Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Warunki Korzystania z Binance Simple Earn

A. Simple Earn

1. Akceptując te warunki, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania z Binance Simple Earn, a także potwierdzasz i zgadzasz się, że będziesz przestrzegał niniejszych Warunków Korzystania z Binance Simple Earn. Jeśli nie rozumiesz i nie akceptujesz w całości niniejszych Warunków Korzystania z Binance Simple Earn, nie powinieneś wyrażać na nie zgody i korzystać z usługi.

2. Subskrybując Ofertę Simple Earn możesz, w zamian za udostępnienie Binance swoich Aktywów Simple Earn, zarabiać Odsetki Simple Earn.  

B. Jak wziąć udział w Simple Earn

3. Podczas przekazywania Aktywów Cyfrowych do Binance na potrzeby Simple Earn, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na niektóre lub wszystkie poniższe warunki na Platformie:

a. Stopa Procentowa Simple Earn;

b. liczba Aktywów Simple Earn, które wykorzystasz do Subskrypcji;

c. cyfrową walutę, której będziesz używał do Subskrypcji; 

d. czy Oferta Simple Earn jest Elastycznym Simple Earn czy Zablokowanym Simple Earn; oraz

e. jeśli subskrybujesz Zablokowany Simple Earn, Okres Zablokowanego Simple Earn oraz Zablokowaną Częstotliwość Wypłat.

4. Binance może określić minimalną ilość Aktywów Simple Earn, które są wymagane do Subskrypcji Oferty Simple Earn lub wszelkie Limity Subskrypcji, które mają zastosowanie.

5. Nie będzie można dokonać Subskrypcji pomiędzy 23:50 UTC a 00:10 UTC każdego dnia.

C. Elastyczny Simple Earn

6. Dla Elastycznego Simple Earn:

a. Odsetki Simple Earn:

i. naliczane są według Stopy Procentowej Simple Earn od następnego dnia po dokonaniu Subskrypcji. Odsetki Simple Earn będą naliczane z dnia na dzień i będą obliczane na podstawie liczby dni, które upłynęły w 365-dniowym roku. W pierwszym dniu Subskrypcji nie otrzymujesz żadnych Odsetek Simple Earn;

ii. zostaną wypłacone na Rachunek Spot następnego dnia po ich naliczeniu, pomiędzy godziną 00:00 UTC a 08:00 UTC. Oznacza to, że Odsetki Simple Earn nie zostaną przekazane na Rachunek Spot do trzeciego dnia po złożeniu Subskrypcji; 

iii. są stosowane każdego dnia tylko do Aktywów Simple Earn, a nie do Odsetek Simple Earn;

iv. będą obliczane w odniesieniu do Stopy Procentowej Simple Earn w dniu naliczania Odsetek Simple Earn;

v. są przekazywane w tej samej walucie cyfrowej, w której działają Aktywa Simple Earn, o ile nie określono inaczej; oraz

vi. są zaokrąglane w dół do 8 miejsc po przecinku.

b. Stopa Procentowa Simple Earn:

i. może się zmieniać od czasu do czasu; oraz

ii. jeśli zostanie zmieniona, nowa Stopa Procentowa Simple Earn będzie obowiązywać od godziny i daty określonej przez Binance. Jeśli nie zostanie określony czas, będzie to godzina 00:00 UTC w dniu, w którym Binance ogłosi, że zmiana wejdzie w życie na Platformie.

c. Wykup:

i. może nastąpić w drodze Szybkiego Wykupu lub Standardowego Wykupu; 

ii. jeśli zdecydujesz się na Wykup przy użyciu Szybkiego Wykupu: 

1. Odsetki Simple Earn nie będą naliczane ani wypłacane na Rachunek Spot za dzień, w którym zdecydujesz się na Wykup; oraz

2. Twoje Aktywa Simple Earn zostaną niezwłocznie zwrócone na Twój Rachunek Spot; oraz

iii. jeśli zdecydujesz się na Wykup przy użyciu Standardowego Wykupu:

1. Odsetki Simple Earn zostaną naliczone i przekazane na Rachunek Spot za dzień, w którym zdecydujesz się na Wykup; oraz\

2. Twoje Aktywa Simple Earn zostaną zwrócone na Rachunek Spot w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku; oraz

iv. w niektórych okolicznościach, w tym, ale nie tylko, w przypadku ekstremalnych wahań rynkowych, opóźnień sieci lub znacznej liczby jednoczesnych instrukcji Wykupu od innych użytkowników Binance, Twój Wykup może być opóźniony; oraz

v. nie będziesz mógł zrealizować swoich Aktywów Simple Earn pomiędzy 23:50 UTC a 00:10 UTC każdego dnia.

Elastyczny Simple Earn: Przykład

Subskrybujesz Oferty Simple Earn dla Aktywów Cyfrowych ABC. Stopa Procentowa Simple Earn wynosi 10%. Zapisujesz się do Elastycznego Simple Earn używając 10 000 Aktywów Cyfrowych ABC.

Subskrybujesz w poniedziałek o 12:00 UTC. Nie zarabiasz Odsetek Simple Earn za pierwszy dzień (poniedziałek). Odsetki Simple Earn zaczynają być naliczane we wtorek i są wypłacane na Twój Rachunek Spot w środę.

Kwota przekazana na Twój Rachunek Spot w środę przedstawia się następująco:

10,000 × 10% ×1÷365 = 2.73972602 ABC

7. Ten przykład ma na celu zilustrowanie sposobu obliczania Odsetek Simple Earn. Nie ma on na celu przedstawienia jakichkolwiek wyników poszczególnych Aktywów Cyfrowych ani zmienności poszczególnych Aktywów Cyfrowych lub rynków Aktywów Cyfrowych. Aktywa Cyfrowe użyte w tym przykładzie są całkowicie fikcyjne.

D. Elastyczna Auto-Subskrypcja

8. Możesz zlecić Binance automatyczne przekazanie jednej lub więcej Kwalifikowanych Walut Simple Earn z Rachunku Spot na Twój Rachunek Simple Earn („Elastyczna Auto-Subskrypcja”).

9. Jeśli wybierzesz Elastyczną Auto-Subskrypcję, Binance przekaże wszystkie Aktywa Cyfrowe znajdujące się na Twoim Rachunku Spot, denominowane w Kwalifikowanej Walucie Simple Earn, na Twój Rachunek Simple Earn o 02:00 UTC, i 20:00 UTC każdego dnia.

10. Te Aktywa Cyfrowe będą wykorzystywane do Subskrypcji Ofert Simple Earn udostępnianych przez Binance i będą stanowić część Twoich Aktywów Simple Earn. Odsetki Simple Earn będą obliczane i przekazywane na Twój Rachunek Spot zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Binance Simple Earn.

11. Binance zastrzega sobie prawo do niepodejmowania działań na podstawie Twoich dyspozycji dotyczących Elastycznej Auto-Subskrypcji. Binance może odmówić działania na podstawie tych dyspozycji z uzasadnionego powodu, w tym między innymi, że Limit Subskrypcji dla Oferty Simple Earn został osiągnięty.

Auto-Subskrypcja: Przykład

Włączasz Auto-Subskrypcję o 21:00 UTC w środę dla BCD. BCD jest Kwalifikowaną Walutą Cyfrową. Posiadasz 10.000 BCD. 

Aktywa Cyfrowe są przenoszone z Rachunku Spot na Rachunek Simple Earn o 02:00 UTC i 20:00 UTC każdego dnia. Ponieważ wybrałeś Elastyczną Auto-Subskrypcję o 21:00 UTC, Cyfrowe Aktywa ABC na Twoim Rachunku Spot nie zostaną automatycznie przeniesione do 02:00 UTC w czwartek.

Nie zarabiasz Odsetek Simple Earn za pierwszy dzień (czwartek). Odsetki Simple Earn zaczynają być naliczane w piątek i są wypłacane na Twój Rachunek Spot w sobotę. 

12. Ten przykład ma na celu zilustrowanie działania Elastycznej Auto-Subskrypcji. Nie ma on na celu przedstawienia jakichkolwiek wyników poszczególnych Aktywów Cyfrowych ani zmienności poszczególnych Aktywów Cyfrowych lub rynków Aktywów Cyfrowych. Aktywa Cyfrowe użyte w tym przykładzie są całkowicie fikcyjne.

E. Zablokowany Simple Earn

13. Dla Zablokowanego Simple Earn:

a. Odsetki Simple Earn:

i. naliczane są według Stopy Procentowej Simple Earn od następnego dnia po dokonaniu Subskrypcji. Odsetki Simple Earn będą naliczane z dnia na dzień i będą wyliczane na podstawie liczby dni, które upłynęły w 365-dniowym roku. W pierwszym dniu Subskrypcji nie otrzymujesz żadnych Odsetek Simple Earn;

ii. są przekazywane w tej samej walucie cyfrowej, w której działają Aktywa Simple Earn, o ile nie określono inaczej;

iii. będą obliczane w odniesieniu do Stopy Procentowej Simple Earn w dniu naliczania Odsetek Simple Earn;

iv. zostaną wypłacone na Rachunek Spot, z uzgodnioną Częstotliwością Wypłat; oraz

v. są zaokrąglane w dół do 8 miejsc po przecinku.

b. Stopa Procentowa Simple Earn:

i. może się zmieniać od czasu do czasu; oraz

ii. jeśli zostanie zmieniona, nowa Stopa Procentowa Simple Earn będzie obowiązywać od godziny i daty określonej przez Binance. Jeśli nie zostanie określony czas, będzie to godzina 00:00 UTC w dniu, w którym Binance ogłosi, że zmiana wejdzie w życie na Platformie.

c. Wykup:

i. Binance może, według własnego uznania i na podstawie uzasadnionych powodów, zezwolić Ci na Wcześniejszy Wykup. Binance określi warunki uprawniające do dokonania Wcześniejszego Wykupu na Stronie Internetowej Binance. Prawo do Wcześniejszego Wykupu może zostać cofnięte w dowolnym momencie.

ii. Jeżeli Wcześniej Wykupisz swoje Aktywa Simple Earn przed Dniem Rozliczenia, to:

1. nie będziesz uprawniony do żadnych Odsetek Simple Earn; oraz

2. upoważniasz Binance do potrącenia wszelkich Odsetek Simple Earn wynikających z Subskrypcji, które zostały przekazane na Rachunek Spot z Aktywów Simple Earn, które Subskrybowałeś.

iii. Binance może z uzasadnionych przyczyn Subskrybować Ofertę Simple Earn z 5% Odsetkami Simple Earn, które zostałyby naliczone, gdyby nie dokonano Wcześniejszego Wykupu, w Twoim imieniu, na następujących warunkach: 

1. Okres Zablokowanego Simple Earn wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni;

2. Aktywa Simple Earn nie mogą podlegać Wcześniejszemu Wykupowi; oraz

3. Odsetki Simple Earn będą w tej samej walucie cyfrowej, w której byłyby, gdybyś nie dokonał Wcześniejszego Wykupu.

iv. W przypadku Wcześniejszego Wykupu, może upłynąć do 72 godzin zanim Aktywa Simple Earn zostaną zwrócone na Twój Rachunek Spot.

F. Auto-Subskrypcja Zablokowanego Simple Earn

14. Podczas Subskrypcji Zablokowanego Simple Earn, Binance może zezwolić na automatyczną Subskrypcję nowej Oferty Zablokowanego Simple Earn w Dniu Rozliczenia, wykorzystując Aktywa Simple Earn z poprzedniej Oferty Zablokowanego Simple Earn („Zablokowana Auto-Subskrypcja”). Odsetki Simple Earn wygenerowane w ramach poprzedniej Oferty Zablokowanego Simple Earn nie będą wykorzystywane podczas Zablokowanej Auto-Subskrypcji.

15. Nowa Oferta Zablokowanego Simple Earn będzie miała taki sam Okres Zablokowanego Simple Earn jak poprzednia Oferta Simple Earn. Stopa Procentowa Simple Earn może ulec zmianie.

16. Odsetki Simple Earn zaczynają być naliczane od dnia, w którym Zablokowałeś Auto-Subskrypcję.

17. Możesz zmienić swoje dyspozycje Zablokowanych Auto-Subskrypcji w dowolnym momencie do godziny 23:50 UTC dnia poprzedzającego Dzień Rozliczenia poprzedniej Oferty Rozliczeniowej. 

18. Binance zastrzega sobie prawo do niepodejmowania działań w związku z Twoimi instrukcjami dotyczącymi Zablokowanej Auto-Subskrypcji. Binance może odmówić działania zgodnie z tymi dyspozycjami z uzasadnionego powodu, w tym między innymi, że Limit Subskrypcji dla Oferty Simple Earn został osiągnięty.

G. Zmiany w Zakresie Stopy Procentowej Simple Earn 

19. Binance nie gwarantuje, że będziesz nadal otrzymywać Odsetki Simple Earn według Stopy Procentowej Simple Earn wskazanej w momencie Subskrypcji w trakcie Okresu Zablokowanego Simple Earn. Wszelkie oświadczenia dotyczące możliwego zwrotu w momencie złożenia Subskrypcji (i) mają charakter wyłącznie szacunkowy i nie stanowią gwarancji oraz (ii) opierają się na Stopie Procentowej Simple Earn, która może ulec zmianie.

20. Zmiany Stopy Procentowej Simple Earn będą publikowane na Stronie Internetowej Binance od czasu do czasu, jednakże poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, z wyprzedzeniem. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, BINANCE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI STOPY PROCENTOWEJ SIMPLE EARN, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁEŚ ŚWIADOMY TYCH ZMIAN.

H. Wstrzymanie lub zawieszenie lub anulowanie Twojego Rachunku Simple Earn i Rachunku Spot

21. Binance może wstrzymać, zawiesić lub anulować Twój dostęp do Platformy, nałożyć limity na wszelkie rachunki Binance lub zawiesić lub anulować Twoją zdolność do uczestnictwa w Simple Earn, lub opóźnić niektóre transakcje, w przypadku gdy:

a. nie dostarczysz dodatkowych informacji w celu weryfikacji swojej tożsamości lub źródła funduszy zgodnie z wymaganiami Binance;

b. Binance jest zobowiązany do tego na mocy nakazu sądowego, w celu przestrzegania Obowiązującego Prawa (w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub sankcji);

c. Binance jest zobowiązany do tego, aby zastosować się do jakiegokolwiek polecenia lub instrukcji organu lub agencji rządowej;

d. Binance z uzasadnionych przyczyn stwierdzi, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Ciebie do Binance są błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne; lub

e. nie dostarczysz dodatkowych informacji, których zażądamy, w sposób dla nas satysfakcjonujący lub w odpowiednim czasie.

I. Informacje o rachunku i historia transakcji

22. Będziesz mógł przeglądać historię swojego rachunku na Platformie. Musisz dokładnie sprawdzać historię rachunku i poinformować Binance o zauważeniu jakichkolwiek zapisów lub transakcji, których nie rozpoznajesz lub uważasz za nieprawidłowe, tak szybko jak to możliwe, w każdym razie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia lub udostępnienia Ci historii rachunku.

23. Możemy w każdej chwili skorygować każdy błąd w historii rachunku i zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia lub cofnięcia każdej transakcji:

a. zawierającej lub wynikającej z oczywistego błędu (tj. jakiegokolwiek błędu, pominięcia lub błędu w obliczeniach (niezależnie od tego, czy jest to błąd Binance, czy osoby trzeciej), który jest oczywisty lub ewidentny, w tym błąd lub błąd w obliczeniach jakiegokolwiek przedstawiciela Binance, biorąc pod uwagę aktualne rynkowe i ogłaszane notowania, lub jakikolwiek błąd w informacji, źródle, osobie, wyniku lub wymowie); lub

b. w celu odzwierciedlenia tego, co w sposób uzasadniony uważamy za prawidłowe lub rzetelne szczegóły transakcji.

24. Zgodnie z Obowiązującym Prawem możemy być zobowiązani do udostępniania osobom trzecim informacji o Twoich rachunkach i korzystaniu z Platformy. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jesteśmy uprawnieni do ujawnienia takich informacji.

J. Zastrzeżenia dotyczące technologii

25. Binance może od czasu do czasu zawiesić dostęp do Twojego Rachunku Simple Earn, Rachunku Binance lub usług Binance, lub Platformy zarówno z powodu zaplanowanych, jak i awaryjnych prac konserwacyjnych. Binance podejmie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia, że transakcje na Platformie są przetwarzane w odpowiednim czasie, ale Binance nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących ilości czasu potrzebnego do zakończenia przetwarzania, który zależy od wielu czynników pozostających poza naszą kontrolą.

26. Chociaż Binance dokłada uzasadnionych starań w celu aktualizacji informacji na Platformie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, że treści na Platformie, w tym informacje w odniesieniu do usług Binance, są dokładne, kompletne lub aktualne.

27. Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do sieci danych niezbędnych do korzystania z Usług Binance. Jesteś odpowiedzialny za nabycie i aktualizację kompatybilnego sprzętu lub urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z Usług Binance, Platformy oraz wszelkich ich aktualizacji. Binance nie gwarantuje, że usługi Binance, lub jakakolwiek ich część, będą funkcjonować na określonym sprzęcie lub urządzeniach. Usługi Binance mogą podlegać awariom i opóźnieniom związanym z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej.

K. Postanowienia Ogólne

28. Wszystkie terminy i odniesienia użyte w niniejszych Warunkach Korzystania z Binance Simple Earn, które są zdefiniowane w Warunkach Korzystania Binance („Warunki Korzystania”), a nie są zdefiniowane w niniejszych Warunkach Korzystania z Binance Simple Earn, mają takie samo znaczenie jak w Warunkach Korzystania.

29. Niniejsze Warunki Korzystania z Binance Simple Earn należy czytać razem z Warunkami Korzystania. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności pomiędzy Warunkami Korzystania z Binance Simple Earn a Warunkami Korzystania, Warunki Korzystania z Binance Simple Earn mają przeważające znaczenie.

30. Binance będzie się z Tobą kontaktować używając danych przekazanych Binance przez Ciebie. Może to obejmować kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS lub telefonu. Ważne jest, abyś zapewnił, że Twoje dane kontaktowe są poprawne i aktualne. Jeśli Twoje dane kontaktowe ulegną zmianie, musisz niezwłocznie nas o tym poinformować. Jeśli tego nie zrobisz, Binance nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie otrzymasz informacji, powiadomień lub innych ważnych informacji od Binance.

31. Binance może przekazać powiadomienia drogą elektroniczną na Twój adres e-mail. Do Twoich obowiązków należy zapewnienie, że adres e-mail jest aktualny i dokładny. Powiadomienia mogą być przekazywane i są uznawane za otrzymane, jeśli zostały wysłane na Twój adres e-mail, niezależnie od tego, czy otrzymano powiadomienie o niedostarczeniu, chyba że Binance ponosi odpowiedzialność za to niedostarczenie.

32. Możesz przekazywać nam powiadomienia tylko w sposób określony przez Binance, który może się zmieniać.

33. Wszelkie powiadomienia, zgody lub inne komunikaty przekazywane na podstawie niniejszych Warunków Korzystania z Binance Simple Earn, muszą być sporządzone na piśmie, w języku polskim i podpisane lub w inny sposób autoryzowane przez stronę je przekazującą.

34. Aby uzyskać więcej informacji na temat Binance, możesz zapoznać się z informacjami o firmie i licencji, które można znaleźć na stronach internetowych Binance. W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków Korzystania z Binance Simple Earn, prosimy o kontakt z Binance w celu uzyskania wyjaśnień za pośrednictwem Zespołu Wsparcia Klienta.

L. Definicje

Obowiązujące prawo oznacza wszelkie odpowiednie lub mające zastosowanie ustawy, przepisy prawa (w tym przepisy prawa zwyczajowego), zasady słuszności, reguły, rozporządzenia, zasady i wymogi regulacyjne, zawiadomienia, zarządzenia, pisma, nakazy, wyroki, regulaminy, orzeczenia, dyrektywy, rozporządzenia, obowiązkowe kodeksy postępowania, wytyczne, notatki i interpretacje (czy to organu rządowego, organu nadzoru lub innego organu, lub organizacji samorządowej, której członkiem jest Binance), które mają zastosowanie do świadczenia, otrzymywania lub korzystania z Usług Binance, lub jakichkolwiek innych produktów dostarczanych, wykorzystywanych lub otrzymywanych w związku z usługami Binance na podstawie niniejszych Warunków Korzystania z Binance Simple Earn.

Wcześniejszy Wykup oznacza zakończenie udziału w Ofercie Simple Earn przed Dniem Rozliczenia.

Kwalifikowane Waluty Simple Earn oznacza waluty cyfrowe wybrane przez Binance, dla których Binance może zezwolić na Auto-Subskrypcję.

Szybki Wykup oznacza Wykup opisany w punkcie 6(c)(ii). 

Elastyczna Auto-Subskrypcja ma znaczenie nadane w punkcie 8.

Elastyczny Simple Earn oznacza Ofertę Simple Earn o cechach opisanych w punkcie 6.

Zablokowana Auto-Subskrypcja ma znaczenie nadane w punkcie 14.

Zablokowana Częstotliwość Wypłat oznacza czas lub częstotliwość, z jaką Odsetki Simple Earn będą wypłacane na Rachunek Spot.

Zablokowany Simple Earn oznacza Ofertę Simple Earn o cechach opisanych w punkcie 13.

Okres Zablokowanego Simple Earn oznacza uzgodniony okres, w którym Aktywa Simple Earn muszą być przekazane do Binance, a nie Wykupione, abyś był uprawniony do Odsetek Simple Earn.

Platforma oznacza platformę cyfrową, którą my lub którykolwiek z Operatorów Binance może udostępnić Ci za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnej, interfejsu API Binance lub za pomocą innych środków, które Operatorzy Binance mogą zalecić od czasu do czasu w celu korzystania z usług Binance. 

Dzień Rozliczenia oznacza ostatni dzień Okresu Zablokowanego Simple Earn.

Wykup oznacza zakończenie udziału w Ofercie Simple Earn.

Rachunek Simple Earn oznacza Rachunek Binance, na którym zapisywane są dla Ciebie Aktywa Simple Earn. 

Aktywa Simple Earn oznaczają Aktywa Cyfrowe używane przez Ciebie do Subskrypcji.

Odsetki Simple Earn oznaczają Aktywa Cyfrowe, które są Ci wypłacane jako wynagrodzenie za przekazanie Aktywów Simple Earn do Binance.

Stopa Procentowa Simple Earn oznacza roczną stopę procentową, według której zarabiasz na Odsetkach Simple Earn.

Oferta Simple Earn oznacza ofertę Binance polegającą na wypłaceniu Ci Odsetek Simple Earn w zamian za przekazanie Binance Aktywów Simple Earn, zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Binance Simple Earn. 

Warunki Korzystania z Binance Simple Earn oznaczają niniejsze warunki.

Rachunek Spot oznacza Rachunek Binance, którego używasz do transakcji spot.

Standardowy Wykup oznacza Wykup opisany w punkcie 6(c)(iii). 

Subskrypcja oznacza zapisanie się do Oferty Simple Earn.

Limity Subskrypcji oznacza maksymalną ilość Aktywów Simple Earn, użytkowników lub ilość wszelkich innych rzeczy, które Binance może określić według własnego uznania od czasu do czasu, które mogą być wykorzystane do Subskrypcji Oferty Simple Earn.