Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Obchodovanie P2P
Správa obchodníkov a používateľov P2P

Pravidlá transakcií P2P pre používateľov

Binance
2021-09-01 03:20
*Toto pravidlo sa vzťahuje na všetkých KYC používateľov mimo Číny
I. VŠETCI POUŽÍVATELIA SA BUDÚ RIADIŤ PRINCÍPMI KYC, BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ, BOJA PROTI FINANCOVANIU TERORIZMU A ZÁKONNOSTI, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V PRAVIDLÁCH:
1. Používatelia musia striktne dodržiavať zásady KYC (vrátane, ale nie výlučne, požiadavky na overenie skutočného mena), týkajúce sa totožnosti Používateľov a účtov súvisiacich s transakciami P2P (vrátane, ale nie výlučne spotových účtov a účtov vo fiat mene, ďalej spoločne súhrnne označovaných len ako „Účty“), a taktiež sa musia uistiť, že Účty, ktoré používajú na platforme P2P („Platforma“) boli zaregistrované legálne a používajú ich iba oni sami.
2. Po spustení poplachov platformy proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu musia používatelia aktívne spolupracovať s platformou pri overovaní a podľa potreby pomáhať poskytovaním akýchkoľvek dôkazov o kontrole rizika (pod podmienkou, že opatrenia na kontrolu rizika platformy budú v tom čase účinné).
3. Ak Používatelia nedodržia bod (I.2.), Platforma má právo pozastaviť akúkoľvek alebo všetky funkcie ich Účtov.
4. Používatelia sú zodpovední za uistenie sa, či majú na transakciu zo zákona právo v súlade s platnými zákonmi. Platforma nenesie akúkoľvek zodpovednosť za zákonnosť alebo nezákonnosť transakcií Používateľov. Aj keď Platforma nie je súčasťou P2P transakcií medzi Používateľmi, môže (ale nie je povinná) podľa potreby kontrolovať zákonnosť transakcií vykonávaných Používateľmi a podnikať opatrenia v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, aby sa uistila, že všetky transakcie sú v súlade s právnymi predpismi.
II. Všeobecné obchodné inštrukcie:
1. Predtým, ako sa rozhodnete zadať u protistrany objednávku, si vždy pozorne prečítajte ich zmluvné podmienky, ktoré sú napísané na stránke popisu inzerátu, aby ste predišli zbytočným sporom medzi stranami po začatí objednávky.
2. Vždy sa snažte zahrnúť jasný opis svojich zmluvných podmienok. Odporúčame ich písať bodovo, v odrážkach a v zrozumiteľných odsekoch.
3. Uistite sa, že spôsob platby, ktorý bol použitý počas objednávky, je v súlade so spôsobom platby, ktorý ste vybrali pri konfigurácii inzerátu.
4. Nikdy by ste sa nemali zapájať do žiadnej formy obchodovania s kryptomenami prostredníctvom kanálov tretej strany, akými sú sociálne médiá, chatové aplikácie, alebo osobné obchodovanie. Platforma nie je a nemôže byť zodpovedná za akékoľvek straty a škody na majetku, ktoré vznikli prostredníctvom transakcií vykonaných alebo iniciovaných Používateľmi mimo Platformy. Platforma stanovuje pravidlá pre transakcie medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to výlučne za účelom podpory skúseností používateľov so službami Platformy. Platforma nie je súčasťou žiadnych P2P transakcií.
5. Používatelia by sa mali zdržať používania hrubých a urážlivých výrazov počas používania Platformy. Platí to, okrem iných, pre nástroje na chatovanie s ostatnými používateľmi a živý chat s tímom zákazníckej podpory, ako aj komentáre k objednávke.
6. Obe obchodné strany by mali znášať dodatočné transakčné náklady spojené s fiat prevodmi, napríklad, poplatky za transakcie požadované poskytovateľom platobných služieb, pokiaľ ktorákoľvek zo strán vyslovene nesúhlasí s platením dodatočných nákladov pred iniciovaním obchodu. Odoslaná suma by teda mala zahŕňať transakčné náklady. (napr. Ak je suma objednávky celkovo 10 000 USD a poskytovateľ platobných služieb si účtuje ďalších 5 USD, kupujúci by mal namiesto 10 000 USD zaplatiť 10 005 USD.) Vrátane, ale nielen RUB, ale UAH, KZT, IDR, BDT, SGD transakcií: predávajúci by mal vždy obdržať celú sumu a kupujúci je vždy zodpovedný za poplatky za fiat transakcie, ako to vyžaduje poskytovateľ platobných služieb.
III. Pokyny pre kupujúceho:
1. Musíte zvoliť spôsob platby podporovaný Predávajúcim a previesť sumu uvedenú na stránke objednávky v lehote určenej Predávajúcim. Po uskutočnení platby nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Prevedené, upozorniť predajcu“.
2. Použite spôsob platby s menom majiteľa účtu, ktoré sa zhoduje s vašim registrovaným menom na Binance (meno musí byť totožné s overeným menom KYC na Binance.) Platforma nepodporuje spôsoby platby neoverené skutočným menom. Ak bol použitý spôsob platby s neovereným skutočným menom, môže byť funkcia obchodovania P2P Používateľa pozastavená na dobu minimálne 15 dní.
3. Na tlačidlo „Prevedené, upozorniť predajcu“ neklikajte, pokiaľ ste zatiaľ nevykonali alebo nedokončili platbu. Ak kliknete na tlačidlo „Prevedené, upozorniť predajcu“ pokiaľ ešte nebola vykonaná alebo dokončená platba, môže byť váš účet pozastavený.
4. Ak Používatelia uprednostňujú platbu prostredníctvom „okamžitej platby“ alebo „rýchlej platby“, akékoľvek iné platby, ako napríklad medzinárodný prevod, sa nemôžu uskutočniť bez predošlého súhlasu Predávajúceho.
5. Keď je platba Predávajúcemu uskutočnená vo fiat mene, uistite sa, že v poli/časti poznámok nie sú použité citlivé slová ani výrazy súvisiace s digitálnou menou, vrátane, ale nie výlučne, slov ako BTC, USDT, kryptomena a nákup Binance.
6. Ak ste dokončili platbu a klepli na „Prevedené, upozorniť predajcu“, ale Predajca nedodá zodpovedajúce digitálne aktíva (ďalej len „Dodanie“) Kupujúcemu v stanovenej lehote, mali by ste to najprv komunikovať s Predajcom prostredníctvom funkcie chatového poľa. Ak sa ubezpečíte, že ste dodržali všetky pravidlá Platformy a správne ste vykonali postupy stanovené Platformou (okrem iných poskytnutia príslušných právnych certifikátov spĺňajúcich požiadavky platformy) a Predávajúci neodpovedá, môžete podať voči Predávajúcemu odvolanie. Na žiadosť používateľa vám tím P2P môže pomôcť s vašou sťažnosťou na základe pravidiel riešenia odvolaní. Platforma však nie je stranou transakcie P2P. Platforma pre to nie je povinná zasahovať do akýchkoľvek sporov medzi Používateľmi, ktorí sa zúčastňujú na transakcii P2P. Upozorňujeme, že spoločnosť Binance a Platforma si týmto vyhradzujú právo na akékoľvek konečné interpretácie a rozsudky za sankciovanie prípadov odvolania. Opätovné otvorenie odvolaní bude určené výhradne podľa uváženia spoločnosti Binance a Platformy v závislosti od konkrétneho prípadu.
7. V prípade akéhokoľvek porušenia „Pokynov pre kupujúceho“ môže Platforma v súlade s týmito zásadami, podmienkami alebo príslušnými zákonmi a predpismi alebo podľa vlastného uváženia prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné, vrátane, ale nie výlučne, zmrazenia účtu porušovateľa alebo deaktivácie akýchkoľvek funkcií účtu na obchodnej platforme Binance a/alebo na Platforme.
8. Pri zadávaní inzerátu nesmú byť pokyny kupujúcich v obchodných podmienkach v rozpore s pravidlami týchto používateľských zásad (cena, poplatky, poznámky, atď.).
IV. Inštrukcie pre predávajúceho:
1. Meno majiteľa účtu, ktorý používate na zber platieb, sa musí zhodovať s menom, ktoré máte zaregistrované na Binance. (Meno by sa malo zhodovať s KYC overeným menom na Binance.)
2. Po potvrdení prijatia úplnej platby Kupujúceho musí Predávajúci dokončiť objednávku (uvoľniť kryptomenu Kupujúcemu) do 15 minút.
3. Pokiaľ Platforma neurčí inak, nikto by nemal žiadať zástupcov zákazníckej podpory o zrušenie objednávky bez súhlasu Kupujúceho.
4. Ceny za zavedené objednávky medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považujú za konečné a nezmeniteľné.
5. Ak máte s Kupujúcim nedokončené objednávky alebo spory, uistite sa, že ste vždy k dispozícii prostredníctvom zodpovedajúceho telefónneho čísla alebo e-mailu, ktorým ste sa zaregistrovali na Platforme.
6. V prípade dodatočných poplatkov účtovaných poskytovateľom platobných služieb musí Predávajúci predložiť dôkaz o transakcii od poskytovateľa služieb, aby jasne ukázal sumu účtovanú poskytovateľom platobných služieb.
7. Pri zadávaní inzerátu nesmú byť pokyny predávajúcich v obchodných podmienkach v rozpore s pravidlami týchto používateľských zásad (cena, poplatky, poznámky, atď.).
8. V prípade akéhokoľvek porušenia „Pokynov pre predávajúceho“ môže Platforma v súlade s týmito zásadami, podmienkami alebo príslušnými zákonmi a predpismi alebo podľa vlastného uváženia prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné, vrátane, ale nie výlučne, zmrazenia účtu porušovateľa alebo deaktivácie akýchkoľvek funkcií účtu na obchodnej platforme Binance.
V. Varovanie pred rizikom a zrieknutie sa zodpovednosti:
 • Úplne rozumiete rizikám spojeným s transakciami P2P, vrátane, okrem iného, rizika fluktuácií v hodnote digitálnych aktív, rizík dôveryhodnosti protistrán v transakciách P2P a rizík súladu transakcií s menami fiat.
 • Máte dostatočné vedomosti a skúsenosti s investíciami a schopnosť znášať riziká spojené s P2P transakciami, a súhlasíte s tým, že budete nezávisle znášať všetky riziká vyplývajúce zo zapojenia sa do transakcií P2P.
 • Používatelia by z bezpečnostných dôvodov nemali v obchodných podmienkach ani automatických odpovediach zahŕňať osobné údaje, (t.j. sociálne siete, komunikačné aplikácie).
 • Používatelia by nemali do svojich prezývok zahŕňať „Binance“, názvy miestnych bánk a platobných systémov, a iné citlivé slová.
 • Na obchodovanie P2P je zakázané používať viac účtov. V prípade zistenia takýchto účtov budeme mať právo zablokovať obchodovanie pre všetky prepojené používateľské účty.
 • Pred transakciou P2P ste si prečítali a porozumeli celému obsahu týchto Pravidiel, Podmienok a príslušných pravidiel na platformách Binance a predtým, ako sa podľa vlastného uváženia rozhodnete, či a ako dokončiť transakcie P2P, ste sa poradili s odborníkmi.
 • Platforma nie je stranou transakcie P2P. Z toho dôvodu akékoľvek spory medzi Používateľmi zapojenými do transakcií P2P nemajú nič spoločné s Platformou. Platforma nedisponuje právami ani povinnosťami na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré z nej vyplývajú. Nie je povinná preberať akékoľvek finančné alebo nefinančné povinnosti alebo zodpovednosti voči ktorejkoľvek strane (vrátane, okrem iného, odškodnenia).
 • Súhlasíte a oprávňujete Platformu na podniknutie všetkých primeraných krokov (vrátane, okrem iného, zrušenia transakcií alebo obmedzenia funkcií účtu za zvláštnych okolností) v súlade s týmito Pravidlami, Podmienkami a príslušnými pravidlami platforiem Binance na ochranu práv vás, platformy a ostatných Používateľov.
VI.Abnormálne obchodné správanie a opatrenia na jeho kontrolu:
Súhlasíte, že Platforma v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nezodpovedá za žiadne straty, ktoré utrpíte v dôsledku P2P transakcií alebo používania služieb podľa týchto Pravidiel a z iných dôvodov, akými sú, okrem iných, hackerské útoky, výpadky prúdu, alebo nevyhnutné technické poruchy, okrem úmyselných činov platformy alebo hrubej nedbalosti.
Platforma má právo okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia a na určité obdobie obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť váš účet alebo prístup k službám na základe výhradného a absolútneho uváženia Platformy, ak:
 • máme dôvodné podozrenie, že ste porušili alebo možno konáte v rozpore s týmito Pravidlami,
 • zistíme, že na obchodovanie na P2P využívate viac účtov,
 • sme presvedčení, že je to nevyhnutné na ochranu našich ostatných Používateľov. Ak uplatníme svoje právo obmedziť alebo odmietnuť vám prístup k Službám, nezodpovedáme za žiadne dôsledky toho, že vám neposkytujeme prístup k Službám, vrátane akéhokoľvek vzniknutého oneskorenia, škody, alebo nepríjemností,
 • zistíme, že používate našu Platformu akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť alebo zabrániť iným Používateľom využívať výhody našich Služieb,
 • sa preukáže, že v procese interakcie s inými používateľmi použil páchateľ voči protistrane obscénny jazyk, urážal, vydieral, obťažoval, vyhrážal sa alebo inak porušoval alebo sa pokúšal porušovať zákonné práva, (akými sú, okrem iných, právo na súkromie, zverejňovanie, atď. duševného vlastníctva) iných Používateľov, ako aj zbieral osobné údaje, ktoré boli nasledovne distribuované tretím stranám.
Beriete na vedomie, že naše rozhodnutie podniknúť určité kroky, vrátane obmedzenia prístupu, pozastavenia alebo zatvorenia vášho účtu alebo peňaženky, môže byť založené na dôverných kritériách, ktoré sú nevyhnutné pre naše protokoly riadenia rizík a bezpečnosti. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Binance nie je povinná vám poskytnúť podrobnosti o svojich postupoch riadenia rizík a bezpečnosti.
Pozastavenie čo najskôr odstránime, akonáhle dôvody pozastavenia prestanú existovať, nie sme však povinní vás informovať, kedy (ak vôbec) bude takéto pozastavenie zrušené.
Abnormálne obchodné správanieManipulačné pravidlá
1. Kupujúci stornuje už vytvorenú objednávku bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho alebo Platformy.Ak to Kupujúci urobí trikrát v ten istý deň, systém v daný deň Kupujúcemu zakáže nákup.
2. Objednávka sa automaticky stornuje, pretože platba sa neuskutoční v lehote po vytvorení objednávky.Ak to Kupujúci urobí dvakrát v ten istý deň, systém v daný deň Kupujúcemu zakáže nákup.
3. Za posledných 7 dní má Používateľ viac ako 10 zodpovedajúcich objednávok, pričom miera odvolania je vyššia ako 20 % a miera dokončenia je nižšia ako 60 %.Platforma môže používateľský účet zablokovať najmenej na 7 dní.
4. Za posledných 7 dní má používateľ viac ako 5 zodpovedajúcich objednávok, ale miera dokončenia je nižšia ako 20 %.Platforma môže používateľský účet zablokovať najmenej na 7 dní.
5. A. Online inzeráty majú najlepšiu ponúkanú cenu, ale nulový počet dokončených objednávok v určitom časovom rámci. B. Inzeráty majú viac ako 5 zodpovedajúcich objednávok, ale miera dokončenia je nižšia ako 20 %.Typ A aj typ B budú považované za neúčinné inzeráty a systém ich automaticky zatvorí.
6. Používatelia, ktorí za posledných 7 dní zverejnili viac ako 3 neúčinné inzeráty (typ A+B), a miera dokončenia za týchto 7 dní je nižšia ako 60 %.Používateľom bude zakázaný prístup k akýmkoľvek P2P aktivitám po dobu najmenej 7 dní.
7. Na inzerát používateľa sa súčasne odvoláva viac ako 5 objednávok.Online inzeráty budú skryté a používateľovi budú zakázané všetky P2P aktivity.
Keď sa spustia abnormality riadenia rizikaManipulačné pravidlá
1. Keď systém riadenia rizík zistí abnormalitu, Používatelia vyslovene odmietajú spolupracovať alebo aktívne nespolupracujú s Platformou na nasledovnom overovaní boja proti praniu špinavých peňazí alebo boja proti financovaniu terorizmu.Platforma sa môže rozhodnúť priamo označiť účet ako abnormálny a prijať opatrenia, vrátane, okrem iných, zvýšenia úrovne rizika používateľov, priameho zmrazenia účtov Používateľov a ďalších súvisiacich účtov, kým dôkazy o riadení rizík poskytnuté Používateľmi neprejdú kontrolou rizika zo strany Platformy.
2. Keď systém riadenia rizika považuje Používateľov za podozrivých z podvodu (alebo pokusu o podvod), výberu peňazí na platformy s vysokým rizikom (vrátane, okrem iných, platforiem krypto-dílerov bez licencie, online hazardných platforiem, platforiem podozrivých z prania špinavých peňazí, alebo iných platforiem s nízkou úrovňou riadenia rizika), alebo iných vysoko rizikových prevodov aktív.
Varovanie pred rizikom: Varovanie pred všetkým propagačným úsilím spájajúcim túto platformu s takýmito platformami v prípade akýchkoľvek zbytočných strát majetku.
Platforma sa môže rozhodnúť priamo zmraziť alebo deaktivovať transakciu, výber, alebo dokonca všetky funkcie P2P účtu alebo súvisiacich účtov.
3. Účty nie sú používané Používateľom alebo sa nezákonne používajú na nákup digitálnych aktív pre iných: ak Platforma zistí, že Používatelia predali, požičali alebo prenajali svoje účty na použitie iným, alebo nelegálne kúpili digitálne aktíva pre iných.
Varovanie pred rizikom: Uchovajte svoje informácie v bezpečí, aby neboli ostatnými zneužité na trestné činy.
Platforma sa môže rozhodnúť prijať jedno alebo viac opatrení, vrátane, okrem iných, dočasného alebo trvalého zakázania funkcie obchodovanie P2P, oneskorenia alebo deaktivácie funkcie výberu alebo priamo zmrazenia účtov týchto Používateľov a súvisiacich účtov.
4. Príjem alebo zavedenie digitálnych aktív alebo prostriedkov z nelegálnych zdrojov: Používatelia vedia alebo môžu zdravým rozumom vyvodiť, že digitálne aktíva a peniaze prijaté z iných platforiem/skupín WeChat sú nelegálne mince alebo finančné prostriedky, ale napriek tomu im umožňujú prísť na účty ostatných Používateľov na Platforme.Platforma môže priamo a natrvalo deaktivovať všetky alebo časti funkcií účtov takýchto Používateľov a súvisiacich účtov a ukončiť akékoľvek služby poskytované Používateľom alebo plnenie akýchkoľvek zmluvných povinností.
5. Používatelia, ktorí boli identifikovaní ako osoby, ktoré sa dopustili prania špinavých peňazí: keď systém riadenia rizika odhalí alebo personál riadenia rizika preverením zistí, že sa Používatelia priamo podieľali alebo napomáhali praniu špinavých peňazí.Platforma môže priamo a natrvalo deaktivovať všetky alebo časti funkcií účtov takýchto Používateľov a súvisiacich účtov a ukončiť akékoľvek služby poskytované Používateľom alebo plnenie akýchkoľvek zmluvných povinností.
6. Zmrazenie účtu: Keď boli na žiadosť súdneho orgánu zmrazené účty Používateľa.Platforma môže zmraziť účty Používateľov v súlade s listom vydaným súdnym orgánom, ako aj v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Počas zmrazenia sa Používatelia namiesto Platformy obrátia na príslušný súdny orgán, aby záležitosť vyriešili.
7. Súdne vyšetrovanie: Súdny orgán žiada Používateľov, aby získali informácie o účte na Platforme a to vo forme, okrem iných, súdneho vyšetrovania a konzultácií.Platforma môže pozastaviť určité funkcie účtov Používateľov a súvisiacich účtov.
Súvisiace články
Pokyny pre obchodníkov Binance P2P