Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Aukcja Slot DOT Parachain
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Auto-Inwestycje
BNB Vault
Staking DeFi
Farming Płynności
Podwójne Inwestycje
Swap Farming
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Umowa Użytkownika Binance Liquid Swap

2021-07-06 17:03
Ostatnia aktualizacja 23 maja 2022 r.
Niniejsza Umowa użytkownika Binance Liquid Swap (niniejsza „Umowa”) ma zastosowanie do wszystkich Kont Binance Liquid Swap, a także do korzystania z Usługi Binance Liquid Swap. Jeżeli jakiekolwiek Konto Binance Liquid Swap zostanie otwarte lub będzie utrzymywane na innych warunkach, wówczas niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie tych innych warunków.
Wszystkie terminy i odniesienia użyte w niniejszej Umowie, które są zdefiniowane i zinterpretowane w Warunkach Korzystania Binance („Warunki Korzystania”), ale nie są zdefiniowane ani zinterpretowane w niniejszej Umowie, mają takie samo znaczenie i konstrukcję w Warunkach Korzystania.
Warunki niniejszej Umowy należy czytać łącznie z Warunkami Korzystania. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niespójności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a Warunkami Korzystania pierwszeństwo mają warunki zawarte w niniejszej Umowie.
Nagłówki zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na konstrukcję niniejszej Umowy. Wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, a wszelkie odniesienia do rodzaju męskiego obejmują rodzaj żeński oraz nijaki i odwrotnie.
Uznaje się, że po słowach „w tym” lub „łącznie z” następuje „m.in.” lub „bez ograniczeń”, niezależnie od tego, czy takie zwroty lub słowa o podobnym znaczeniu po nich następują, a wyrażenia „w przeciwnym razie” nie należy rozumieć jako ograniczonego słowami, z którymi jest ono związane.
Definicje
Korekty oznaczają wszelkie korekty Tokenów, pieniędzy lub innych aktywów należnych użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową, z uwzględnieniem okresowych zmian. 
Prawo Właściwe oznacza wszystkie odpowiednie lub obowiązujące statuty, ustawy, zasady, rozporządzenia, zawiadomienia, nakazy, regulaminy, orzeczenia, dyrektywy, okólniki, wytyczne, uwagi dotyczące praktyki i interpretacje (zarówno organów rządowych, regulacyjnych lub innych organów, jak i organizacji samoregulacyjnych, których członkiem jest Binance lub którym podlega Binance lub odpowiednie Konto, usługa Binance, Konto Binance Liqiud Swap lub Transakcja, lub w innym trybie).
Formuła Automatycznego Animatora Rynku to regulamin automatycznego animatora rynku udostępniany przez Binance i publikowany co pewien czas na stronie internetowej Binance.
Konto Binance Liquid Swap oznacza konto prowadzone lub które ma być prowadzone przez Binance dla użytkownika w celu uczestniczenia w usłudze Binance Liquid Swap.
Usługa Binance Liquid Swap oznacza usługę świadczoną przez Binance, która umożliwia użytkownikowi uczestnictwo w systemie Farmingu Płynności i Farmingu Swap.
Potwierdzenie oznacza pisemne zawiadomienie (w tym teleks, faks lub inny środek elektroniczny, z którego możliwe jest sporządzenie wydruku), które zawiera szczegółowe warunki Transakcji zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Binance.
Instrument Elektroniczny oznacza wszelkie elektroniczne usługi maklerskie, handlowe, rozliczeniowe lub inne usługi, systemy lub platformy oraz/lub związane z nimi oprogramowanie i technologię, które są udostępniane Użytkownikowi przez Binance lub za pośrednictwem Binance, zarówno na podstawie niniejszej Umowy, Warunków Korzystania, jak i w innym trybie.
Inwestycja Innowacyjna oznacza model automatycznego systemu animacji rynku o stałej wartości średniej, służący do zawierania transakcji i ustalania cen dwóch tokenów, w którym na ceny dwóch tokenów w puli mają wpływ wahania kursu wymiany/cen tokena, a zyski z animacji rynku podlegają większym wahaniom.
Rodzaj Inwestycji oznacza Inwestycję Stabilną lub Inwestycję Innowacyjną.
Farming Płynności ma znaczenie nadane w ustępie 2. 
Pula Płynności oznacza pulę Tokenów wykorzystywaną przez automatycznego animatora rynku do ułatwiania transakcji.
Straty oznaczają wszelkie straty, szkody, koszty, opłaty i/lub wydatki o jakimkolwiek charakterze i w jakikolwiek sposób powstałe, w tym m.in. koszty obsługi prawnej na zasadzie pełnego odszkodowania, koszty finansowania oraz straty lub koszty poniesione w wyniku rozwiązania niniejszej Umowy, utratę zysku, utratę przychodów, utratę możliwości, szkody lub wydatki wynikowe, nieprzewidywalne, wymierne lub pośrednie.
Błąd Oczywisty oznacza jakikolwiek błąd, pominięcie lub błędne notowanie (niezależnie od tego, czy jest to błąd Binance czy jakiejkolwiek strony trzeciej), które jest oczywiste lub namacalne, w tym błędne notowanie popełnione przez jakiegokolwiek przedstawiciela Binance z uwzględnieniem aktualnego rynku i aktualnie podawanych notowań, albo jakikolwiek błąd lub brak jasności dotyczący jakiejkolwiek informacji, źródła, komentatora, urzędnika, oficjalnego wyniku lub orzeczenia. Fakt, że Użytkownik mógł podjąć lub powstrzymać się od podjęcia odpowiedniego zobowiązania finansowego, kontraktu lub transakcji na podstawie Transakcji zawartej z Binance (lub że poniósł lub może ponieść jakąkolwiek stratę bezpośrednią, pośrednią, wynikową lub inną) jest uważany za nieistotny jako czynnik i nie będzie brany pod uwagę przy określaniu, czy dana sytuacja stanowi Błąd Oczywisty.
Zlecenie oznacza każdą ofertę zawarcia Transakcji lub jakąkolwiek instrukcję, żądanie, wniosek lub zlecenie Użytkownika niezależnie od sposobu przesłania przekazane lub przesłane do Binance, lub które Binance w uzasadniony sposób uzna za instrukcję, żądanie, wniosek lub zlecenie Użytkownika, i obejmuje każdą instrukcję, żądanie lub zlecenie mające na celu odwołanie, zignorowanie lub zmianę poprzedniego żądania lub zlecenia.
Procedury Rejestracji i Weryfikacji oznaczają procedury wymagane okresowo przez Binance w celu weryfikacji tożsamości osoby, zanim będzie mogła uczestniczyć w Usłudze Binance Liquid Swap lub otworzyć Konto Binance Liquid Swap. Procedury te mogą stanowić dodatek do wszelkich procedur wymaganych przez Prawo Właściwe.  
Farming Swap oznacza transakcję, w ramach której dochodzi do wymiany Aktywów Cyfrowych/Walut Cyfrowych na inne Aktywa Cyfrowe/Waluty Cyfrowe pochodzące z Puli Płynności.  
Opłaty za Swap oznaczają opłaty pobierane przez Binance za świadczenie Usługi Liquid Swap, ustalane okresowo przez Binance i publikowane na stronie internetowej.
Dochód z Opłat za Swap ma znaczenie nadane w ustępie 2.
Inwestycja Stabilna oznacza hybrydowy model systemu automatycznego animowania rynku o stałej funkcji, służący do realizacji transakcji i ustalania cen pomiędzy dwoma stabilnymi tokenami oraz zapewniający transakcje o niskim poślizgu, w przypadku którego na ceny dwóch tokenów w Puli Płynności większy wpływ mają wahania kursów wymiany/cen tokenów, a dochód z animowania rynku jest bardziej stabilny niż w przypadku Inwestycji Innowacyjnej.
Nagrody z tytułu Opłat za Swap mają znaczenie nadane im w ustępie 6
Transakcja oznacza wszelkie transakcje związane z Usługą Binance Liquid Swap, na których realizację Binance może okresowo zezwolić.
Warunki Transakcji oznaczają warunki, zgodnie z którymi Użytkownik zgadza się na zawarcie Transakcji, w tym m.in. wszelkie obowiązujące formuły automatycznego animatora rynku, parę Tokenów, cenę Tokenów w Puli Płynności, wielkość Puli Płynności, zgodę użytkownika na podział nagród poprzez odniesienie do jego części Puli Płynności, skład Puli Płynności, Rodzaj Inwestycji oraz obowiązujące Opłaty za Swap.
Token oznacza Waluty Cyfrowe i/lub Aktywa Cyfrowe.
Zarys ogólny Usługi Binance Liquid Swap
1. Usługa Binance Liquid Swap umożliwia udział w systemie Farmingu Płynności i Farmingu Swap. 
2. Aby stać się dostawcą płynności dostarczając płynność do Puli Płynności (Farming Płynności), Użytkownik otrzymuje nagrody na podstawie Warunków Transakcji (Dochód z tytułu Opłaty za Swap). 
3. Wymieniając Aktywa Cyfrowe/Waluty Cyfrowe na inne Aktywa Cyfrowe/Waluty Cyfrowe, Użytkownik bierze udział w Farmingu Swap.  Użytkownik odprowadza na rzecz Binance Opłaty za Swap i inne opłaty transakcyjne związane z tymi Transakcjami, które są publikowane na stronie internetowej Binance i okresowo aktualizowane.
Jak uczestniczyć w Usługach Binance Liquid Swap
4. Aby uczestniczyć w usłudze Binance Liquid Swap, Użytkownik musi wypełnić wszystkie wymagane Procedury Rejestracji i Weryfikacji oraz spełnić wszelkie inne wymagania określane każdorazowo przez Binance i publikowane przez Binance na stronie internetowej.
5. Poprzez uczestnictwo w Usłudze Binance Liquid Swap Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki niniejszej Umowy.
Jak uzyskiwać Dochody z tytułu Opłat za Swap i Nagród za Swap
6. Dochód z Opłaty za Swap oblicza się przez odniesienie do Warunków Transakcji.
7. Użytkownik może również kwalifikować się do otrzymania Nagród z tytułu Opłaty za Swap.
8. Nagrody z tytułu Opłat za Swap są wypłacane według uznania Binance, a ich warunki są publikowane na stronie internetowej Binance i mogą okresowo podlegać zmianie.
Jak naliczamy i pobieramy opłaty
9. Opłaty za Swap oraz pozostałe opłaty transakcyjne są publikowane na stronie internetowej Binance i są okresowo aktualizowane. 
10. W przypadku Farmingu Płynności Użytkownik bezwarunkowo upoważnia Binance do alokacji i dystrybucji Dochodu z tytułu Opłat za Swap wygenerowanego w ramach Transakcji Farmingu Płynności oraz do potrącania wszelkich Opłat za Swap lub Korekt należnych Binance.
Jak dodawać lub realizować tokeny z Puli Płynności
11. Przed skorzystaniem z usługi Binance Liquid Swap należy potwierdzić Warunki Transakcji. Po wejściu na stronę internetową Binance przed zawarciem transakcji Użytkownik zostanie zapoznany z Warunkami Transakcji.
12. Użytkownik może zawrzeć Transakcję wyłącznie poprzez dostarczenie Tokenów w proporcji i parach zgodnych z wymaganiami Puli Płynności. 
13. Jeżeli Użytkownik  doda  Token lub Tokeny, które nie będą w parach i proporcji zgodnej z wymaganiami Puli Płynności, to upoważnia Binance do zamiany dodanego Tokena lub Tokenów na inny Token na podstawie aktualnego stosunku składu porcji zgodnego z wymaganiami Puli Płynności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może ponieść opłaty transakcyjne za taką konwersję, a duże transakcje mogą również powodować większe poślizgi i straty.
14. Po potwierdzeniu warunków Transakcji Tokeny zostaną wymienione na aktywa w Puli Płynności. 
15. Użytkownik może wypłacić tokeny z Puli Płynności na swoje Konto Binance Liquid Swap tylko w tej samej proporcji i tej samej parze Tokenów, co użyte w Transakcji. Jeżeli Użytkownik chce wyciągnąć niedopasowany Token, musi wymienić inny Token z puli par jako Token, który chce wyjąć. Użytkownik upoważnia Binance do zamiany Tokena wybranego do realizacji na inny Token zgodnie z aktualnym stosunkiem składu porcji w Puli Płynności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zostaną naliczone opłaty transakcyjne, a duże transakcje mogą również powodować większe poślizgi i straty.
Ryzyko i Odpowiedzialność
16. Przed przystąpieniem do korzystania z usługi Binance Liquid Swap Użytkownik musi dokładnie rozważyć wszystkie rodzaje ryzyka i określić, czy są one dla niego możliwe do przyjęcia. Ryzyka te to m.in.:
      a. Częściowa lub całkowita utrata aktywów wirtualnych lub wszelkiej wartości przypisanej do aktywów wirtualnych;
      b. Załamanie płynności związane z aktywem wirtualnym;
      c. Poślizg;
      d. Nietrwała strata;
      e. Zmiany kompatybilności aktywów wirtualnych.
      f. Niepewność prawna związana z aktywami wirtualnymi oraz działania rządowe wymierzone w aktywa wirtualne i osoby biorące udział w działalności związanej z aktywami wirtualnymi.
      g. Skrajne wahania obowiązujących opłat oraz niepewność co do innych parametrów transakcji.
      h. Usterki, wady, hacki, exploity, błędy lub nieprzewidziane okoliczności związane z technologiami, od których zależy  Usługa Binance Liquid Swap.
      i. Utrata kluczy prywatnych.
      j. Awaria lub niedostępność technologii, od których zależy Usługa Binance Liquid Swap, w tym Internetu, oraz postęp technologiczny, przez który pewne technologie stają się przestarzałe.
      k. Ataki na usługę Binance Liquid Swap lub technologie, od których zależy usługa Binance Liquid Swap, w tym m.in.: i. rozproszona odmowa usługi; ii. ataki typu Sybil; iii. wyłudzanie informacji; iv. socjotechnika; v. hacking; vi. smurfing; vii. złośliwe oprogramowanie; viii. podwójne wydatkowanie; ix. ataki większościowe, konsensusowe lub inne ataki górnicze; x. kampanie dezinformacyjne; xi. forki; oraz xii. podszywanie się.
17. Użytkownik zgadza się, że wszystkie operacje wykonywane na Binance reprezentują jego prawdziwe intencje inwestycyjne i bezwarunkowo akceptuje potencjalne ryzyko oraz korzyści związane ze swoimi decyzjami inwestycyjnymi. Każda Transakcja otwarta lub zamknięta przez Użytkownika jest ważna i wiążąca dla Użytkownika, niezależnie od tego, czy otwarcie lub zamknięcie Transakcji nastąpiło w wyniku jakiejkolwiek nieścisłości lub błędu popełnionego przez Użytkownika.
18. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia oraz zakończenia usługi Binance Liquid Swap i może to zrobić w dowolnej chwili.
19. Ze względu na opóźnienia w sieci, awarie systemów komputerowych może dojść do opóźnienia, wstrzymania, zawieszenia realizacji Usługi Binance Liquid Swap lub może ona odbiegać od założeń. Binance dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stabilne i skuteczne działanie systemu realizacji Usługi Binance Liquid Swap.
Wyciągi, Potwierdzenia
20. Użytkownik jest zobowiązany do weryfikacji wszystkich Wyciągów i Potwierdzeń transakcji wysyłanych okresowo przez Binance. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty wyciągu, Potwierdzenia lub powiadomienia o dokonanych Transakcjach (lub w innym terminie określonym we wspomnianym wyciągu, Potwierdzeniu lub powiadomieniu) nie zostanie zgłoszony sprzeciw, taki wyciąg, Potwierdzenie lub powiadomienie uważa się za rozstrzygające i wiążące w stosunku do Użytkownika, a Użytkownik nie ma prawa do zgłoszenia sprzeciwu. Binance może jednak w dowolnej chwili skorygować wszelkie błędy we wpisie, wyciągu, Potwierdzeniu lub powiadomieniu, które zostały udowodnione w sposób dla Binance satysfakcjonujący, i może zażądać od Użytkownika natychmiastowego zwrotu wszelkich Tokenów błędnie mu wypłaconych w wyniku takiego błędu. Wszelkie zastrzeżenia ze strony Użytkownika będą nieuzasadnione, jeżeli nie zostaną do nich dołączone dowody na ich poparcie.
21. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Binance, jeżeli wyciąg, Potwierdzenie lub potwierdzenie nie zostanie przez niego odebrane w zwykłym toku działalności lub korzystania z usług Binance.
22. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy Potwierdzenie, które nie odzwierciedla dokładnie odpowiedniej Transakcji:
      (a) nie wpływa na ważność Transakcji, którą potwierdza Potwierdzenie; oraz
      (b) w przypadku wystąpienia Błędu Oczywistego nie uprawnia Użytkownika do egzekwowania tego, co zostało niedokładnie zapisane w Potwierdzeniu.
23. Binance zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub cofnięcia do początku jakiejkolwiek Transakcji związanej z Błędem Oczywistym lub z niego wynikającej, bądź do zmiany danych takiej Transakcji, aby odzwierciedlały to, co Binance uzna, według swojego wyłącznego i absolutnego uznania, działając w dobrej wierze, za prawidłowe lub uczciwe w ramach takiej Transakcji bez Błędu Oczywistego.
24. Bez ograniczania ogólności pozostałych postanowień niniejszej Umowy oraz wobec braku nadużyć lub złej wiary Binance w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek Straty lub żądania, niezależnie od charakteru, jakie Użytkownik może ponieść w związku z Błędem Oczywistym, niezależnie od tego, czy powstały one bezpośrednio czy pośrednio, w sposób wymierny czy wynikowy, łącznie z utratą zysku, utratą możliwości, nawet jeżeli Binance będzie mieć wcześniej informację o możliwości ich powstania lub będą one zasadnie przewidywalne.
Oświadczenia, Gwarancje, Umowa i Zobowiązania Użytkownika
25. Użytkownik oświadcza, gwarantuje, wyraża zgodę i zobowiązuje się, że:
      (a) Użytkownik ma pełną zdolność i uprawnienia do przyjęcia i wyrażenia zgody na warunki niniejszej Umowy, do otwarcia, prowadzenia i/lub dalszego prowadzenia wszystkich Kont Binance Liquid Swap okresowo otwieranych i/lub prowadzonych oraz/lub dalej prowadzonych w Binance oraz do zawierania na nich Transakcji;
      (b) Użytkownik ma wszelkie upoważnienia, zgody, licencje lub zatwierdzenia konieczne do przyjęcia i wyrażenia zgody na niniejsze warunki do otwarcia, prowadzenia i/lub dalszego prowadzenia wszystkich Kont Liquid Swap Binance okresowo otwieranych i/lub prowadzonych oraz/lub dalej prowadzonych w Binance oraz do zawierania Transakcji;
      (c) Użytkownik nie jest pracownikiem żadnej organizacji rządowej ani samorządowej w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym żadnej giełdy ani jej firmy członkowskiej, ani też nie prowadzi działalności handlowej (jako przedstawiciel ani zleceniodawca), która zabraniałaby mu nawiązywania relacji z Binance w zakresie obrotu jakimikolwiek Tokenami, i niezwłocznie powiadomi Binance, jeżeli zostanie zatrudniony w takim charakterze;
      (d) Użytkownik nie zamieszkuje w krajach ani na terytoriach objętych zakazem określonym w Warunkach Korzystania, ani w innych jurysdykcjach, których mieszkańcy, według każdorazowego uznania Binance, nie mogą korzystać z usług świadczonych na mocy niniejszej Umowy;
      (e) o ile Użytkownik nie powiadomi Binance, a Binance nie wyrazi na to zgody, żadna osoba niebędąca Użytkownikiem nie ma udziałów w Tokenach ani Koncie Binance Liquid Swap;
      (f) bez wyraźnej pisemnej zgody Binance i bez zabezpieczeń lub obciążeń ustanowionych na mocy niniejszej Umowy żadna osoba nie ma ani nie będzie mieć zabezpieczeń ani innych obciążeń na jakimkolwiek Koncie Binance Liquid Swap i/lub w jakiejkolwiek gotówce, Tokenach lub innej własności na jakimkolwiek Koncie Binance Liquid Swap;
      (g) podstawą jakichkolwiek Transakcji lub jakichkolwiek innych działań związanych z Usługą Binance Liquid Swap jest wyłącznie własny osąd oraz dokonanie niezależnej oceny i zbadanie ryzyka związanego z takim działaniem, a także własna niezależna ocena zasobów finansowych, zdolności i chęci do podjęcia odpowiedniego ryzyka oraz celów finansowych Użytkownika;
      (h) Binance nie ma żadnego obowiązku badania celu ani prawidłowości transakcji i nie ma żadnego obowiązku dopilnowania wykorzystania środków dostarczonych przez Użytkownika w związku z jakąkolwiek świadczoną Usługą Binance Liquid Swap;
      (i) wszelkie osoby upoważnione do działania w imieniu Użytkownika zostały należycie upoważnione;
      (j) Użytkownik przestrzega i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów Prawa Właściwego we wszystkich jurysdykcjach właściwych dla wszelkich Kont, Transakcji lub usługi bądź instrumentu Binance Liquid Swap świadczonych lub udostępnianych przez Binance na rzecz Użytkownika;
      (k) wszystkie informacje i/lub dokumenty dostarczone przez lub na rzecz Użytkownika, lub które mają być dostarczone przez Użytkownika lub na jego rzecz do Binance w związku z jakimkolwiek wnioskiem lub na podstawie lub w ramach niniejszej Umowy, są prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd pod żadnym względem, a przed Binance nie zostało zatajone nic, co może mieć istotny wpływ na decyzję Binance o świadczeniu lub dalszym świadczeniu którejkolwiek z usług w ramach niniejszej Umowy; oraz
      (m) Użytkownik nie będzie świadomie ani lekkomyślnie zezwalać na korzystanie z usług, instrumentów ani członkostwa Binance w sposób, który w opinii Binance może przynieść Binance ujmę, naruszyć godność lub poniżyć dobre imię któregokolwiek z wyżej wymienionych. Użytkownik nie będzie świadomie ani lekkomyślnie tworzyć, utrzymywać ani nasilać manipulacji (ani prób manipulacji), monopolizować (ani podejmować prób monopolizowania) ani naruszać obowiązujących przepisów prawa (ani ustaleń, postanowień lub wskazówek ustanowionych lub wydanych na ich podstawie), ani w inny sposób znacząco szkodzić interesom lub dobru Binance.
26. Powyższe oświadczenia, gwarancje, umowy i zobowiązania uważa się za powtórzone za każdym razem, kiedy użytkownik przekazuje Binance dyspozycje, zawiera Transakcje lub zakłada na Binance nowe Konto Binance Liquid Swap.
Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności
27. Oprócz tego i bez wpływu na wszelkie inne prawa lub środki prawne Binance (na mocy prawa lub w innym trybie) Użytkownik będzie zawsze zabezpieczać, utrzymywać zabezpieczenie i zwalniać Binance z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat poniesionych przez Binance, które powstaną (bezpośrednio lub pośrednio) w wyniku, w trakcie lub w związku z:
      (a) jakimkolwiek niewykonaniem lub jakimkolwiek nieprzestrzeganiem przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych warunków lub Obowiązujących przepisów Prawa Właściwego;
      (b) działaniem Binance zgodnie ze Zleceniami Użytkownika lub w jakimkolwiek trybie dozwolonym w ramach niniejszej Umowy i/lub Warunków Korzystania;
      (c) jakimikolwiek zmianami w obowiązujących przepisach; i/lub
      (d) jakimikolwiek działaniami lub rzeczami wykonanymi lub spowodowanymi przez Binance w związku z niniejszą Umową, Warunkami Korzystania lub jakąkolwiek Usługą Binance Liquid Swap lub Kontem Binance Liquid Swap lub w odniesieniu do nich.
28. Użytkownik zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy Binance przed ponoszeniem wszelkich wydatków, kosztów i opłat prawnych (na zasadzie pełnej rekompensaty), łącznie z wydatkami, kosztami oraz opłatami prawnymi poniesionymi w celu sporządzenia dokumentacji i informacji lub realizacją płatności (niezależnie od tego, czy taka płatność jest lub była lub ma być dokonana w ramach ugody lub w związku z jakimkolwiek orzeczeniem, werdyktem, nakazem lub wyrokiem) przez którąkolwiek ze stron w związku ze wszczęciem jakiegokolwiek dochodzenia lub postępowania (prawnego, regulacyjnego, arbitrażowego lub innego) przeciwko Binance w związku z Klauzulami od 25(a) do 25(d) powyżej. Użytkownik udzieli Binance wszelkiej pomocy w związku z takimi dochodzeniami lub postępowaniami.
Wykluczenie Ogólne
29. Usługa Binance Liquid Swap nie jest odpowiednia dla każdego. Użytkownik powinien przeanalizować swoje cele inwestycyjne, zasoby finansowe oraz tolerancję na ryzyko, aby określić, czy jest dla niego odpowiednia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że farming płynności nie jest wolny od ryzyka i że Użytkownik może stracić całość lub część swoich Tokenów lub innych inwestycji. Pomimo takiego ryzyka Użytkownik potwierdza, rozumie oraz zgadza się, że chce i jest w stanie przyjąć na siebie ryzyko finansowe oraz inne zagrożenia, i w żaden sposób nie będzie pociągać Binance do odpowiedzialności za Straty poniesione przez Użytkownika na mocy niniejszej Umowy lub w związku z nią oraz Warunkami Korzystania.
30. Ponadto i bez ograniczania jakichkolwiek innych praw ani środków prawnych, które mogą przysługiwać Binance (na mocy niniejszej Umowy, Warunków Korzystania, zgodnie z prawem lub w innym trybie), Binance nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek Straty poniesione przez Użytkownika, w tym m.in. za Straty wynikające z niewykonania zobowiązań, niewypłacalności lub analogicznego postępowania lub działania albo zaniechania jakiegokolwiek pośrednika (łącznie z działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub bezprawnym), lub poniesione przez Użytkownika w jakimkolwiek innym trybie na mocy niniejszej Umowy lub w związku z nią i Warunkami Korzystania. Binance ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko w przypadku oszustwa lub umyślnego zaniedbania.
31. Bez ograniczania ogólności powyższych postanowień Binance w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe ani za jakiekolwiek przewidywane zyski lub odszkodowanie sankcyjne.
Obowiązujące Przepisy Prawa Właściwego
32. Relacje Użytkownika z Binance, działanie wszelkich Kont Binance Liquid Swap oraz realizacja wszelkich Transakcji podlegają zawsze Obowiązującym Przepisom Prawa Właściwego. Binance może podjąć lub powstrzymać się od podjęcia dowolnego działania, a Użytkownik będzie przestrzegać i robić wszystko, czego Binance zażąda w celu zapewnienia zgodności z Obowiązującymi Przepisami Prawa Właściwego. Użytkownik zgadza się, że Binance nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek działaniami podjętymi przez Binance w celu zapewnienia zgodności z Obowiązującymi Przepisami Prawa Właściwego.
Zastrzeżenie Dotyczące Technologii
33. Na potrzeby Transakcji firma Binance może oferować lub dawać Użytkownikowi dostęp i możliwość korzystania z Udogodnień Elektronicznych obejmujących np. systemy transakcyjne, platformy i/lub powiązane oprogramowanie i technologię („Systemy transakcyjne”), aby umożliwić, pomóc i/lub ułatwić Użytkownikowi składanie Zleceń, zawieranie i/lub rozliczanie Transakcji. Te Systemy Transakcyjne mogą być własnością Binance lub Binance może mieć na nie licencję od licencjodawców zewnętrznych („Licencjodawcy Zewnętrzni”), aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do nich i/lub korzystanie z nich. Oprócz warunków niniejszej Umowy Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się przestrzegać wszelkich warunków i zasad, które Binance i/lub Licencjodawcy Zewnętrzni mogą okresowo określać lub ustalać jako obowiązujące w odniesieniu do ich świadczenia i/lub dostępu i/lub korzystania przez Użytkownika z takich Systemów Transakcyjnych.
34. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostęp i korzystanie z Udogodnień Elektronicznych ma miejsce na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a Binance nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do funkcji, działania, treści ani innej charakterystyki Udogodnień Elektronicznych i nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Udogodnienia Elektroniczne lub jakakolwiek ich część będą wolne od wad, awarii lub przerw albo że nadają się do celów Użytkownika lub jakiegokolwiek określonego celu, a Binance, z zastrzeżeniem powyższych postanowień, w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy systemowe, usterki lub awarie Udogodnień Elektronicznych powstałe lub spowodowane w inny sposób niż w wyniku nadużycia lub umyślnego niewykonania zobowiązania przez Binance.
35. W zakresie, w jakim Użytkownik może korzystać z technologii stron trzecich, aplikacji internetowych, interfejsów programistycznych, oprogramowania, kodu oprogramowania, programów, protokołów i/lub innych zasobów stron trzecich („Aplikacje Stron Trzecich”), niezależnie od tego, czy zostały one niezależnie zidentyfikowane i wybrane, pozyskane lub wykorzystane przez Użytkownika, udostępnione przez Binance lub w innym trybie, w celu zapewnienia łączności z Udogodnieniami Elektronicznymi oferowanymi lub udostępnionymi przez Binance w celu składania Zleceń, zawierania i/lub rozliczania Transakcji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność oraz ryzyko, że takie Aplikacje Stron Trzecich mogą nie być kompatybilne lub mogą nie działać odpowiednio z Udogodnieniami Elektronicznymi.
36. Jeżeli nie jest to wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo, Binance wyłącza wszelkie warunki oraz gwarancje wynikające z przepisów prawa lub prawa zwyczajowego w odniesieniu do Udogodnień Elektronicznych i ich nie uznaje, łącznie z przydatnością handlową, zadowalającą jakością, stosownością lub przydatnością do określonego celu. W związku z Udogodnieniami Elektronicznymi mogą występować trudności techniczne. Trudności takie mogą obejmować m.in. nieprawidłowe działanie, awarie, opóźnienia, uszkodzenia sprzętu lub erozję oprogramowania. Trudności takie mogą wynikać z niedoskonałości sprzętu, oprogramowania lub łącza komunikacyjnego albo wszelkich innych przyczyn i mogą prowadzić do potencjalnych strat ekonomicznych i/lub utraty danych. Wobec braku nadużyć lub umyślnego zaniedbania spółka Binance, żadna z jej spółek powiązanych ani stowarzyszonych ani żaden z ich członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli lub wykonawców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, roszczenia, żądania, wydatki lub szkody, łącznie z utratą zysków, utratą przychodów, utratą możliwości, szkodami lub wydatkami wynikowymi, nieprzewidywalnymi, wymiernymi lub pośrednimi, które powstaną bezpośrednio lub pośrednio w wyniku dostępu lub korzystania z Udogodnień Elektronicznych, nawet jeżeli spółka Binance zostanie poinformowana o możliwości ich wystąpienia lub jeżeli były one w uzasadniony sposób możliwe do przewidzenia.
37. Binance może wykorzystywać lub świadczyć technologię i/lub usługi elektroniczne, lub udostępniać technologię i/lub usługi elektroniczne świadczone przez strony trzecie na potrzeby Użytkownika w związku ze składaniem przez Użytkownika jakiegokolwiek Zlecenia lub realizacją jakiejkolwiek Transakcji na Binance. Taka technologia i usługi elektroniczne mogą obejmować m.in. technologię handlową, aplikacje internetowe, interfejsy programistyczne, oprogramowanie, kod oprogramowania, programy, protokoły oraz ekrany (zwane łącznie „Technologią”) służące do handlu, analizowania transakcji i rynków, tworzenia automatycznych systemów transakcyjnych i/lub wspomagania lub ułatwiania świadczenia, dostępności lub łączności z Udogodnieniami Elektronicznymi świadczonymi lub udostępnianymi przez Binance Użytkownikowi na potrzeby dostępu lub użytkowania. Binance udostępnia Technologię „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu ani innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani spółka Binance, ani Licencjodawcy Zewnętrzni, ani inni dostawcy technologii nie ponoszą odpowiedzialności za działanie ani wydajność automatycznego systemu transakcyjnego opracowanego przy użyciu Technologii, ani za błędy, usterki lub awarie bądź brak dostępu do Technologii lub Udogodnień Elektronicznych, a także za opóźnienia lub przerwy w przekazywaniu Zleceń z powodu awarii, nadmiernej liczby połączeń lub awarii sprzętu transmisyjnego lub komunikacyjnego w Internecie lub gdzie indziej, łącznie z problemami komunikacyjnymi, awariami oprogramowania komputerowego lub sprzętu, błędami w działaniu, wszelkimi problemami lub usterkami związanymi z problemami komputerowymi lub wszelkimi innymi przyczynami technicznymi.
38. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre bazy danych, programy, protokoły, ekrany i instrukcje, które mogą wchodzić w skład Technologii („Informacje Zastrzeżone”) są rzeczą zastrzeżoną i wyłączną dla Binance, Licencjodawców Zewnętrznych lub zewnętrznych dostawców Technologii, w odniesieniu do których prawa autorskie, patentowe lub inne prawa własności mogą być w posiadaniu Binance, Licencjodawców Zewnętrznych, zewnętrznych dostawców Technologii lub stron trzecich, od których Licencjodawcy Zewnętrzni lub zewnętrzni dostawcy Technologii otrzymali licencję lub w inny sposób nabyli takie prawa. Użytkownik zobowiązuje się podjąć lub doprowadzić do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania poufności takich Informacji Zastrzeżonych, przestrzegania wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów oraz innych praw niezbędnych do ochrony wszystkich praw do Informacji Zastrzeżonych zgodnie z zaleceniami Binance i zobowiązuje się nie usuwać, nie ukrywać ani nie zacierać żadnych informacji o prawach autorskich, ani innych informacji o prawach własności intelektualnej, które mogą zawierać odniesienia do Binance, Licencjodawców Zewnętrznych lub innych stron trzecich objęte Technologią.
39. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zgadza się, że Binance, Licencjodawcy Zewnętrzni lub inni zewnętrzni dostawcy Technologii oraz ich dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, wykonawcy i/lub podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki (łącznie z utratą danych) poniesione przez Użytkownika w wyniku lub w związku z jakimikolwiek błędami, usterkami, awariami, brakiem dostępu, wadami, przerwami lub opóźnieniami w Technologii lub Udogodnieniach Elektronicznych lub wszelkimi nieścisłościami, błędami lub przeoczeniami w informacjach objętych Technologią lub Systemami Transakcyjnymi w formie dostarczanej lub udostępnianej na potrzeby dostępu i użytku Użytkownikowi, pod warunkiem jednak, że to ograniczenie nie ma zastosowania do poniesionych przez Użytkownika strat, kosztów lub szkód spowodowanych nadużyciem lub umyślnym niewykonaniem przez firmę Binance jej obowiązków nałożonych przez niniejszą Umowę lub Prawo Właściwe. Spółka Binance, Licencjodawcy Zewnętrzni oraz zewnętrzni dostawcy Technologii nie składają żadnych gwarancji, warunków, zapewnień ani oświadczeń co do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu ani innych gwarancji, warunków, zapewnień ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, prawnie lub faktycznie, ustnych ani pisemnych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w warunkach niniejszej Umowy. Binance, Licencjodawcy Zewnętrzni i/lub zewnętrzni dostawcy Technologii w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki o charakterze pośrednim, ubocznym, wymiernym lub wynikowym (w tym m.in. za straty ekonomiczne lub inne straty obrotów, zysków, działalności gospodarczej lub wartości firmy) wynikające ze świadczenia lub dostępności dla Użytkownika Technologii lub Udogodnień Elektronicznych.
40. Bez ograniczania ogólności pozostałych postanowień Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych czynności prawnych, zarówno z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, jak i w innym trybie przeciwko Binance, Licencjodawcom Zewnętrznym lub innym zewnętrznym dostawcom Technologii, domagając się odszkodowania za niewykonanie lub nierozliczenie przez Binance Transakcji zawartej przez Użytkownika przy użyciu Technologii.
41. Korzystanie z dowolnej usługi w ramach niniejszej Umowy może wymagać zgodnego sprzętu lub urządzeń, dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej z szyfrowaniem 128-bitowym (np.Chrome/Edge/Firefox/Safari/Opera, zalecana najnowsza wersja i konieczność okresowych aktualizacji) oraz oprogramowania Binance (zalecana najnowsza wersja i konieczność okresowych aktualizacji). Realizacja działań w ramach tej Umowy może mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki internetowej na urządzeniu z ekranem dotykowym. Użytkownik zgadza się, że spełnienie tych wymagań jest jego obowiązkiem. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niezgodności sprzętu lub urządzeń, przeciążenia sieci osobistej, opóźnienia sieci, złego środowiska sieciowego i przestarzałej wersji oprogramowania. Binance zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kont Binance Liquid Swap, które można utworzyć z danego urządzenia, oraz liczby urządzeń powiązanych z kontem Binance Liquid Swap.