Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Czym jest cena mark i indeks cen w kontraktach futures z marginem w USDⓈ

Czym jest cena mark i indeks cen w kontraktach futures z marginem w USDⓈ

2019-09-09 02:29

1. Wprowadzenie do ceny mark i indeksu cen

Cena mark to mechanizm stosowany w ramach handlu kontraktami futures na kryptowaluty na Binance w celu zapewnienia uczciwej i dokładnej wyceny kontraktów futures.
Indeks cen służy do ograniczania ryzyka wynikającego ze zmienności cenowej i manipulacji rynkowych poprzez zapewnienie bardziej stabilnego punktu odniesienia. Zamiast ostatniej ceny aktywa Indeks cen uwzględnia cenę aktywa na kilku giełdach. Więcej informacji na temat różnic między ceną mark i ostatnią ceną można znaleźć w tym artykule na blogu.
Na Binance Futures cenę mark kontraktu określa się poprzez uwzględnienie kilku czynników, np. ostatniej ceny kontraktu futures, serii bid1 i ask1 z księgi zleceń, stawki finansowania oraz średniej zbiorczej cen spot aktywa bazowego na głównych giełdach krypto.
Indeks cen służy do obliczania ceny mark i wynika ze średniej ważonej ceny spot danego aktywa na kilku giełdach krypto.

2. Indeks cen kontraktów futures USDⓈ-M

Czym jest indeks cen kontraktów futures USDⓈ-M? 

Indeks cen jest głównym składnikiem ceny mark. Jest to średnia ważona wartość aktywa bazowego notowanego na głównych giełdach spot, która odzwierciedla godziwą wartość rynkową kontraktu futures i podlega ciągłej aktualizacji, aby uwzględniała wszelkie zmiany ceny spot aktywa lub ważności giełd wykorzystywanych do obliczania indeksu.
Na Binance źródłem indeksu cen kontraktów futures USDⓈ-M są giełdy KuCoin, Huobi, OKX, HitBTC, Gate.io, Ascendex, MXC, Bitfinex, Coinbase, Bitstamp, Kraken i Bybit.
Bieżące informacje o indeksie cen można sprawdzać na stronie Binance.

Jak się oblicza indeks cen kontraktów perpetual futures?

Indeks cen = Suma (waga procentowa giełdy A * cena spot symbolu na giełdzie A + waga procentowa giełdy B * cena spot symbolu na giełdzie B +...+ waga procentowa giełdy N * cena spot symbolu na giełdzie N)
gdzie:
Waga procentowa giełdy i = Waga giełdy i / waga całkowita
Waga całkowita = Suma (waga giełdy A + waga giełdy B + ...+ waga giełdy N)
Należy pamiętać, że w przypadku skrajnej zmienności cen lub odchyleń od indeksu cen Binance podejmuje dalsze środki zapobiegawcze, w tym m.in. zmianę składników indeksu cen.
Binance podejmuje również dodatkowe środki zapobiegawcze, aby uniknąć słabego działania rynku przy awarii giełdy spot lub przy problemach z łącznością:
 • Odchylenie pojedynczego źródła ceny występuje, kiedy najnowsza cena danej giełdy odbiega o więcej niż 5% od mediany ceny wszystkich źródeł cen. W takich przypadkach wartość podlega natychmiastowemu ograniczeniu do mnożnika 1,05 lub 0,95 mediany ceny, w zależności od tego, czy odchylenie jest powyżej, czy poniżej mediany ceny. Załóżmy np., że indeks BTCUSDT giełdy A ma medianę ceny na poziomie 20 000 USDT. Jeżeli odchylenie wynosi +7%, jego wartość rozliczona wyniesie 21 000 USDT (20 000 * 1,05). I odwrotnie – jeżeli odchylenie wynosi -6%, wartość rozliczona wyniesie 19 000 USDT (20 000 * 0,95). 
  Korekta ta nastąpi od razu po przekroczeniu przez cenę spot progu odchylenia cenowego. Obliczona przez giełdę wartość ceny zostanie ponownie skorygowana do wartości pierwotnej, kiedy wartość ceny spadnie z powrotem do progu 5% odchylenia od ceny średniej ze wszystkich źródeł cen.
 • Problemy giełdy z łącznością: jeżeli platforma Binance nie może uzyskać dostępu do źródła danych z którejś giełdy lub giełda nie zaktualizowała swoich danych dotyczących transakcji w ciągu ostatnich pięciu minut, waga tej giełdy wyniesie zero w obliczeniach średniej ważonej.
 • Mechanizm tzw. ostatniej ceny chronionej: Kiedy Binance nie może uzyskać stabilnego i wiarygodnego źródła danych referencyjnych do indeksu cen i ceny mark, indeks cen nie zostanie zaktualizowany w przypadku kontraktów, które mają jedno źródło indeksu cen. Binance aktualizuje cenę mark przy użyciu mechanizmu tzw. ostatniej ceny chronionej, dopóki sytuacja nie wróci do normy. Mechanizm ten tymczasowo przełącza system dopasowujący na ostatnią cenę transakcyjną kontraktu w ramach określonego limitu w charakterze odniesienia dla ceny mark w celu obliczenia niezrealizowanych zysków i strat oraz poziomu wezwania do likwidacji, aby uniknąć niepotrzebnej likwidacji.
Najnowszy kurs wymiany można znaleźć na stronie indeksu cen.
Uwaga:
 • Kurs krzyżowy: W przypadku aktywów bazowych bez kwotowań bezpośrednich, Binance oblicza kurs międzygiełdowy przy użyciu ceny syntetycznej jako indeks syntetyczny, np. wyliczając LINK/USDT z LINK/BTC i BTC/USDT.
 • Binance zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji odniesień do Indeksu Cen bez wcześniejszego powiadomienia.
Indeks cen można uznać za tzw. cenę spot. Sprawdźmy, jak oblicza się cenę mark w przypadku wszystkich obliczeń niezrealizowanego PnL. Należy pamiętać, że podstawą zrealizowanego PnL są faktycznie zrealizowane ceny rynkowe.

3. Cena mark kontraktów futures USDⓈ-M

W porównaniu z cenami kontraktów perpetual futures, cena mark stanowi lepsze oszacowanie „prawdziwej” wartości kontraktu, ponieważ na krótką metę jest mniej zmienna. Binance stosuje cenę mark, aby zapobiegać niepotrzebnym likwidacjom i zniechęcać podmioty o złych intencjach do manipulacji rynkowej.
Na Binance Futures cenę mark kontraktu oblicza się poprzez uwzględnienie kilku czynników. Jest to m.in. ostatnia cena kontraktu futures, serie bid1 i ask1 z księgi zleceń, stawka finansowania oraz średnia zbiorcza cen spot aktywa bazowego na głównych giełdach krypto.
Obliczenie ceny mark jest ściśle powiązane ze stawką finansowania i odwrotnie. Ponieważ niezrealizowany PNL jest głównym czynnikiem powodującym likwidacje, rzeczą niezbędną jest to, aby zapewnić dokładność obliczeń niezrealizowanego PNL w celu uniknięcia niepotrzebnych likwidacji. Kontrakt bazowy w przypadku kontraktu perpetual to tzw. prawdziwa wartość kontraktu, a średnia cen na głównych rynkach tworzy indeks cen, który jest głównym składnikiem ceny mark. 

Jak się oblicza cenę mark kontraktów perpetual futures?

Cena mark = Mediana (cena 1, cena 2, cena kontraktu) **
Cena 1 = Indeks cen * (1 + ostatnia stawka finansowania * (czas do następnego finansowania / okresu finansowania))
Gdzie: 
 • Okres finansowania, wyrażony w godzinach, to czas pomiędzy każdym naliczeniem przez Binance opłaty za finansowanie**
 • Czas do następnego finansowania to czas pozostały do kolejnego naliczenia opłaty za finansowanie (wyrażony w godzinach). Jeżeli np. okres finansowania jest ustawiony na 8 godzin, a ostatnia opłata za finansowanie miała miejsce 2 godziny temu, czas do następnego finansowania wynosi 6 godzin.
**Należy pamiętać, że opłata za finansowanie to płatność między posiadaczami pozycji long i short. Binance pełni w ramach transakcji jedynie rolę neutralnego pośrednika.
Cena 2 = Indeks cen + średnia ruchoma (na podstawie okresu 5-minut) **
**Średnią ruchomą (na podstawie okresu 5-minut) oblicza się, biorąc średnią cen kupna oraz sprzedaży i odejmując indeks cen, a następnie wyciągając średnią z tej wartości z ostatnich 5 minut obliczaną co 5 sekund (60 punktów danych).
Średnia ruchoma (na podstawie okresu 5-minut) = suma [(Bid1_i + Ask1_i)/2 - PI_i] /60 
gdzie:
 • PI to wskaźnik cen w chwili dokonywania obliczeń.
 • Parametry Bid1_i, Ask1_i i PI_i są rejestrowane w obrębie okresu 5-minutowego, a zbieranie danych odbywa się w 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 i 55 sekund po pełnej minucie, co łącznie daje 60 punktów danych w ciągu 5 minut.
**Prosimy sprawdzać indeks cen poszczególnych kontraktów futures USDⓈ-M. 
**Mediana: Jeżeli cena 1 < cena 2 < cena kontraktu, to wówczas za cenę 2 przyjmuje się cenę mark.
Należy pamiętać, że cena mark może odbiegać od ceny spot ze względu na skrajne warunki rynkowe lub odchylenia w źródłach cen. Binance podejmuje dodatkowe środki zabezpieczające, tj. oblicza, że cena mark = cena 2.
Podczas aktualizacji systemu lub przestoju systemu, kiedy wszystkie działania handlowe są wstrzymane, system nadal oblicza cenę mark przy użyciu wzoru na cenę mark, a średnia ruchoma (na podstawie okresu 5-minut) w cenie 2 zostaje ustawiona na 0, dopóki system nie wróci do normy.