasíte:
2.1 Otvorenie a správa záložného účtu
2.1.1 Overenie: Pred použitím Služby musíte splniť podmienky kvalifikovaného používateľa uvedené v Podmienkach používania a nami osobitne požadované primerané podmienky v súlade s príslušnými zákonmi (vrátane, ale nielen, globálnych alebo regionálnych štandardov alebo pravidiel týkajúcich sa KYC, boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu) a dokončiť akýkoľvek nami požadovaný proces overovania. Poskytnutie potrebných informácií zahŕňa, okrem iného, vaše meno, telefónne číslo, e-mailový účet, preukaz totožnosti, ďalšie čísla účtov na sociálnych sieťach a potvrdenia o zdrojoch digitálnych aktív. Okrem poskytnutia týchto informácií súhlasíte s tým, že nás oprávnite dopytovať tieto informácie a vaše ďalšie súvisiace informácie priamo alebo nepriamo (prostredníctvom tretej strany) za účelom overenia súvisiaceho obsahu. Služba môže závisieť od vami autorizovaných informácií. Skontrolujte, aby informácie, ktoré ste poskytli, boli presné a pravdivé. Po vykonaní akýchkoľvek zmien v údajoch, ktoré ste poskytli, ste okamžite povinný aktualizovať svoje informácie. Ak zistíme, že informácie, ktoré ste poskytli, sú nesprávne, nepravdivé, nepresné, neúplné alebo zavádzajúce, máme právo vás informovať, aby ste príslušné nesprávne informácie opravili alebo priamo vymazali, a pozastaviť alebo ukončiť Službu čiastočne alebo úplne podľa danej situácie. Straty, ktoré z toho vyplynú, znášate samostatne.
2.1.2 Nastavenie účtu: Po predbežnom overení a kontrole môžete pomocou svojho účtu Binance okamžite začať využívať Službu. Zodpovedáte za správne vedenie čísla a hesla vášho záložného účtu Binance a samostatne znášate všetky právne zodpovednosti za všetky činnosti a udalosti, ku ktorým dôjde v dôsledku používania vášho záložného účtu Binance, pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak.
2.1.3 Požiadavky na použitie zálohy: Bez nášho súhlasu alebo oprávnenia môže váš záložný účet Binance použiť iba ten, kto zaregistruje účet a svoj záložný účet nesmiete dať, požičať, prenajať, previesť ani inak doručiť tretej strane, aby ho používala. Vyhradzujeme si právo pozastaviť, zmraziť alebo zrušiť používanie vášho záložného účtu inými osobami ako tou, ktorá zaregistruje účet. Pri podozrení alebo zistení neoprávneného použitia vášho používateľského mena a hesla nás o tom okamžite informujte. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú pri vašom používaní vášho záložného účtu alebo akoukoľvek treťou stranou s vašim povolením alebo bez neho. 
2.1.4 Zabezpečenie účtu: Zaviazali sme sa k udržaniu bezpečnosti záložných aktív a implementovali sme ochranné opatrenia v súlade s priemyselnými štandardmi pre Službu. Činnosti jednotlivých používateľov však môžu predstavovať riziká. Súhlasíte, že s vašimi prístupovými údajmi (napríklad používateľským menom a heslom) budete zaobchádzať ako s dôvernými informáciami a nebudete ich poskytovať žiadnej tretej strane. Súhlasíte tiež s tým, že výlučne zodpovedáte za prijatie potrebných bezpečnostných opatrení na ochranu zabezpečenia vášho záložného účtu a osobných údajov. Ak si otvoríte podúčet záložného účtu Binance a splnomocníte tretiu stranu na jeho prevádzkovanie s našim súhlasom, budete plne zodpovedať za všetky operácie a výsledky podúčtu, ktoré tretia strana využila. 
2.1.5 Požiadavky na záložné fondy a pôžičku: Zaväzujete sa zabezpečiť, aby zdroje vašich záložných aktív boli pri používaní Služby legálne a vyhovujúce a použitie vašej pôžičky bolo v súlade s Podmienkami používania a súvisiacimi zákonmi a predpismi. 
2.2 Úhrada pôžičky a záložné aktíva
2.2.1 Pred použitím Služby si pozorne prečítajte články Ako používať pôžičky Binancečo sú pôžičky Binance a často kladené otázky. Musíte porozumieť konkrétnym prevádzkovým pravidlám súvisiacim so Službou a súhlasiť s nimi, vrátane, okrem iného, miery záloh, miery krytia záloh, miery záloh povinného zatvárania pozície, úrokovej sadzby, trvania pôžičky, ceny povinného zatvárania pozície atď.
2.2.2 Pri používaní Služby prevediete na svoj záložný účet určité druhy a niekoľko záložných aktív ako zálohu. Po potvrdení dokončenia platobných postupov vám požičiame určité druhy a množstvo mien, ktoré sa budú považovať za automatické dokončenie pôžičkovej služby. 
2.2.3 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve alebo v Podmienkach používania uvedené inak, môžete si slobodne zvoliť dĺžku trvania každého použitia pôžičkovej služby, maximálna doba však nesmie presiahnuť [180] dní. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že čím je doba pôžičky dlhšia, tým vyššie môžu byť úroky a súvisiace poplatky splatné podľa tejto Zmluvy. 
2.2.4 Súhlasíte s tým, že pokiaľ nie je dohodnuté alebo určené inak, nevyberiete zo záložného účtu žiadne záložné aktíva, pokým nevrátite pôžičku a nezaplatíte príslušné sumy a výdavky. Môžete však realizovať ďalšie prevody záložných aktív na záložný účet podľa vlastného uváženia, aby ste znížili riziko používania Služby (napríklad riziko zavretia).
2.3 Naše práva
2.3.1 Právo účtovať úroky a poplatky: Podľa súvisiacich pravidiel, ktoré sme zverejnili, máme právo účtovať úroky a/alebo súvisiace poplatky vygenerované v čase používania Služby, ako protihodnotu za vaše používanie Služby. Súhlasíte a zaväzujete sa zaplatiť vyššie uvedené úroky a/alebo poplatky v súlade s požiadavkami, ktoré vám oznámime.
2.3.2 Právo na implementáciu opatrení na kontrolu rizika: Ak sa cena zmení v dôsledku fluktuácií trhu v procese poskytovania pôžičky a keď jednostranne zistíme, že existuje riziko na základe zmeny sadzby marže v reálnom čase, vyhradzujeme si právo na implementáciu opatrení na kontrolu rizika ako zatváranie pozícií záložných aktív a vy súhlasíte a bezpodmienečne prijímate konečné výsledky spracovania.
Na účely tejto Zmluvy sa „zatvorením pozície“ rozumie právo, ktorým zabezpečíme predaj alebo zľavu záložných aktív za určitú cenu (vrátane likvidácie prostredníctvom kanálov pre menové transakcie alebo kanálov pre menové transakcie fiat) a uprednostnenie použitia výnosov z likvidácie záložných aktív na náhradu v rozsahu hodnoty, ktorá sa rovná istine, úrokom a iným návratným výdavkom digitálnej meny. Podrobné pravidlá a nariadenia o zatvorení pozícií a ďalších opatreniach na kontrolu rizika uverejníme v článku Ako používať pôžičky Binance.
Počas údržby platformy Binance alebo vždy, keď to budeme považovať za vhodné, súhlasíte s tým, že plne zodpovedáme za správu vašich záložných aktív v prípade rizika, ktoré sme jednostranne určili, vrátane, okrem iného, zatvorenia pozície a splácania istiny, úrokov a súvisiacich výdavkov na pôžičku pre nás. Ak nami prijaté opatrenia na kontrolu rizika (napríklad zatvorenie pozície) stále nevyrovnávajú všetky straty, ktoré vznikli pri poskytovaní Služby, vyhradzujeme si právo prijať ďalšie nápravné opatrenia (vrátane, okrem iného, zmrazenia a odpočítania digitálnych aktív vo vašom účte Binance a z iných účtov) a právo naďalej skúmať vaše právne záväzky.
2.3.3 Právo na vydávanie oznámení: Rozumiete a súhlasíte s tým, že v procese používania Služby máme právo (ale nie povinnosť) vydávať vám rôzne oznámenia (napríklad oznámenia o včasnom varovaní a oznámenia o zatvorení pozícií) prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správy klientov za konkrétnych okolností (vrátane, okrem iného, okolností, pri ktorých zistíme, že môže ísť o prípadné riziko).
2.4 Pozastavenie alebo ukončenie Služby
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie pôžičkovej služby pre vás, ak to budeme považovať za nevyhnutné alebo primerané. Súhlasíte s tým, že z tohto dôvodu v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nemusíme za vás niesť žiadnu právnu zodpovednosť.
III. Rôzne
3.1 Úpravy
Zmluvu a súvisiace obchodné pravidlá spoločnosti Binance môžeme občas upraviť v súlade s platnými zákonmi a predpismi alebo podľa toho, čo považujeme za potrebné alebo primerané. Zmluvu a súvisiace obchodné pravidlá spoločnosti Binance pravidelne kontrolujte a sledujte úpravy. Ak nesúhlasíte s revidovaným obsahom, okamžite prestaňte používať Službu, splaťte požičanú digitálnu menu a uhraďte nezaplatené úroky a náklady. Po zverejnení aktualizovanej verzie Zmluvy a súvisiacich obchodných pravidiel spoločnosti Binance sa bude za vaše ďalšie používanie Služby považovať to, že súhlasíte s aktualizovaným obsahom a dodržiavaním aktualizovaných podmienok a príslušných obchodných pravidiel spoločnosti Binance. 
3.2 Jazyk
Jazykom Zmluvy je angličtina. Z dôvodu lepšieho porozumenia pre používateľov môže byť Zmluva preložená do rôznych jazykov. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi rôznymi jazykovými verziami má prednosť anglická verzia. S výnimkou anglickej verzie majú ostatné jazykové verzie iba informatívny charakter.
3.3 Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa Zmluvy alebo Služby, alebo ak chcete na základe Zmluvy podať akékoľvek žiadosti, prečítajte si naše Často kladené otázky a obráťte sa na nás prostredníctvom našej stránky podpory.