Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Aukcja Slot DOT Parachain
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Auto-Inwestycje
BNB Vault
Staking DeFi
Farming Płynności
Podwójne Inwestycje
Swap Farming
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Zasady i Warunki Korzystania z Funkcji Auto-Compound w Ramach Podwójnych Inwestycji

2022-07-06 01:43

A. Instrukcje

1. Zgodnie z Twoją instrukcją, w Dniu Rozliczenia Twoich Podwójnych Inwestycji, Binance automatycznie reinwestuje wpływy z Twojej Bieżącej Transakcji na Dodatkowy Termin ("Auto-Compound").
2. W przypadku Auto-Compound Bieżąca Transakcja zostanie zamknięta w Dniu Rozliczenia, a z Binance zostanie zawarta Przyszła Transakcja, z nowym Dniem Rozliczenia. 
3. Zanim zastosujemy się do Twoich instrukcji dla Auto-Compound, musisz wybrać, który z dwóch rodzajów Auto-Compound chcesz, abyśmy wykonali:
    a. Podstawowy Auto-Compound:
i. w przypadku produktów Kup Nisko Podwójnych Inwestycji Cena Docelowa zostanie ustalona na kwotę równą Cenie Spot w Dniu Rozliczenia pomniejszonej o Odległość; 
ii. w przypadku produktów Sprzedaj Wysoko Podwójnych Inwestycji Cena Docelowa zostanie ustawiona na kwotę równą Cenie Spot w Dniu Rozliczenia powiększonej o Odległość; oraz
iii. jeśli osiągnięta zostanie Cena Docelowa Podwójnych Inwestycji, nie będziemy korzystali z Auto-Compound do Twoich Podwójnych Inwestycji.
    b. Zaawansowany Auto-Compound:
iv. w przypadku produktów Kup Nisko Podwójnych Inwestycji Cena Docelowa dla Przyszłej Transakcji zostanie ustalona na kwotę równą Cenie Spot w Dniu Rozliczenia pomniejszonej o Odległość;
v. dla Sprzedaj Wysoko Podwójnych Inwestycji, Cena Docelowa dla Transakcji Przyszłej zostanie ustalona na kwotę równą Cenie Spot w Dniu Rozliczenia powiększonej o Odległość. 
vi. jeśli Cena Docelowa Inwestycji Kup Nisko nie zostanie Osiągnięta, Przyszła Transakcja zostanie zmieniona na Inwestycję Sprzedaj Wysoko. Cena Docelowa dla Przyszłej Transakcji zostanie ustalona na kwotę równą Cenie Spot w Dniu Rozliczenia powiększonej o Odległość; oraz
vii. jeśli osiągnięta zostanie Cena Docelowa Podwójnej Inwestycji Sprzedaj Wysoko, Przyszła Transakcja zostanie zmieniona na Podwójną Inwestycję Kup Nisko. Cena Docelowa dla Przyszłej Transakcji zostanie ustalona w wysokości równej Cenie Spot w Dniu Rozliczenia pomniejszonej o Odległość.
4. Binance zapewni Ci sposób na poinstruowanie nas o Twoich wyborach, na stronie internetowej Binance lub w aplikacji mobilnej Binance. 
5. Binance może co jakiś czas zmienić Odległość. Zmiany Odległości będą wyświetlane na stronie internetowej Podwójnych Inwestycji i zmienią Odległość, która ma zastosowanie do Przyszłych Transakcji. Binance opublikuje wszelkie zmiany dotyczące Odległości na stronie subskrypcji Podwójnych Inwestycji, na stronie internetowej Binance, co najmniej 5 dni przed wejściem tych zmian w życie.

B. Zmiana Instrukcji

6. Możesz zmienić swoje instrukcje w dowolnym czasie do godziny 07:30 (UTC) w Dniu Rozliczenia Bieżącej Transakcji. Możesz:
    a. zrezygnować poprzez wyłączenie przycisku Auto-Compound na stronie internetowej Binance; oraz
    b. zamienić pomiędzy Podstawowym Auto-Compound a Zaawansowanym Auto-Compound dla Podwójnych Inwestycji.
7. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za uświadomienie sobie następnej Daty Rozliczenia dla Transakcji Bieżącej lub Nowej Daty Rozliczenia dla Transakcji Przyszłej, w zależności od przypadku.
8. Binance zastrzega sobie prawo do odmowy użycia Auto-Compound na Bieżącej Transakcji lub Przyszłej Transakcji, pomimo wszelkich instrukcji udzielonych przez Użytkownika.

C. Ogólne

9. Wszystkie terminy i odniesienia użyte w niniejszych Warunkach, które są zdefiniowane i interpretowane w Warunkach Korzystania z Binance ("Warunki Korzystania") lub w Umowie o Zakup Podwójnych Inwestycji, ale nie są zdefiniowane lub interpretowane w niniejszych Warunkach, mają takie samo znaczenie i konstrukcję w niniejszych Warunkach.
10. Warunki należy czytać łącznie z Regulaminem i Umową o Zakup Podwójnych Inwestycji. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności pomiędzy warunkami zawartymi w niniejszej Umowie a Regulaminem lub Umową o Zakup Podwójnych Inwestycji, kolejność czytania tych dokumentów to w pierwszej kolejności Regulamin, w drugiej Umowa o Zakup Podwójnych Inwestycji, a następnie niniejsze Warunki.

D. Definicje

Dodatkowy Termin oznacza liczbę dni pomiędzy momentem subskrypcji Bieżącej Transakcji a Datą Rozliczenia Bieżącej Transakcji.
Reklamowana Nagroda oznacza kwotę, denominowaną w Walucie Depozytu, którą Binance zgadza się wypłacić Użytkownikowi w Dniu Rozliczenia, w Walucie Depozytu lub równoważną kwotę w Walucie Alternatywnej przeliczoną po Kwocie Docelowej, w Dniu Rozliczenia.
Waluta Alternatywna oznacza rodzaj Aktywów Cyfrowych (np. Bitcoin), które użytkownik zgodził się wymienić na swoje Aktywa Cyfrowe w ramach Depozytu, jeśli Cena Docelowa Podwójnych Inwestycji zostanie osiągnięta.
Auto-Compound ma znaczenie nadane w paragrafie 1.
Podwójna Inwestycji Kup Nisko oznacza produkt Podwójnych Inwestycji, w którym:
    a. w Dniu Rozliczenia zgadzasz się kupić Alternatywną Walutę po Cenie Docelowej za swoje Zdeponowane Cyfrowe Aktywa, jeśli Cena Rozliczenia jest niższa lub równa Cenie Docelowej. Reklamowana Nagroda należna Tobie zostanie wypłacona w Alternatywnej Walucie; lub
    b. zatrzymasz Zdeponowane Cyfrowe Aktywa w Dacie Rozliczenia, jeśli Cena Rozliczenia będzie większa niż Cena Docelowa. Reklamowane Nagrody płatne na rzecz użytkownika będą w Walucie Depozytu. 
Bieżąca Transakcja oznacza transakcję Podwójnych Inwestycji zawartą pomiędzy użytkownikiem a Binance, wraz z wszelkimi nagrodami, odsetkami lub innymi płatnościami dokonanymi przez Binance na rzecz użytkownika w wyniku tej transakcji.
Waluta Depozytu oznacza rodzaj Aktywa Cyfrowego (np. Bitcoin), które wpłaciłeś(-aś) podczas zawierania Podwójnych Inwestycji.
Zdeponowane Aktywa Cyfrowe oznaczają Aktywa Cyfrowe zdeponowane na Binance podczas dokonywania Podwójnych Inwestycji.
Odległość oznacza procentową różnicę ustaloną przez Binance od czasu do czasu, zgodnie z niniejszymi Warunkami, pomiędzy Ceną Spot w Dniu Rozliczenia a Ceną Docelową dla Przyszłej Transakcji.
Podwójne Inwestycje oznacza Podwójne Inwestycje Kup Nisko lub Podwójne Inwestycje Sprzedaj Wysoko zawarte pomiędzy użytkownikiem a Binance.
Przyszła Transakcja oznacza transakcję Podwójnych Inwestycji powstałą w wyniku Auto-Compound Bieżącej Transakcji, wraz z wszelkimi nagrodami, odsetkami lub innymi płatnościami dokonanymi przez Binance na rzecz użytkownika w wyniku tej transakcji.
Nowa Data Rozliczenia oznacza Datę Rozliczenia Przyszłej Transakcji.
Osiągnięty oznacza w odniesieniu do:
    a. Podwójnych Inwestycji Kup Nisko, że Cena Docelowa jest równa lub niższa od Ceny Rozliczenia w Dniu Rozliczenia; oraz 
    b. Podwójnych Inwestycji Sprzedaj Wysoko, że Cena Docelowa jest równa lub większa od Ceny Rozliczenia w Dniu Rozliczenia.
Podwójne Inwestycje Sprzedaj Wysoko oznacza produkt Podwójnych Inwestycji, w którym:
    a. w Dniu Rozliczenia zgadzasz się sprzedać Zdeponowane Aktywa Cyfrowe po Cenie Docelowej w Alternatywnej Walucie, jeśli Cena Rozliczenia jest większa lub równa Cenie Docelowej. Reklamowana Nagroda płatna na rzecz Użytkownika zostanie wypłacona w Alternatywnej Walucie; lub
    b. zatrzymasz Zdeponowane Aktywa Cyfrowe w Dacie Rozliczenia, jeśli Cena Rozliczenia będzie niższa niż Cena Docelowa. Reklamowane Nagrody płatne na rzecz użytkownika będą w Walucie Lokaty.
Data Rozliczenia oznacza datę ustaloną w momencie zakończenia Twojej Bieżącej Transakcji.
Cena Rozliczenia oznacza średnią cenę rynkową Aktywów Cyfrowych w ciągu 30 minut przed godziną 08:00 (UTC) w Dniu Rozliczenia, określoną przez Binance.
Cena Spot oznacza bieżącą cenę rynkową Aktywów Cyfrowych, określoną przez Binance.
Cena Docelowa oznacza ustaloną cenę, po której użytkownik zgadza się wymienić Walutę Alternatywną na swoje Zdeponowane Aktywa Cyfrowe.
Warunki oznaczają niniejsze Zasady i Warunki korzystania z funkcji Auto-Compound w ramach Podwójnych Inwestycji.